In de Hildebrandhove en Pierre Kemphove drukken de wortels van verschillende grote bomen de bestrating ernstig omhoog. Op diverse plekken leidt dit tot gevaarlijke situaties. Goed kunnen parkeren is lastig, de vakken zijn onduidelijk en smal. In de Hildebrandhove en de Pierre Kemphove is de verlichting nog niet overal naar LED overgegaan en het groen moet worden opgeknapt. Ook de bestrating van de weg en de voetpaden, en de toplaag van het asfalt zijn aan vervanging toe. De gemeente heeft een concept ontwerp gemaakt om deze punten op te lossen.

Impressie na opknappen Hildebrandhove en Pierre Kemphove

Wat gaan we doen?

  • Bomen waar de wortelopdruk niet meer opgelost kan worden, gaan we kappen. Het gaat hierbij om 16 bomen.
  • Deze bomen worden zoveel mogelijk vervangen door andere minder grote bomen. Er worden 15 bomen terug geplant.
  • Aanleggen nieuwe parkeervakken en vergroten zodat ze voldoen aan de huidige parkeernorm.
  • De weg en voetpaden krijgen nieuwe bestrating en het asfalt krijgt een nieuwe toplaag.
  • De verlichting wordt aangepast naar de huidige norm en waar dat nog niet is gebeurd, omgezet naar LED-verlichting.
  • Het groen wordt opgeknapt (gesnoeid en waar nodig vervangen).

Hoe zag het participatietraject eruit

Voor het participatietraject werd gekozen om voor het opknappen van de Hildebrandhove en Pierre Kemphove de aanwonenden via het digitale participatieplatform doemee.zoetermeer.nl online te informeren en hen de gelegenheid te geven te reageren op het conceptontwerp.

Alle aanwonenden van de Hildebrandhove en Pierre Kemphove ontvingen eind november 2020 een uitnodiging om deel te nemen aan de digitale participatie op doemee.zoetermeer.nl. Tot 15 december kon reactie worden gegeven en vragen worden gesteld over het concept ontwerp. Hier hebben diverse bewoners gebruik van gemaakt. We bedanken iedereen voor zijn inbreng. Een compleet overzicht van de reacties vindt u in het document Vragen en antwoorden.

Vóór het participatietraject zijn uit de buurt verbetersuggesties meegegeven. Met deze reacties en de reacties uit het participatietraject hebben we kleine aanpassingen gedaan aan het ontwerpvoorstel. Zo blijft de doorgang bij Hildebrandhove 60 gehandhaafd en komen er 4 parkeerplaatsen in plaats van 5. En wordt een extra lichtmast in de doorgang tussen 60 en 58 geplaatst. In overleg met bewoners van Hildebrandhove 161/143 blijft het voetpad aan de zijde van de weg gehandhaafd. Vervangen we versleten witte paaltjes bij de Pierre Kemphove voor kunststof paaltjes.

Definitief ontwerp en uitvoering

Het definitieve ontwerp is klaar en vormt het uitgangspunt voor de voorbereiding en de uitvoering.

Vooruitlopend op de werkzaamheden worden vóór 15 maart 2021 de bomen waar kapvergunning voor is verleend, gekapt. Ook wordt de beplanting waar nodig gesnoeid, zodat er beter zicht in de bochten ontstaat. De bomen die in de bestrating blijven staan krijgen groeiplaats verbetering. De overlast gevende wortels worden verwijderd en dieper tussen de wortels wordt extra lucht en voedingsstoffen aangebracht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de wortels om te groeien en geven ze minder snel overlast.

De overige opknapwerkzaamheden zullen naar verwachting rond de zomer 2021 plaats vinden. Aanwonenden ontvangen vooraf van de aannemer een brief, met informatie over wanneer de werkzaamheden starten en in welke volgorde deze worden uitgevoerd.

3D animatie

3D animatie concept ontwerp