De gemeente is verantwoordelijk voor het preventieve jeugdbeleid en de (niet vrij toegankelijke) jeugdhulp. Dit betekent dat voor alle inwoners van Zoetermeer die dit nodig hebben, passende hulp beschikbaar is. Soms is hulp uit het eigen netwerk bijvoorbeeld van familie, buren, vrienden of sportverenigingen voldoende. Als dat niet voldoende is kan er ook hulp worden ingezet vanuit school, de huisarts of andere (jeugd)hulpverleners.

De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat problemen binnen een gezin of bij een jongere snel opgemerkt worden. Dit om erger te voorkomen. Daarom heeft de gemeente de voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders zo veel mogelijk in de wijk, dicht bij huis georganiseerd. De hulp aan gezinnen wordt integraal geboden volgens het uitgangspunt 'één huishouden, één plan, één regisseur'. Meer informatie vindt u op de pagina Opvoeden en opgroeien.

Inkoop specialistische jeugdhulp in regionaal verband

De gemeente Zoetermeer koopt samen met de andere negen gemeenten van de jeugdregio Haaglanden (hoog)specialistische jeugdhulp in. Het H10 Inkoopbureau ondersteunt de gemeenten hierbij. Van 2015 t/m 2019 is de jeugdhulp prestatiegericht ingekocht. Vanaf 2020 start de regio met een resultaatgericht stelsel. Dit stelsel past beter bij de '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' gedachte van de Jeugdwet en wordt gestuurd op effectievere en efficiëntere inzet van het jeugdhulpbudget. Resultaatgericht werken stimuleert zowel gemeenten als jeugdhulpaanbieders om de transformatie in praktijk te brengen.

Kostenbeheersing jeugdhulp

Sinds de decentralisatie in 2015 kampen de meeste gemeenten in Nederland met financiële tekorten op het budget voor jeugdhulp. Dit geldt ook voor de gemeente Zoetermeer. Om meer grip te krijgen op de kosten is in 2017 het Actieplan kostenbeheersing jeugd opgesteld. Dit heeft inzicht gegeven in bepalende factoren, cliëntstromen en financiële stromen. Inmiddels is na uitgebreid onderzoek een vervolg plan opgesteld met daarin gerichte maatregelen om de kosten meer te beheersen en daarnaast een kwalitatieve verbeterslag te maken in de jeugdhulp.