In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) is opgenomen dat gemeenten toezicht moeten houden op de kwaliteit en de rechtmatigheid van de ondersteuning. Het toezicht op de rechtmatigheid van zowel de Wmo als de Jeugdwet wordt uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Zoetermeer. Het toezicht op de kwaliteit van de Wmo is belegd bij de GGD en het toezicht op de kwaliteit van de Jeugdwet is belegd bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Toezicht op rechtmatigheid

De toezichthouders Wmo en Jeugdwet zijn in dienst van de gemeente Zoetermeer en zijn werkzaam in de unit Controle en Opsporing. Zij houden toezicht op de rechtmatigheid van de te verstrekken of verstrekte voorzieningen op grond van de Wmo en Jeugdwet. Dit kan zorg zijn die geleverd wordt door een aanbieder die een contract heeft met de gemeente (Zorg in Natura). Dit kan ook een aanbieder zijn die via een persoonsgebonden budget (PGB) door een cliënt wordt ingehuurd.

De toezichthouders controleren of zorgaanbieders, zorgverleners en cliënten zich aan de gemaakte afspraken houden. Deze afspraken staan in het beleid, de verordening en in de beschikking die wordt verzonden aan een cliënt. In een beschikking staat het besluit van de gemeente over de te leveren zorg of ondersteuning.

Aanleiding voor een toezichtsonderzoek zijn onder meer signalen die worden ontvangen via de gemeente Zoetermeer (via Fraude, vermoeden melden), het integraal knooppunt zorgfraude (IKZ), periodieke controles, etc. De toezichthouders werken samen met de toezichthouders kwaliteit en de toezichthouders rechtmatigheid in de regio.

Toezicht op kwaliteit

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Haaglanden verzorgt in opdracht van de gemeente Zoetermeer het toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg op grond van de Wmo. De toezichthouders van de GGD verrichten thematische en signaal gestuurde onderzoeken, maar ook onderzoeken naar aanleiding van meldingen van incidenten en calamiteiten. Zorgaanbieders zijn verplicht een calamiteit die en/of geweldsincident dat te maken heeft met een voorziening te melden bij GGD Haaglanden. Meer informatie over het toezicht door de GGD of het melden van een calamiteit of geweldincident vindt u op de website van de GGD Haaglanden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp. Net als de GGD verricht de IGJ thematische en signaal gestuurde onderzoeken. Het is verplicht bepaalde incidenten (zoals een calamiteit) te melden bij de IGJ. Meer informatie over de IGJ vindt u op de website van de Inspectie.

Openbaarmaking rapporten

De toezichthouder van GGD Haaglanden plaatst rapporten die zijn opgemaakt na toezichtbezoeken aan zorgaanbieders op de website van GGD Haaglanden. Dit geldt voor onderzoeken vanaf 1 april 2020. Het gaat om rapporten die zijn opgemaakt naar aanleiding van signaal gestuurd toezicht en thematisch toezicht. Meer informatie en publicaties vindt u op de website van GGD Haaglanden. Per 1 februari 2019 is de IGJ verplicht inspectierapporten openbaar te maken. Meer informatie over openbaarmaking door de Inspectie kunt u vinden op de website van de IGJ.

Meldpunt zorgfraude Zoetermeer

Maakt u zich zorgen over de zorgverlening aan een bewoner of het naleven van de regels door een zorgaanbieder? Dan kunt u hierover een signaal afgeven via de pagina Fraude, vermoeden melden.