Afwegingskader Subsidieregeling Herstelregeling Cultuur Zoetermeer

1. Kader

Met de Subsidieregeling Herstelregeling Cultuur Zoetermeer wordt voorzien in de subsidiëring van de ontwikkeling en/of uitvoering van activiteiten die post-corona het herstel van de cultuursector in Zoetermeer bevorderen én niet binnen de reguliere exploitatie uitvoerbaar zijn.

Het beschikbare budget voor de regeling wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt. Behandeling geschied op basis van dit afwegingskader. De subsidieaanvragers leveren hiervoor de benodigde informatie aan, conform artikel 12 van de Subsidieregeling Herstelregeling Cultuur Zoetermeer.

2. Afwegingskader

2.1 Systematiek van aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen gedurende tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 worden ingediend. Wanneer het subsidieplafond is bereikt, zal het college dit via het Gemeenteblad publiceren en kenbaar maken.

Van de subsidieaanvrager wordt verwacht de volgende documenten aan te leveren:

 • een herstelplan met inhoudelijke toelichting waarin wordt aangegeven waarom de aanvrager in aanmerking komt voor subsidie, hoe de aanvrager deze wil gebruiken en welke hersteleffecten hiermee worden beoogd;
 • een sluitende en realistische projectbegroting van de acties en activiteiten die nodig zijn om tot herstel te komen, met toelichting waarom de plannen niet uit de reguliere exploitatie gefinancierd kunnen worden;
 • een recente jaarrekening die laat zien in hoeverre financiële continuïteit aannemelijk is.

2.2 Beoordeling

De gemeente hanteert bij de beoordeling van de aanvragen drie afwegingen:

 1. de drempelvoorwaarden;
 2. een inhoudelijke afweging;
 3. een zakelijke afweging.

Drempelvoorwaarden

De drempelvoorwaarden bepalen of de aanvraag in aanmerking komt voor verdere beoordeling. Het college stelt vast of het plan voldoet aan de voorwaarden die de subsidieregeling daaraan stelt. De volgende vragen moeten allen met 'ja' beantwoord worden, wil de aanvraag in aanmerking komen voor verdere behandeling.

 • Is de aanvrager een culturele organisatie of culturele maker die gevestigd is in Zoetermeer en activiteiten aanbiedt aan inwoners van Zoetermeer?
 • Kent de aanvrager voldoende financiële continuïteit?
 • Is de aanvraag gericht op het herstel na corona?
 • Kan de aanvrager de activiteiten niet ontwikkelen binnen de reguliere exploitatie?

Inhoudelijke afweging

De inhoudelijke afweging bepaalt of de aanvraag voldoet aan het doel van de subsidieregeling. De inhoudelijke afweging van de aanvragen wordt verzorgd door een ambtelijke commissie. Deze commissie onderzoekt de aannemelijkheid dat het ingediende herstelplan inderdaad bijdraagt aan het herstel van de aanvrager. Hierin worden de volgende aspecten in overweging genomen:

 • Wie wordt beoogd te bereiken met de voorgenomen activiteiten en in welke hoeveelheid?
 • Welke activiteiten heeft de aanvrager al ondernomen om tot herstel te komen?
 • Welke effecten worden met de voorgenomen activiteiten beoogd?
 • Leiden de voorgenomen activiteiten tot incidentele of duurzame effecten?
 • Hoe dragen deze effecten bij aan het herstel van de aanvrager?

Wanneer de ambtelijke commissie van mening is dat het ingediende herstelplan effectief kan bijdragen aan het herstel van de aanvrager en/of de culturele sector volgt de zakelijke afweging.

Zakelijke afweging

De zakelijke afweging betreft de kans van slagen en de doelmatigheid van de plannen. De zakelijke afweging van de aanvragen wordt verzorgd door een ambtelijke commissie. Hierin worden de volgende aspecten in overweging genomen.

 • Hoe en met wie wordt samengewerkt, in welke netwerken?
 • Hoe ziet de financiële onderbouwing (begroting, dekkingsplan, eigen verdiensten) eruit?
 • Is financiële continuïteit van de organisatie aannemelijk?
 • Vinden de activiteiten plaats minstens achten weken na het indienen van de aanvraag?

3. Procedure

3.1 Beoordeling

 1. De aanvraag wordt eerst 'getoetst' aan de drempelvoorwaarden. Als de aanvraag niet meteen voldoet aan de drempel, dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld en krijgt deze de mogelijkheid om toch nog aan de drempel te voldoen. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop de aanvraag volledig is ingevuld en aan de drempelvoorwaarden voldoet.
 2. De aanvragen die voldoen aan de drempel worden inhoudelijk en zakelijk beoordeeld in een ambtelijke commissie bestaande uit ten minste twee personen. Wanneer de ambtelijke commissie positief is over het herstelplan van de aanvrager zal aan het College een positief advies gegeven worden. Hieruit volgt dat tot (gedeeltelijke) subsidiëring overgegaan kan worden.

3.2 Selectie en weging

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt.

3.3 Beslissing

Het college neemt, met kennis van het advies van de ambtelijke commissie, de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de subsidie. De aanvrager ontvangt daarover (binnen 13 weken) bericht in de vorm van een (voorlopige) subsidiebeschikking. Vervolgens kan de aanvrager tegen dat besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de beschikking.