Programmabegroting 2023-2026

Dit is de eerste programmabegroting van de nieuwe bestuursperiode (2022-2026). De ambities uit het Coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is' zijn verwerkt in de begroting. Hiermee gaan we de komende jaren aan de slag. De programmabegroting is wederom sluitend en we investeren de komende jaren veel in de stad. Wel is deze programmabegroting is, net als vorig jaar, opgesteld in financieel onzekere tijden en bevat dan ook een aantal onzekerheden. Denk daarbij aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de tekorten aan personeel en bouwmaterialen.

Er zijn zorgen over de situatie vanaf 2026. Vanaf 2026 verslechtert de financiële positie door een fors lagere uitkering van het gemeentefonds vanaf 2026. Dit leidt bij nagenoeg alle gemeenten in Nederland tot een negatief saldo vanaf 2026 en grote onzekerheid over hoe dit zich ontwikkelt. Gemeenten en rijk zijn hier al lang met elkaar over in overleg, maar dit heeft nog niet tot een concreet resultaat geleid. De komende jaren monitoren we de ontwikkelingen nauwgezet.

De programmabegroting is via een digitaal portaal beschikbaar:

zoetermeer.begrotingsapp.nl(externe link)

Programmabegroting 2022-2025

Deze laatste begroting in de bestuursperiode 2018-2022 is er een in onzekere tijd vanwege veel veranderingen, die van invloed zijn op de financiën van de gemeente. Denk aan de gevolgen van corona, de komst van een nieuw kabinet en de veranderingen in de financiële verhouding tussen rijk en gemeente. Er is inmiddels meer zicht op de financiële compensatie van het rijk voor de kosten van corona. Ook zijn er afspraken voor 2022 over een hogere compensatie van de gestegen kosten van de jeugdzorg. Daarnaast spelen er nog meer ontwikkelingen rond de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten. De financiële situatie van de gemeente is voor 2022 door deze ontwikkelingen verbeterd. Voor de jaren daarna is dat nog niet het geval en overheerst onzekerheid. Gelet op deze onzekerheden is in deze programmabegroting zeer terughoudend omgegaan met voorstellen die het begrotingsbeeld structureel nadelig beïnvloeden.

Dit jaar is de programmabegroting voor het eerst ook via een digitaal portaal beschikbaar.

zoetermeer.begrotingsapp.nl(externe link)

Te downloaden:

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.