Op 14, 15 en 16 maart was, naast de gemeenteraadsverkiezingen, ook het referendum over het afvalbeleid. U kon met JA of NEE aangeven of u het eens of oneens bent met de voorstellen uit het voorgestelde afvalbeleid.

Definitieve uitslag referendum afvalbeleid

De einduitslag van het referendum is bekend en staat hieronder.

De definitieve uitslag is op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in een openbare zitting van het centraal stembureau vastgesteld.

Opkomst

De opkomst voor het referendum afvalbeleid was 51,9%

Definitieve uitslag

UitkomstAantal%
Ja9.12217,7
Nee41.65181,0
Blanco4580,9
Ongeldig1730,3

Hoe verder?

Omdat meer dan 30% van de Zoetermeerse kiesgerechtigden hun stem heeft uitgebracht, is het referendum geldig.

Op 4 april 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het nieuwe afvalbeleid niet in te voeren. Aan het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om:

 • Nader onderzoek te doen naar de wensen van de inwoners over het afvalbeleid via een Stadspeiling.
 • Voor het eind van 2022 een voorstel te doen aan de raad met een plan van aanpak over hoe de gemeente kan komen tot een toekomstig afvalbeleid, dat gedragen wordt door inwoners. De resultaten van de Stadspeiling worden hierbij betrokken.

De raadsvergadering van 4 april kunt u hier terugkijken Raadsvergadering (royalcast.com)(externe link).

Achtergrond referendum afvalbeleid

Referendumvraag met korte uitleg

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten dat er nieuw afvalbeleid komt. Over dit besluit is een referendum aangevraagd. Daarom is het invoeren van het nieuwe beleid uitgesteld. Het nieuwe afvalbeleid wordt hieronder in het kort uitgelegd.

Wilt u dat het nieuwe afvalbeleid wordt ingevoerd?

Ja / Nee

Het nieuwe afvalbeleid moet ervoor zorgen dat de kosten voor het ophalen en verwerken van afval dalen. Belangrijk is dat het afval zo goed gescheiden wordt dat er veel minder restafval overblijft. De belangrijkste punten staan hieronder.

1. Het doel is dat Zoetermeerders gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar weggooien, met als eerste stap 160 kilo restafval. (Op dit moment gooien Zoetermeerders gemiddeld 230 kilo restafval per persoon per jaar weg.)

2. Om dit doel te bereiken is het plan 'Afvalscheiden. Ik haal er alles uit!' opgesteld. Dat betekent het volgende:

 1. De gemeente stopt met het gratis ophalen van grofvuil aan huis. Ophalen van grofvuil gaat (vanaf) 42 euro per keer kosten. Voor mensen met een ZoetermeerPas is het mogelijk om één keer per jaar 32 euro korting te krijgen voor het ophalen van het grofvuil.
   
 2. Er komt een onderzoek over het scheiden van plastic, blik en drinkpakken. Gekeken wordt wat het beste is: iedereen houdt plastic, blik en drinkpakken apart (dat heet bronscheiden) of iedereen kan plastic, blik en drinkpakken bij het gewone afval gooien en dat wordt er dan later door een bedrijf uitgehaald (dat heet nascheiden). Afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek komen er extra ondergrondse containers om het plastic, blik en de drinkpakken in te verzamelen voor die huishoudens (Zoetermeerders/gezinnen) die nu hun afval weggooien in ondergrondse containers.

  Bij het onderzoek naar bronscheiding of nascheiding moet in ieder geval worden gekeken of het de gemeente minder geld kost, of er minder restafval overblijft, wat de keuze voor gevolgen heeft voor de korte termijn en de lange termijn, en wat de risico's zouden zijn.
   
 3. Alle huishoudens die nu een groene en grijze afvalbak ('kliko') van de gemeente hebben krijgen een extra afvalbak. Deze nieuwe afvalbak is bedoeld om plastic, blik en drinkpakken (PBD) in weg te gooien. Die nieuwe afvalbak wordt één keer in de 4 weken geleegd door de gemeente. Mensen die deze extra afvalbak niet willen kunnen hem weer laten ophalen.
   
 4. De grijze afvalbakken voor het restafval worden maximaal één keer in de 4 weken door de gemeente geleegd. (De groene GFT-afvalbakken worden even vaak geleegd als nu, een keer per 2 weken).
   
 5. De gemeente gaat in de toekomst invoeren dat per keer dat restafval wordt weggegooid, betaald moet worden. Dus wie vaak restafval weggooit, betaalt meer dan iemand die dat minder vaak doet. Voor mensen met een laag inkomen die voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing in aanmerking komen, komt er een regeling waarbij zij gratis één keer per week een afvalzak kunnen weggooien of één keer per 4 weken de restafvalbak kunnen laten legen.
   
 6. De gemeente gaat deze nieuwe maatregelen uitleggen aan iedereen, en reclame maken voor het op de juiste manier scheiden van het afval.

Afvalbeleid en meest gestelde vragen

Hier leest u het raadsbesluit over het afvalbeleid en de meest gestelde vragen over het referendum. Ook vindt u hier een link naar de raadsvergadering van 14 december 2020 en de stukken over het afvalbeleid(externe link).

Inleidend en definitief verzoek tot referendum

Het verzoek voor een referendum, waarvoor 335 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen waren vereist, is op 12 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders toegewezen. Zoetermeerse kiesgerechtigden hadden vervolgens zes weken de tijd (tot 23 februari 2021) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moest ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen, in totaal 4876 handtekeningen. Het aantal geldig ingediende ondersteuningsverklaringen per 23 februari 2021 betreft een totaal van 5.396. Het vereiste aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen van 4876 is daarmee gehaald.

Referendum op 16 maart 2022

Het definitieve verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 'Afvalscheiden, ik haal er alles uit' is toegewezen door de gemeenteraad. Lees de uitslag van de briefstemming raadsvergadering 6 april 2021. Met dit besluit staat vast dat het referendum over het afvalbeleid plaats zal vinden samen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Referendumcommissie

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 17 mei 2021 de referendumcommissie benoemd. Lees de uitslag van de briefstemming raadsvergadering 17 mei 2021.

Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren onder andere over de vraagstelling van het referendum en het verloop en de organisatie van het referendum. Daarnaast ziet de referendumcommissie toe op de objectiviteit van de communicatie over het referendum. De referendumcommissie bestaat uit:

 • Mevrouw M. Veerbeek, Voorzitter referendumcommissie Zoetermeer;
  Medewerker Team lokale democratie en veiligheid VNG en lid/voorzitter van referendumcommissies in een aantal gemeenten en een provincie.
 • De heer G. Schermers, interim-manager NCOD, o.a. in 2017/2018 Directielid Bedrijfsvoering/concerncontroller, plaatsvervangend directeur bij gemeenschappelijke regeling afvalinzamelingsbedrijf Avalex; voorzitter rekenkamercommissies gemeente Altena en Waterschap Aa en Maas; Oud-raadslid gemeente 's-Hertogenbosch.
 • Mevrouw C. Wagenaar, onderzoeker aan Tilburg University en lid/voorzitter van referendumcommissies in een aantal gemeenten.

De vergaderingen van de referendumcommissie zijn openbaar en vinden digitaal plaats. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u dat melden via d.bogdanic@zoetermeer.nl. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kan de referendumcommissie besluiten in beslotenheid te vergaderen.

Agenda's en actielijsten referendumcommissie

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet

In december 2020 heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten dat er nieuw afvalbeleid komt. Over dit besluit is een referendum aangevraagd. Daarom is het invoeren van het nieuwe beleid uitgesteld. Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval- en grondstoffenbeleid, niet gestart.

Documenten