De gemeente heeft haar financiën op orde maar er blijven zorgen over de toekomst. De koers die is uitgezet voor de stad in 2026 wordt flink op de proef gesteld door het zogenoemde 'financiële ravijn' waar alle gemeenten voor staan. Dit blijkt uit de perspectiefnota die het college vandaag presenteert aan de gemeenteraad.

De jaarlijkse perspectiefnota is een conceptbegroting voor 2024 en biedt een vooruitblik op de investeringen en financiën op korte en langere termijn. 'De gemeente heeft haar financiën op orde. Dat is de reden waarom we het komende jaar nog kunnen investeren in de stad.' aldus wethouder financiën Jan Iedema. 'In 2024 en 2025 kunnen we onze plannen nog uitvoeren, maar op de langere termijn ziet het plaatje er minder rooskleurig uit. We maken ons grote zorgen over het financiële tekort dat ons in 2026 te wachten staat.'

Investeringen 2024 - 2025

Het college stelt extra budget beschikbaar voor bijvoorbeeld het versnellen van de bouwprojecten om het woningtekort aan te pakken. Daarnaast kampt de gemeente zowel bij de hulp voor jeugd en gezinnen, als de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met lange wachtlijsten. Dit komt onder andere door een tekort aan personeel. Naast meer budget voor personeel, vraagt de gemeente aandacht voor verbeteringen in het zorgstelsel op landelijk niveau.

De gemeente heeft ook als ambitie om de landelijk gestelde duurzaamheidsdoelen te bereiken. Zo wil het college het Energieloket toegankelijk maken voor een bredere groep inwoners en ondernemers. Daarnaast komen er extra middelen voor onder andere veiligheid, sport en beweging en de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen.

Onzekere toekomst

Net als alle andere Nederlandse gemeenten, krijgt Zoetermeer vanaf 2026 te maken met een forse terugval in bijdrage vanuit het gemeentefonds van het Rijk, het zogenaamde 'ravijn'. Daardoor loopt het tekort in onze gemeente vanaf 2026 op van 16 miljoen naar 23 miljoen in 2027. Momenteel voeren gemeenten en het kabinet nog gesprekken hierover. 'De onzekerheid over de toekomstige financiering vraagt om verantwoorde beslissingen.' licht de wethouder toe. 'Het is belangrijk dat we ons bewust blijven van de langetermijneffecten die onze uitgaven hebben op de begroting.'

In de perspectiefnota doet het college voor de jaren 2024 en 2025 voorstellen voor een bedrag van jaarlijks ruim € 4 miljoen aan 'structureel' nieuw beleid en wil het € 12 miljoen investeren in incidenteel nieuw beleid. 'Op deze manier beperken we de langetermijneffecten op onze begroting en laten we het tekort in 2026 niet verder oplopen. Tegelijkertijd blijven we investeren in de toekomst van onze stad, al voelt het wel een beetje als begroten met de handen op de rug. Het is ontzettend zuur dat we zo ons best doen en zelfs tot de drie meest gezonde gemeenten van Nederland behoren, en toch geconfronteerd worden met oplopende tekorten omdat het Rijk niet over de brug komt.'

Op 26 juni worden de voorstellen uit de Perspectiefnota 2024 besproken met de gemeenteraad tijdens het Voorjaarsdebat.