Deze subsidie kunt u aanvragen als u een activiteit wilt organiseren:  

 • In samenwerking en afstemming met het onderwijs in Zoetermeer.
 • Om COVID-19 vertragingen in te halen en het onderwijs duurzaam te verbeteren.
 • Voor leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs of voor peuters met een indicatie voor voorschools onderwijs.
 • De activiteit moeten in lijn zijn met het NPO-plan Zoetermeer 2022-2023(externe link).

Wat moet u weten

Via de regeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgt de gemeente tijdelijk geld om naast de schoolplannen NPO extra activiteiten te organiseren om de achterstanden door COVID-19 in te lopen. De regeling loopt tot en met 31 juli 2023. 

Samen met de kinderopvang en het onderwijs is het NPO-plan gemeente Zoetermeer 2022-2023 (pdf) opgesteld. Om een deel van het geld beschikbaar te stellen in de vorm van subsidie, hebben wij een subsidieregeling vastgesteld. 

Er kan subsidie worden gevraagd voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het NPO-plan en aan de in de regeling Nationaal Programma Onderwijs opgenomen doelstellingen. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

 • (Bovenschoolse) activiteiten die nodig zijn om COVID-19 vertragingen in te halen bij kinderen waarvan de gemeente en scholen gezamenlijk bepalen dat de inzet van subsidiegeld van toegevoegde waarde is.
 • Activiteiten gericht op het inhalen van vertragingen, opgelopen door COVID-19 in de voorschoolse periode. Bijvoorbeeld het inhalen van uren voorschools onderwijs, extra begeleiding in de groep of extra inspanningen gericht op de toeleiding van kinderen.
 • Activiteiten gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen.
 • Activiteiten gericht op het verbeteren van lokale en regionale samenwerking tussen schoolbesturen. Afspraken over de samenwerking tussen passend onderwijs en andere (lokale) partijen over de aanpak van COVID-19 vertragingen en hulp aan jongeren op sociaal, emotioneel en lerend vlak.
 • Activiteiten gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19. Zowel thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als de groep thuiszitters met totaal verzuim.

De activiteiten moeten ook bijdragen aan de volgende lokale thema’s, zoals vastgelegd in het NPO-plan gemeente Zoetermeer 2022-2023:

 • Zorg op de (voor)school.
 • Ontwikkeling van talenten onder of na schooltijd.
 • Versterken samenwerking en professionalisering.

De activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten zijn afgestemd met:

 • Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, als het om een aanvraag gaat die betrekking heeft op het thema Zorg op de (voor) school.
 • De schoolbesturen, als het om een aanvraag gaat die betrekking heeft op het thema talentontwikkeling onder of na schooltijd en versterken samenwerking en professionalisering.
 • Eventuele andere maatschappelijke partners waarop de activiteit betrekking heeft.

De activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten gericht zijn op kinderen die deelnemen of op korte termijn gaan deelnemen aan een voorschoolse voorziening, primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs en moeten voor alle leerlingen beschikbaar zijn. 

De voorkeur gaat uit naar 1 of meerdere penvoerders die namens de betrokken maatschappelijke partners in de stad, een gebundelde subsidieaanvraag indienen. 

Neem contact op met Subsidiebureau (zie hieronder) voor meer informatie. 

Aanvragen

De behandeling en besluitvorming wordt 3 keer uitgevoerd. Vanaf 15 februari 2022, 1 april 2022 en 1 juli 2022. Aanvragen die vóór de genoemde data binnenkomen nemen wij in die periode in behandeling. 

Het aanvraagformulier kunt u opvragen via het Subsidiebureau (zie hieronder).

Contact Subsidiebureau

Het Subsidiebureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 079. U kunt ook een e-mail sturen naar subsidiebureau@zoetermeer.nl.

Hoelang duurt het?

U krijgt uiterlijk binnen 8 weken na het verstrijken van de indieningstermijn een besluit op uw aanvraag.