Programmabegroting

Programmabegroting 2024-2027

Verantwoord investeren in Zoetermeer 2040

Er komen financieel onzekere tijden aan. Onze begroting is voor 2024 sluitend, maar de randen van de begroting zijn bereikt. Het voorjaarsdebat waarin de richting voor deze begroting is vastgesteld, toonde dit al aan. We onderschrijven het uitgangspunt 'verantwoord financieel beleid in combinatie met investeren in een toekomstbestendige stad'. Met dat in gedachten blijven we bouwen aan de toekomst van onze stad. De visie Zoetermeer 2040 en het Coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is' bieden hiervoor de belangrijkste aanknopingspunten.

Financiële tekorten vanaf 2026

De voornaamste oorzaak van onze financiële onzekerheid is het zogenoemde 'ravijn' van 2026. Voor het jaar 2026 wordt een structureel saldo verwacht van € 12,9 miljoen negatief oplopend tot ongeveer € 17,5 miljoen in 2027. Net als alle andere Nederlandse gemeenten, krijgt Zoetermeer vanaf 2026 te maken met een forse terugval in financiële bijdrage vanuit het gemeentefonds van het rijk. Het is onduidelijk welke koers het rijk vaart na de verkiezingen. Daardoor is de vraag of een nieuw kabinet naar gemeenten zal luisteren en maatregelen neemt om het ravijn te voorkomen nog steeds actueel. De moties die door bijna alle gemeenten zijn aangenomen bij het VNG-congres bekrachtigen de boodschap van meer knaken voor onze taken. Wij handhaven onze steun aan de VNG bij hun lobby richting het rijk en aan 'Raden in verzet' die op dat punt een belangrijke toegevoegde waarde heeft.

De programmabegroting is via een digitaal portaal beschikbaar:

zoetermeer.begrotingsapp.nl

Programmabegroting 2023-2026

Dit is de eerste programmabegroting van de nieuwe bestuursperiode (2022-2026). De ambities uit het Coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is' zijn verwerkt in de begroting. Hiermee gaan we de komende jaren aan de slag. De programmabegroting is wederom sluitend en we investeren de komende jaren veel in de stad. Wel is deze programmabegroting is, net als vorig jaar, opgesteld in financieel onzekere tijden en bevat dan ook een aantal onzekerheden. Denk daarbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de tekorten aan personeel en bouwmaterialen.

Er zijn zorgen over de situatie vanaf 2026. Vanaf 2026 verslechtert de financiële positie door een fors lagere uitkering van het gemeentefonds vanaf 2026. Dit leidt bij nagenoeg alle gemeenten in Nederland tot een negatief saldo vanaf 2026 en grote onzekerheid over hoe dit zich ontwikkelt. Gemeenten en rijk zijn hier al lang met elkaar over in overleg, maar dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. De komende jaren monitoren we de ontwikkelingen nauwgezet.

De programmabegroting is via een digitaal portaal beschikbaar:

zoetermeer.begrotingsapp.nl

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.