De bedrijfskavel op de hoek van de rotonde Willem Dreeslaan/Stephensonstraat maakt onderdeel uit van het Businesspark Oosterheem. De grond heeft in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhage/Businesspark Oosterheem de bestemming 'Gemengd 1'. Op deze kavel heeft tot en met 2014 het projectbureau Oosterheem gestaan.

Op 29 januari 2018 heeft de gemeenteraad besloten om ernaar te streven om binnen 5 jaar woningbouw te realiseren op deze locatie. Dit ter uitvoering van het Woningbouwprogramma Zoetermeer dat op 11 september 2017 is vastgesteld. In juli 2020 heeft het college besloten om deze locatie te verkopen aan ontwikkelaar Van der Kooy Vastgoed. Op deze locatie worden 49 appartementen gebouwd in voornamelijk het middeldure huursegment.

Participatietraject 2018-2019

Op 17 mei 2018 was er een eerste inloopavond voor omwonenden en andere betrokkenen met informatie over de nieuwbouwplannen aan de Willem Dreeslaan/hoek Stephensonstraat. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 60 bezoekers aanwezig. Bezoekers kregen een toelichting, konden op de plannen reageren en vragen stellen aan de architect, Van der Kooy Vastgoed en gemeente.

Onderstaande panelen zijn getoond op de inloopavond van 17 mei 2018:

Bijeenkomst 16 oktober 2019

Op 16 oktober heeft de ontwikkelaar het uitgewerkte plan gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. Het plan is positief ontvangen. Hier kunt u de presentatie bekijken.

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 13 juli 2020 de grondexploitatie met bijbehorende uitgangspunten voor de ontwikkeling vastgesteld. Van der Kooy Vastgoed heeft de omgevingsvergunning in oktober 2020 ingediend. Op 15 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen Willem Dreeslaan (VVGB). De ontwerp vergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben zes weken ten inzage gelegen. We hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op 8 juli 2021 hebben wij bekendgemaakt de aangevraagde omgevingsvergunning te hebben verleend. Vanaf 9 juli 2021 kon binnen zes weken beroep worden ingediend tegen de omgevingsvergunning. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De omgevingsvergunning is zodoende op 20 augustus 2021 onherroepelijk geworden. De planning is om begin december 2021 te starten met de bouw.

Heeft u vragen?

projectenpmv@zoetermeer.nl

Meer documenten