Jumping Green in Oosterheem

Home > Oosterheem > Nieuws Oosterheem > Jumping Green in Oosterheem

Jumping Green in Oosterheem

RSS

In Oosterheem wordt het groen gemaaid volgens het 'Jumping Green' principe. Wat dat is? Wijkaannemer Vermeulen vertelt.

Springend Groen? Nee, het groen zelf laten we niet springen, maar we zetten er wel op in de bijen en andere insecten, zoveel mogelijk over te kunnen laten springen. In de wijk Oosterheem is ervoor gekozen om te maaien volgens het 'Jumping Green' principe. Door niet overal tegelijk te maaien en vlakken met gras, bloemen en kruiden te laten staan, houden bijen en andere insecten voldoende gewas beschikbaar om voedsel te zoeken. Oosterheem past deze methode vanaf 2015 als proef toe en heeft vanaf 2019 'Jumping Green' structureel in haar onderhoudsuitvoeringsprogramma opgenomen.

Als effect van de gevolgde maaimethode, zien we in de niet gemaaide delen, putters en andere zangvogels zaadjes eten, vlinders, bijen en insecten rondvliegen. Rupsen voor de volgende generatie vlinders eten zich vol. Kortom de gehele fauna kan overleven in het groen wat blijft staan, en... als we later in het jaar de andere delen maaien zal een flink deel van deze insecten weer over kunnen 'jumpen' naar de nieuw gegroeide vegetatie. Hierin kunnen ze vrolijk voortleven.

Het gewas dat gedurende het najaar in de vroeg gemaaide bermen groeit blijft ook in de wintermaanden staan. Het biedt het in de koude tijd schuilgelegenheid, voedsel en een overwinteringsbiotoop voor vele soorten.

Ook de kruidenvegetatie krijgt maximale kansen, de voorjaar en vroege zomerbloeiers worden na het rijpen van het zaad gemaaid en daardoor niet overwoekerd door late en hoge soorten. In de delen die in het najaar gemaaid worden krijgen de echte zomer en de najaarsbloeiers de kans om hun groeicyclus te voltooien. Hierdoor krijgt de berm een hogere ecologische waarde.

Alleen maar winnaars! De soortenrijkdom van dieren en planten in de berm wordt groter.

 

 

De maaibeurten zijn afhankelijk van diverse factoren als weersomstandigheden, berijdbaarheid, de vegetatieontwikkeling, de vestiging van specifieke soorten als bijvoorbeeld orchideeën, het aanzicht en de mate van gewenste netheid. Het is van groot belang dat er geen schade aan de zode en de bodem wordt toegebracht. Bij kans op beschadiging is uitvoering in droge perioden of zelfs over ijs aan te bevelen. Dat betekent dat de beheerder, of zelfs de uitvoerende maaier, flexibel met het maaischema en de onderhoudscategorieën moet omgaan.

Enjoy Life

Open op werkdagen van 8.30 uur tot 16.00 uur.

Op donderdag gesloten.

Oosterheemplein 198
2721 NB Zoetermeer

Telefoon: 14 079

Iets melden

Sneller meldingen doen via app

Iets verloren of gevonden

www.zoetermeer.nl/verloren-gevonden

Kies een wijk:

Wijk
Wijken in Zoetermeer (imagemap) Oosterheem Bedrijventerreinen Rokkeveen Meerzicht Driemanspolder Dorp Buitengebied Buytenwegh - De Leyens Centrum Palenstein Noordhove Seghwaert