In de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn de wettelijke kaders opgenomen voor verstrekking van een voorziening in de vorm van PGB. De uitgangspunten zijn in deze wetten verankerd, met mogelijkheden voor gemeenten om eigen keuzes te maken. Met een PGB zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg, hulp of begeleiding, het budgetplan en het voeren van de administratie. De gekozen zorgverlener of aanbieder moet wel voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in het beleid en de verordening.

Als uit de aard en omvang van de problematiek blijkt dat er meer jeugdhulp noodzakelijk is, wordt in eerste instantie gezocht naar een oplossing in zorg in natura. Bij zorg in natura levert een zorgaanbieder, waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten, de ondersteuning. De zorgaanbieder regelt ook de administratie daaromheen, zoals de betaling van de zorg. Ouders dienen zich te oriënteren op de zorg in natura - specifiek in het geval van chronische of progressieve problematiek en dienen te motiveren waarom de zorg in natura niet passend is. Een professional kan het gezin ondersteunen bij deze oriëntatie.

Als de zorg in natura niet passend is, kan het gezin in aanmerking komen voor een PGB. Met een PGB kan het gezin zelf de hulp en een hulpverlener financieren. Om in aanmerking te komen voor een PGB worden bepaalde eisen gesteld:

  • De gemeente beoordeelt of de hulp noodzakelijk is en of deze van goede kwaliteit is.
  • De ondersteuning die de hulpverlener kan bieden moet effectiever en efficiënter zijn aan de ondersteuning die de gemeente via zorg in natura biedt. Deze hulpverlener moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.
  • De PGB-aanvrager (of iemand anders namens deze persoon) moet in staat zijn het PGB goed te beheren. Hiervoor dient onder andere een budgetplan opgesteld te worden, waarin de aanvrager moet laten zien hoe het PGB besteed gaat worden.

Het budgetplan ontvangt u wanneer er een aanvraag wordt gedaan voor een indicatie in de vorm van een PGB. Naar aanleiding van een ingevuld budgetplan kunnen er nog aanvullende vragen gesteld worden.

Let op: een zorgverlener of zorgaanbieder inschakelen zonder beschikking van de gemeente is op uw eigen kosten. De gemeente geeft geen PGB-budget met terugwerkende kracht af.

SVB

Als er een beschikking is afgegeven door de Wmo of Jeugdwet, kan er zorgovereenkomst aangegaan worden met de gekozen zorgverlener of zorgaanbieder. Deze zorgovereenkomst wordt gecontroleerd door de PGB-backoffice. Wanneer alles in orde is wordt het PGB overgemaakt naar de SVB.  Uzelf of uw vertegenwoordiger dient de declaraties in bij de SVB. De SVB betaalt de declaraties uit aan de zorgverlener of zorgaanbieder.

www.svb.nl(externe link)

Hulp betalen

Wanneer een PGB is toegekend, verzendt de PGB-backoffice het budget en de zorgovereenkomst aan de SVB. De zorgovereenkomst wordt dan arbeidsrechtelijk getoetst door de SVB. Als de zorgovereenkomst voldoet wordt deze ter goedkeuring aangeboden bij de gemeente. Als de zorgovereenkomst niet voldoet krijgt u een brief van de SVB. U kunt dan hierover contact opnemen met de SVB. Na goedkeuring van de zorgovereenkomst kunnen er declaraties ingediend worden bij de SVB. Dit kan digitaal of met een urenbriefje van de SVB. Als de declaratie in orde is betaalt de SVB de declaratie uit aan de zorgverlener of zorgaanbieder.

Eigen bijdrage

Voor de Wmo wordt bij een PGB, net als bij zorg in natura, een eigen bijdrage gevraagd. Voor de Jeugdwet geldt geen eigen bijdrage. De gemeente geeft het PGB-budget door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK stuurt vervolgens een berekening van de eigen bijdrage. Als aan het einde van het jaar blijkt dat het budget niet helemaal is uitgegeven, dan kan het CAK de eigen bijdrage opnieuw berekenen.

Eigen kracht Jeugdwet

Voor de Jeugdwet wordt beoordeeld of het gezin eventueel met behulp van het sociaal netwerk zelf de gevraagde hulp en ondersteuning kan bieden. Bij de inzet van ouders thuis (eigen inkoop) wordt gekeken naar de draagkracht en draaglast van het gezin.

PGB-tarieven

De PGB-tarieven zijn gebaseerd op de tarieven voor zorg in natura die de gemeente betaalt. De hoogte van het PGB-tarief hangt af van het soort hulp en de hulpverlener die nodig zijn. Er zijn verschillende tarieven voor het inhuren van een organisatie, een zelfstandige, gekwalificeerde hulp of iemand uit uw sociaal netwerk.

Pgb tarieven Wmo 2022

Pgb tarieven jeugd 2022

Meer informatie?

Heeft u vragen?

Of wilt u meer informatie over uw een indicatie in de vorm van een PGB? Neem dan contact op met de bureaudienst van de Wmo of JGH. Bel naar 14 079 of mail ons.

bureaudienst@zoetermeer.nl (JGH)

Heeft u na het ontvangen van de beschikking nog vragen (bijvoorbeeld over zorgovereenkomsten en budgetten)? Dan kunt u contact opnemen met de PGB Backoffice via de mail.

pgb@zoetermeer.nl

De helpdesk is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 14 079.

Zie ook