Op maandag 31 januari 2022 heeft de gemeenteraad de Visie Zoetermeer 2040 (pdf) vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om te zorgen dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad blijft, waar iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren.

Stand van zaken 2024

De komende maanden werken we toe naar het vervolg: de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer (RSZ) en beleidsprogramma's zoals Woningbouw als aanjager. Met de strategie brengen we in beeld hoe en waar we uitvoering gaan geven aan de Visie. In het beleidsprogramma Woningbouw als aanjager beschrijven we de ambities van Zoetermeer op het gebied van wonen en hoe deze te realiseren.

Meer informatie over de ruimtelijke strategie Zoetermeer (RSZ) leest u op www.zoetermeer.nl/rsz.

Visie Zoetermeer 2040

De Visie Zoetermeer 2040 (pdf) is een langetermijnvisie op de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van Zoetermeer. In de visie staat hoe Zoetermeer zich kan ontwikkelen en hoe er gebouwd kan blijven worden aan verbetering en ontwikkelkansen voor alle inwoners. In de visie staat de opgave centraal om tot een betere balans en tot een opwaartse beweging van de stad te komen, gericht op kansengelijkheid en leefbaarheid, op het verduurzamen van de stad en de vernieuwing van de economie. De visie is tot stand gekomen op basis van uitgebreid onderzoek en studies naar Zoetermeer en gemeenten die daarop lijken. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd met inwoners, organisaties, overheden en experts over de ontwikkeling en de gewenste toekomst van Zoetermeer en de Zoetermeerse samenleving. Op basis van deze inzichten is de visie Zoetermeer 2040 opgesteld. De visie Zoetermeer 2040 is ook de omgevingsvisie voor de gemeente Zoetermeer in het kader van de Omgevingswet.

Strategische agenda 2040

De Strategische agenda 2040 (pdf) slaat de brug tussen de Visie Zoetermeer 2040 (pdf) en de uitvoering op lange termijn. In de strategische agenda staan de programma's opgenomen waaraan de komende jaren wordt gewerkt. In de bijlage van de strategische agenda wordt ook ingegaan op de wijze waarop we de participatie bij de uitvoering gaan opzetten. De agenda wordt regelmatig bijgewerkt. Hierdoor kunnen we stap voor stap de visie uitwerken en goed reageren op nieuwe inzichten en omstandigheden.

De Staat van Zoetermeer

Ter voorbereiding op de visie Zoetermeer 2040, heeft de gemeente het Basisdocument Zoetermeer 2040 opgesteld. Het basisdocument geeft een breed en feitelijk inzicht in de ontwikkelingen in de stad en maakt verbanden tussen de sociale, economische en fysieke ontwikkelingen inzichtelijk.

Als onderdeel van het basisdocument heeft de gemeente onderzoek laten doen naar de Staat van Zoetermeer en haar plaats in Nederland en binnen de regio. De resultaten van dat onderzoek laten onder andere op het gebied van woonaantrekkelijkheid en de sociaaleconomische positie een dalende trend zien ten opzichte van het nationaal gemiddelde en ten opzichte van de regio.

Op 14 december 2021 hebben enkele indieners van zienswijzen hun zienswijze toegelicht en vragen van raadsleden beantwoord tijdens een gespreksavond over de ontwerp visie Zoetermeer 2040. De avond werd afgesloten met een gezamenlijke discussie. De gespreksavond is op initiatief van de raad georganiseerd. De gespreksavond is via onderstaande link terug te kijken.

Op maandag 14 juni 2021 heeft de gemeenteraad de ontwerp visie Zoetermeer 2040 (pdf) en de strategische agenda Zoetermeer 2040 (pdf) vastgesteld.

Op maandag 17 mei 2021 heeft het college de ontwerp visie Zoetermeer 2040 en de strategische agenda 2040 aan de raad aangeboden ter besluitvorming.

Op 8 en 15 september 2020 debatteerde de gemeenteraad over het ambtelijk advies over Zoetermeer 2040.