Komt er een omgevingsfonds voor de omwonenden zoals een speeltuin, renovatie van iets, kunst... bijvoorbeeld?

Nee, er komen geen extra voorzieningen en aanpassingen in de openbare ruimte in de omgeving van de gevangenis.

Hoe zorg je ervoor dat het niet wij-zij wordt? Dat vluchtelingen zich welkom voelen?

De gemeente doet er alles aan om de verbinding te maken tussen vluchtelingen en de inwoners. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten waar iedereen welkom is om met elkaar kennis te maken.

Hoe ontvangen de nieuwe bewoners van de nieuwbouw wijk informatie over de noodopvang?

De projectontwikkelaar Ten Brinke houdt hen van de ontwikkelingen op de hoogte zodra ook de gemeente nieuwe brieven stuurt aan de omgeving.

Hoe zit het met de vergunningaanvragen van COA?

Op 7 december 2021 hebben gemeente en het COA een bestuursovereenkomst gesloten over de noodopvang in de leegstaande gevangenis. Ondertussen heeft het COA in november bij de gemeente 2 vergunningen voor de noodopvang aangevraagd, namelijk:

  1. Een vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een noodopvang.
  2. Een omgevingsvergunningaanvraag voor brandveilig gebruik als noodopvang van de voormalige gevangenis.

De aanvragen zijn via de gebruikelijke weg gepubliceerd.

Het COA koos ervoor alvast vergunningen bij de gemeente aan te vragen. Vergunningenprocedures duren een flink aantal weken en het COA wil geen tijd verliezen. Op deze manier kan het COA meteen de noodopvang inrichten en gebruiken zodra er een bestuursovereenkomst is én de vergunningprocedure is afgerond. De bestuursovereenkomst is er nu. Het wachten is nu op afronden van de vergunning procedure.

Nieuwe informatie over het vergunningenproces komt op deze pagina als er een besluit is op de vergunning.

Kan ik als bewoner bezwaar maken tegen de komst van de noodopvang?

U kunt op dit moment nog geen bezwaar indienen tegen de komst van de noodopvang. Dat kan pas zodra er een echt besluit ligt van de gemeente op de 2 vergunningen die het COA heeft aangevraagd: één voor brandveilig gebruik van het gebouw en één voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Zodra de vergunningen worden verleend, komt hiervan een publicatie op www.zoetermeer.nl/bekendmakingen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze vergunningen. De bezwaarcommissie behandelt in eerste instantie de ingediende bezwaren. Als de bezwaarmaker het niet eens is met de uitspraak kan deze in beroep gaan bij de rechtbank.

Wel kunt u uw zorgen en vragen delen met de gemeente. U kunt een mail sturen aan de gemeente naar noodopvang2021@zoetermeer.nl.

Ik ben bang dat mijn huis minder waard wordt als gevolg van de opvang van asielzoekers in de voormalige gevangenis. Kan ik hiervoor een planschadevergoeding aanvragen en hoe werkt dat dan?

Om tijdelijk asielzoekers onderdak te kunnen geven in de voormalige gevangenis moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hiermee kan worden afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan staat namelijk alleen een huis van bewaring en strafgevangenis toe. Eventuele schade die wordt veroorzaakt door het niet volgen van het bestemmingsplan noemen we planschade. Het gaat alleen om ruimtelijke gevolgen zoals eventuele verkeer- of parkeerschade of afname van privacy. Hierdoor zouden omliggende woningen minder waard kunnen worden.

Iedereen die van mening is schade te ervaren door de nieuwe, tijdelijke situatie kan hiervoor een planschadeverzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Meer informatie hierover vindt u op www.zoetermeer.nl/planschade.

In de wet staat uitgelegd hoe een planschadeprocedure in zijn werk gaat. Belangrijk om van tevoren te weten over planschadeverzoeken:

  • Een planschadeverzoek wordt onpartijdig onderzocht door een onafhankelijke commissie. Zij beoordelen of er sprake is van planschade en hoe hoog die planschade dan zou zijn. Hierbij wordt ook een makelaar betrokken;
  • De gemeente verwacht niet dat er sprake zal zijn van planschade, omdat het gebouw al aanwezig is en niet ingrijpend wijzigt. Het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van de oude situatie zal ook niet veel toenemen en het gaat om een tijdelijke situatie. Dit is een verwachting; een onafhankelijke commissie zal aan de hand van een planschadeverzoek een uitgebreide inschatting maken;
  • Een tijdelijke waardevermindering wordt in de regel niet gezien als planschade, maar in bijzondere situaties kan daar mogelijk van worden afgeweken. De onafhankelijke commissie zal moeten beoordelen of daar sprake van is in dit geval;
  • Het indienen van een planschadeverzoek kost € 300,- Deze kosten krijgt u alleen terug als het planschadeverzoek is goedgekeurd;
  • Als de waardevermindering minder is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak, dan krijgt u hiervoor geen vergoeding;
  • Een planschadeverzoek kan pas worden ingediend als de omgevingsvergunning voor het niet volgen van het bestemmingsplan echt is verleend en hiertegen geen beroepsmogelijkheden meer tegen open staan.

Hoe was de bijeenkomst over de noodopvang op 7 oktober?

Ruim 160 (toekomstige) inwoners en ondernemers uit de omgeving van de leegstaande gevangenis in Zoetermeer kwamen op donderdag 7 oktober naar Dekker voor de bijeenkomst over de noodopvang. Het doel van de bijeenkomst was om een luisterend oor te bieden en zoveel mogelijk reacties, vragen en eventuele zorgen op te halen. De sfeer was gemoedelijk en de zaal was ingericht met zitjes zodat iedereen goed kon meepraten. De burgemeester, wethouders en raadsleden schoven aan om te horen wat er leeft bij de omwonenden. Medewerkers van het COA liepen van tafel naar tafel om vragen te beantwoorden. Op tafel lagen stiften en een vragenlijst met vragen waar nu al wel antwoord op is. Reacties, vragen en opmerkingen konden deelnemers op het papieren tafelkleed schrijven. Daar werd goed gebruik van gemaakt.

Wat vinden de buurtbewoners/ondernemers?

De aanwezige inwoners en ondernemers reageerden best positief, zolang er maar duidelijkheid is vanuit de gemeente en er antwoord komt op de vragen en zorgen die er leven. Omwonenden zijn ook bereid om mee te denken over initiatieven die ze zelf kunnen nemen om te helpen. Aan de tafels werden veel vergelijkbare vragen gesteld over de veiligheid in de omgeving (het tunneltje kwam veel voorbij) en de dagbesteding van de mensen. Wat doen bewoners overdag? En hoe voorkomen we dat jongeren zich rond plekken verzamelen waar het niet wenselijk is? De buurtbewoners vinden over het algemeen 750 mensen veel te veel. En de samenstelling van de groep maakt uit, liever gemengd en niet alleen maar alleenstaande mannen. Er was weinig vertrouwen in dat een jaar echt een jaar gaat zijn.

Hoe nu verder?

Onderaan bij de documenten vindt u het verslag van de bijeenkomst met de reacties en vragen die stonden op de tafelkleden. De gemeente neemt alle reacties mee in de vervolggesprekken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Zodra er meer duidelijk is over het vervolgproces, leest u dit op deze webpagina.

Op welke vragen is er nog geen antwoord?

Omdat we aan het onderzoeken zijn wat de vraag voor tijdelijke noodopvang betekent voor Zoetermeer is er nog niet op alle vragen een antwoord. Zodra de antwoorden er zijn, komt er een bijgewerkte pagina. Denk aan vragen als:

  • Komt er een winkel of een gezamenlijke ruimte in de noodopvang?
  • Hoe gaat de gemeente om met de wachtlijst van woningzoekenden en jongeren?