Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan

Aan de Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan ligt een kavel braak die eigendom is van de gemeente. De grond heeft als de bestemming 'gemengde doeleinde/groen'. Sinds de ontwikkeling van de wijk Oosterheem is deze grond gebruikt voor tijdelijke voorzieningen, zoals het noodwinkelcentrum. Op dit stuk grond is nu een tijdelijke voorziening (voetbaltrapveldje) en het wordt gebruikt voor het uitlaten van honden.

Raadbesluit

De gemeenteraad heeft het stuk grond op 29 januari 2018 aangewezen als woningbouwlocatie; net als ongeveer 20 andere locaties waarvan de raad heeft besloten ze binnen 5 jaar te ontwikkelen voor woningbouw ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer.

Woningen

Het college heeft in oktober 2020 ingestemd met de verkoop van de locatie Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan aan ontwikkelaar Van der Kooy Vastgoed. Hiermee krijgt de Zoetermeerse wijk Oosterheem binnenkort 166 nieuwe woningen. Het gaat om 50 grondgebonden koopwoningen en 116 appartementen, waarvan 44 koopappartementen en 72 huurappartementen in voornamelijk de middenhuur.

V.l.n.r.: Wim van der Kooij junior en Wim van der Kooij senior (eigenaren van der Kooy Vastgoed), Margreet van Driel (wethouder)

Stand van zaken

Vastgesteld bestemmingsplan, verleende hogere waarden geluid en verleende omgevingsvergunning

Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan H. de Grootlaan - A. Jacobslaan gewijzigd vast te stellen. Een aantal zienswijzen heeft aanleiding gegeven om de regels en/of de toelichting van het bestemmingsplan aan te passen. Ambtshalve is het bestemmingsplan ook op een paar punten gewijzigd. Verder heeft het college op 9 november 2021 een (definitief) besluit hogere waarden geluid genomen en op 30 december 2021 de omgevingsvergunning verleend.
 
De bekendmaking (publicatie) van de genomen besluiten vindt u onderaan deze pagina bij de documenten. In de publicatie leest u waar alle stukken te raadplegen zijn en wanneer de beroepstermijn loopt. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het college heeft op 15 juni 2021 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'H. de Grootlaan - A. Jacobslaan' en bijlagen. Van vrijdag 25 juni 2021 tot en met donderdag 5 augustus 2021 lagen het ontwerpbestemmingsplan, het besluit Hogere waarden geluid en de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage voor zienswijzen.

De kennisgeving (publicatie) van het ter inzage leggen van de stukken vindt u onderaan bij de documenten. Hier vindt u ook het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit Hogere waarden geluid en de ontwerp-omgevingsvergunning.

College stemt in met voorontwerpbestemmingsplan

Op 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Het vooroverleg met instanties over het voorontwerpbestemmingsplan kan worden gestart. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd om eventuele aandachtspunten mee te geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Omdat er al participatie over het bouwplan heeft plaatsgevonden, wordt er nu geen participatie over het voorontwerpbestemmingplan georganiseerd. Later kunnen tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend.

Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u straks lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 23 maart 2021 op basis van de 'Aanmeldnotitie MER' vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide 'milieu effect rapportage' opgesteld moet worden.

Het B&W-besluit van 23 maart 2021, de bekendmaking van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2020 de grondexploitatie met bijbehorende uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. Van der Kooy Vastgoed heeft de omgevingsvergunning in december 2020 ingediend.

Participatietraject 2018-2019

Informatieavond 10 juli 2018

Op 10 juli 2018 was er een eerste inloopavond voor omwonenden en andere betrokkenen met informatie over de nieuwbouwplannen aan de Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 80 bezoekers aanwezig. Bezoekers kregen een toelichting, konden op de plannen reageren en vragen stellen aan de architect, Van der Kooy Vastgoed en gemeente. Er was een maquette aanwezig waar de bezoekers een goed beeld konden krijgen van het plan. Kritische opmerkingen werden gemaakt over de parkeermogelijkheden, de richting van de inritten, de hoogte van de voorgenomen nieuwbouw met daaraan gerelateerd licht en zichtlijnen, de plaatsing van de woningen, de groenvoorziening, wat koop- en huurwoningen worden en wat de bestemming van de woningen is (jongeren/ouderenwoningen).

Geïnteresseerde potentiële kopers en huurders verwijzen wij naar de website van het project.

vdk.nl/projecten/heemavenue

Gesprek 23 oktober 2018

De gemeente heeft 23 reacties ontvangen op de woningbouwplannen voor dit gebied. De indieners van de vragen zijn persoonlijk geïnformeerd. Van de vragen en antwoorden is een samenvatting gemaakt. De gemeente heeft met omwonenden op 23 oktober 2018 een gesprek gevoerd over de beantwoording van uw vragen rondom de bouwplannen Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan.

Bijeenkomst 12 september 2019

Op 12 september 2019 heeft de ontwikkelaar het aangepaste plan gepresenteerd aan circa 100 omwonenden en andere belangstellenden. De wijzigingen (plaats en hoogte van de woningblokken) zijn redelijk positief ontvangen. De presentatie vindt u onderaan de pagina. Omwonenden staan niet geheel achter het plan voor woningbouw op deze locatie, vooral qua uitzicht, verkeer en parkeermogelijkheden.

De bijeenkomst van 12 september 2019 vormde de afsluiting van de samenspraak over het project Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 19 november 2019 het eindverslag samenspraak vastgesteld.

Vragen over dit plan?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Meer documenten