Afwegingskader Subsidieregeling Cultuurcoaches Zoetermeer

1. Kader

Met de Subsidieregeling Cultuurcoaches Zoetermeer wordt de inzet van een Cultuurcoach gefaciliteerd. De Cultuurcoach zet zich in voor versterking en verbreding van cultuureducatie en cultuurparticipatie, waarmee de volgende doelen worden bereikt:

 1. Lokaal en wijkgericht cultuuraanbod
  Het vraaggericht realiseren van aanbod op locatie, met hierin een aanzet tot duurzame samenwerkingsverbanden en community building in de wijk. Het aansluiten op bestaande uitvragen in de wijk, met partners in zowel het sociaal domein als in de cultuursector. 
   
 2. Verbinden in én met cultuur
  Inspannen om samenwerking met én tussen amateurorganisatie(s) en professionele organisaties in de stad te bewerkstelligen en hiermee vernieuwende en duurzame partnerschappen binnen en buiten het cultuurlandschap in de stad aan te gaan.  Het creëren van vernieuwend aanbod met deze partners met als doel cultuur toegankelijker en inclusiever te maken. Uitgangspunt daarvoor is de lokale aanpak ten behoeve van preventie, gezondheid en sociale basis.
   
 3. Talentontwikkeling voor jongeren
  Het ontwikkelen van programmering die binnen de thema’s van de instelling ruimte biedt voor talentontwikkeling bij jongeren. Denk onder meer aan meemaakprogramma’s, talentenwedstrijden en coachende leerprogramma’s. 

Deze doelstellingen volgen de lijn Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026 (pdf), het plan Integraal werken aan een gezonde stad (pdf) en de Cultuurvisie 2030 (pdf)

Het beschikbare budget voor de regeling wordt vastgesteld door het college. Het voor subsidie beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van een rangschikking van de aanvragen die voldoen aan de drempelvoorwaarden van de subsidieregeling Cultuurcoaches Zoetermeer en 70 punten of meer ontvangen in het afwegingsformulier, waarbij de aanvraag met het hoogst behaalde aantal punten als eerste voor subsidie in aanmerking komt.

2. Afwegingskader

2.1 Systematiek van aanvragen

Subsidieaanvragen worden ingediend in de periode 1 juni tot en met 31 augustus voor het volgende kalenderjaar, conform ASV artikel 5, eerste lid, van de ASV Zoetermeer 2016. Met uitzondering van aanvragen voor kalenderjaar 2024, waarvoor een aanvraagtermijn van 6 november tot en met 31 december geldt. 

De aanvrager levert de volgende formulieren aan:

 • Vragenlijst Subsidieregeling Cultuurcoaches Zoetermeer: hierin wordt de inzet van de gevraagde Cultuurcoach bij de culturele instelling toegelicht, ook onderbouwt de aanvrager hoe zij de Fair Practice Code naleeft.  
 • Begroting: hierin wordt een financiële onderbouwing geleverd voor de inzet van de Cultuurcoach, ook laat de aanvrager zien welk bedrag uit eigen middelen ingezet wordt als ‘werkbudget’ om de beoogde activiteiten en plannen van en voor de Cultuurcoach uit te voeren.

2.2 Beoordeling

De gemeente hanteert bij de beoordeling van de aanvragen 3 afwegingen:

 1. De drempelvoorwaarden.
 2. Een inhoudelijke afweging.
 3. Een zakelijke afweging.

Drempelvoorwaarden

De inhoudelijke afweging bepaalt of de aanvraag voldoet aan het doel van de subsidieregeling. De inhoudelijke afweging van de aanvragen wordt verzorgd door een ambtelijke commissie. Deze commissie onderzoekt de aannemelijkheid dat de aanvraag inderdaad bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling. Hierin worden de volgende aspecten in overweging genomen:

 • Draagt de inzet van de Cultuurcoach bij aan de ontwikkeling van de aanvrager? (20pt)
 • Draagt de Cultuurcoach bij aan de 3 doelstellingen die volgen uit het doel van de subsidieregeling? (40pt)

Inhoudelijke afweging

De inhoudelijke afweging bepaalt of de aanvraag voldoet aan het doel van de subsidieregeling. De inhoudelijke afweging van de aanvragen wordt verzorgd door een ambtelijke commissie. Deze commissie onderzoekt de aannemelijkheid dat de aanvraag inderdaad bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling. Hierin worden de volgende aspecten in overweging genomen:

 • Draagt de inzet van de Cultuurcoach bij aan de ontwikkeling van de aanvrager? (20pt)
 • Draagt de Cultuurcoach bij aan de 3 doelstellingen die volgen uit het doel van de subsidieregeling? (40pt)

Zakelijke afweging

De zakelijke afweging betreft de kans van slagen en de doelmatigheid van de plannen. De zakelijke afweging van de aanvragen wordt verzorgd door een ambtelijke commissie. Hierin worden de volgende aspecten in overweging genomen:

 • In welke mate is er sprake van een doelmatige inzet van de Cultuurcoach? (20pt)
 • Worden de behaalde effecten duurzaam geborgd? (10pt)
 • Is er sprake van een monitoring en evaluatiecyclus? (10pt)

3. Procedure

3.1 Beoordeling

 1. De aanvraag wordt eerst 'getoetst' aan de drempelvoorwaarden. Als de aanvraag niet meteen voldoet aan de drempel, dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld en krijgt deze de mogelijkheid om toch nog aan de drempel te voldoen.
 2. De aanvragen die voldoen aan de drempelvoorwaarden worden inhoudelijk en zakelijk beoordeeld in een ambtelijke commissie via een puntensysteem. Aanvragen die minder dan 70 van het totaal van 100 punten behalen, zullen worden afgewezen.

3.2 Selectie en weging

Als alle aanvragen zijn beoordeeld en besproken, dan gaat de verdeling van het beschikbaar gestelde budget als volgt in zijn werk:

 • De aanvragen die 70 of meer punten hebben behaald worden door de commissie gerangschikt op volgorde van het aantal toegekende punten. Vervolgens kent de commissie, op basis van het aantal punten, per (gehonoreerde) aanvraag een adviesbedrag toe.

3.3 Beslissing

Het College neemt, met kennis van het advies van de ambtelijke commissie, de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de subsidie. De aanvrager ontvangt daarover (binnen 13 weken) bericht in de vorm van een voorlopige subsidiebeschikking. Vervolgens kan de aanvrager tegen dat besluit bezwaar maken. Hoe dat in zijn werk gaat, staat in de beschikking.