Alle inwoners van de gemeente zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).

Het belangrijkste doel van de BRP is het geven ('verstrekken') van persoonsgegevens aan andere overheden en derden. Zij hebben deze gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taken. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP.

Het is voor anderen niet mogelijk om zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente. Hiervoor gelden strikte regels. U heeft altijd recht op verstrekkingsbeperking van uw gegevens.

Wat u moet weten

 • Een verzoek voor verstrekkingsbeperking persoonsgegevens is gratis en doet u online (zie 'Aanvragen')
 • De beperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om een wijziging vraagt.
 • Een wijziging geeft u ook online door. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier.

1. Overheidsinstellingen

Het is wettelijk niet mogelijk om een verstrekkingsbeperking te vragen voor instellingen van de overheid, zoals bijvoorbeeld:

 • Belastingdienst
 • Politie
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Ministeries
 • Waterschappen
 • UWV
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Notarissen

2. Aangewezen derden door de minister

Er zijn derden die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezighouden.

Verstrekkingsbeperking is wel mogelijk voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De SILA is een samenwerking van kerkgenootschappen dat gegevens bijhoudt voor de ledenadministratie van de aangesloten kerken.

Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wordt een verzoek van de SILA altijd afgewezen. De gemeente vraagt niet om uw mening.

3. Aangewezen derden door de gemeente (Verordening BRP)

Er zijn instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten met een belang voor de gemeente. De gemeente kan onder strenge regels gegevens verstrekken aan bijvoorbeeld:

 • woningcorporaties
 • organisaties die graven beheren
 • instellingen voor maatschappelijk werk
 • organisaties voor belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers en nabestaanden

Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wijst de gemeente elk verzoek van deze organisatie of instelling af. De gemeente vraagt niet om uw mening.

4. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken juiste persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, die voor het voeren van een gerechtelijke procedure persoonsgegevens nodig hebben.

Heeft u om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens gevraagd? Dan kan de gemeente toch besluiten om uw gegevens te verstrekken, maar vraagt u dan vooraf om uw mening. De gemeente maakt een afweging tussen uw belang en het belang van de aanvrager.

5. Particuliere of commerciële verzoeken

Aan particulieren of commerciële instellingen worden alléén gegevens verstrekt, als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wordt een verzoek van een particulier of commerciële instelling altijd afgewezen. De gemeente vraagt niet om uw mening.

Aanvragen

De keuze voor verstrekkingsbeperking persoonsgegevens kan worden gedaan door:

 • Betrokkene zelf (vanaf 16 jaar).
 • Echtgenoten (m/v, als zij op hetzelfde adres wonen). Ongetrouwde partners moeten zelf kiezen.
 • Ouder/Verzorger voor een kind jonger dan 16 jaar (als zij op hetzelfde adres wonen).
 • Curator voor een onder curatele gestelde.
 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.

Verzoek verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Hoelang duurt het?

De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen.