Waar gaat het referendum over?

Uw mening wordt gevraagd bij het referendum over het afvalbeleid. Het referendum vindt samen met de gemeenteraadsverkiezingen plaats op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Op het stembiljet van het referendum dat u op 14, 15 of 16 maart in het stemlokaal ontvangt, kunt u aangeven met JA of NEE, of u het eens of oneens bent met de maatregelen die in het plan staan.

Waarom zou er nieuw afvalbeleid nodig zijn?

Het nieuwe afvalbeleid moet ervoor zorgen dat de kosten voor het ophalen en verwerken van afval dalen. Belangrijk is dat het afval zo goed gescheiden wordt dat er veel minder restafval overblijft.

Hoe scheiden inwoners gemiddeld hun afval nu?

Op dit moment gooien Zoetermeerders gemiddeld 230 kilo restafval per persoon per jaar weg. Het doel is dat Zoetermeerders gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar weggooien, met als eerste stap 160 kilo restafval. Om dit doel te bereiken is het plan 'Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!' opgesteld.

Wat staat er in het afvalbeleid over het ophalen van grofvuil?

In het beleid staat dat de gemeente stopt met het gratis ophalen van grofvuil aan huis. Ophalen van grofvuil gaat (vanaf) 42 euro per keer kosten. Voor mensen met een ZoetermeerPas is het mogelijk om één keer per jaar 32 euro korting te krijgen voor het ophalen van het grofvuil.

Waarom komt er een onderzoek naar bron- en nascheiding van plastic, blik en drinkpakken?

Gekeken wordt wat het beste is: iedereen houdt plastic, blik en drinkpakken apart (dat heet bronscheiden) of iedereen kan plastic, blik en drinkpakken bij het gewone afval gooien en dat wordt er dan later door een bedrijf uitgehaald (dat heet nascheiden). Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek komen er extra ondergrondse containers om het plastic, blik en de drinkpakken in te verzamelen voor die huishoudens (Zoetermeerders/gezinnen) die nu hun afval weggooien in ondergrondse containers.

Bij het onderzoek naar bronscheiding of nascheiding moet in ieder geval worden gekeken of het de gemeente minder geld kost, of er minder restafval overblijft, wat de keuze voor gevolgen heeft voor de korte termijn en de lange termijn, en wat de risico's zouden zijn.

Hoe moet ik mijn plastic, blik en drinkpakken (PBD) gaan scheiden in het nieuwe afvalbeleid?

Alle huishoudens die nu een groene en grijze afvalbak ('kliko') van de gemeente hebben krijgen een extra afvalbak. Deze nieuwe afvalbak is bedoeld om PBD in weg te gooien.

Hoe vaak worden de kliko's geleegd in het nieuwe afvalbeleid?

De grijze afvalbakken voor het restafval worden maximaal één keer in de 4 weken door de gemeente geleegd.

De nieuwe afvalbak voor PBD wordt één keer in de 4 weken geleegd door de gemeente. Mensen die deze extra afvalbak niet willen kunnen hem weer laten ophalen.

De groene GFT-afvalbakken worden even vaak geleegd als nu, een keer per 2 weken.

Moet ik in het nieuwe afvalbeleid meer of minder gaan betalen voor mijn afval?

De gemeente gaat in de toekomst invoeren dat per keer dat restafval wordt weggegooid, betaald moet worden. Dus wie vaak restafval weggooit, betaalt meer dan iemand die dat minder vaak doet.

Voor mensen met een laag inkomen die voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking komen, komt er een regeling waarbij zij gratis één keer per week een afvalzak kunnen weggooien of één keer per 4 weken de restafvalbak kunnen laten legen.

Als het nieuwe afvalbeleid doorgaat, waar kan ik dan meer informatie vinden over het scheiden van afval?

De gemeente gaat deze nieuwe maatregelen uitleggen aan iedereen, en reclame maken voor het op de juiste manier scheiden van het afval.

Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum over het afvalbeleid?

Op 16 maart is een voorlopige uitslag bekend van het referendum. Op 21 maart is een definitieve uitslag bekend. We weten dan wat de opkomst is geweest en hoeveel inwoners voor en tegen het invoeren van het afvalbeleidsplan zijn. Indien meer dan 30% van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht wordt het referendum als geldig beschouwd. Na eind maart zal de gemeenteraad met elkaar in gesprek gaan over het door hun genomen besluit over het afvalreferendum.