Bent u eigenaar van een gebouw of gebruikt u een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid en brandpreventie. Hiervoor zijn landelijke regels die zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.

U moet een melding doen.

Hoe werkt het?

Na 1 januari 2024 kunt u geen nieuwe aanvraag voor Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik indienen. Er bestaat alleen nog een gebruiksmelding brandveilig gebruik. 

Het is verboden een bouwwerk te gebruiken zonder dit ten minste 4 weken voor het begin van het gebruik van het bouwwerk te melden. De gebruiksmelding is verplicht als in het bouwwerk meer personen aanwezig zijn dan in tabel 6.6 Besluit bouwwerken leefomgeving is aangegeven.

Bijeenkomstfunctie
a) voor kinderen jonger dan 12 jaar: 10
b) voor personen met een fysieke of geestelijke beperking: 10
c) andere bijeenkomstfunctie: 50

Celfunctie: 10

Gezondheidszorgfunctie
a) met bedgebied: 10
Andere gezondheidszorgfunctie: 50

Industriefunctie: 150

Kantoorfunctie: 150

Logiesfunctie
a) in een logiesgebouw: 10
b) andere logiesfunctie: 50

Onderwijsfunctie
a) voor basisonderwijs: 10
b) andere onderwijsfunctie: 50

Sportfunctie: 50

Winkelfunctie: 50

Overige gebruiksfunctie
a) voor het stallen van motorvoertuigen: 50
b) voor het personenvervoer: 50

Ander bouwwerk geen gebouw zijnde: 50 

Melding doen

U doet de melding via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Meesturen met uw melding brandveilig gebruik

 • De naam en het adres van degene die de activiteit verricht, en, als dat
  van toepassing is, van degene die is gemachtigd om te melden.
 • De dagtekening.
 • Het adres, de kadastrale aanduiding of de ligging van het bouwwerk.
 • Een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000 + per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto-vloeroppervlakte. 
 • Op de plattegrondtekening of een bijlage daarvan is aangegeven:
  1. Schaalaanduiding. 
  2. Per bouwlaag: hoogte van de vloer boven meetniveau, gebruiksoppervlakte, maximaal aantal personen.
  3. Per ruimte:
   • Vloeroppervlakte.
   • Gebruiksfunctie.
   • Bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte.
   • Opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit.
  4. Met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
   1. Brand- en/of rookwerende scheidingsconstructies.
   2. Vluchtroutes.
   3. Draairichting van deuren als bedoeld in artikel 3.121.
   4. Zelfsluitende deuren als bedoeld in artikel 3.123.
   5. Sluitwerk van deuren als bedoeld in de artikelen 3.122 en 6.21.
   6. Vluchtroute-aanduidingen.
   7. Noodverlichting
   8. Oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 3.103.
   9. Brandmeldcentrale en brandmeldpaneel.
   10. Brandslanghaspels.
   11. Mobiele brandblusapparaten.
   12. Droge blusleidingen.
   13. Brandweeringang.
   14. Sleutelkluis of –buis.
   15. Brandweerlift.
  5. De aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties. De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet. 
  6. Bij toepassing van een gelijkwaardige maatregel bij de regels van afdeling 6.2 en paragraaf 6.5.1: gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt.

Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door degene die de activiteit, bedoeld in artikel 6.1, verricht, aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd.

Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

Kosten

Het doen van een melding is gratis. 

Hoelang duurt het?

De melding met bijlagen moet u minimaal 4 weken voor gebruik van het gebouw indienen.