Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Home > Ondernemers > Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

 • Wat is het?

  U hebt meestal geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

  U doet een sloopmelding in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

  Sloopmelding én omgevingsvergunning

  In de volgende gevallen hebt u ook een omgevingsvergunning nodig:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan

  In spoedeisende gevallen als brand en calamiteiten kan de gemeente bepalen dat de meldingstermijn niet geldt en kan direct worden gestart met de werkzaamheden. De sloopmelding moet wel zo spoedig mogelijk alsnog worden ingediend. Neemt u in deze gevallen contact op met de Omgevingsbalie van de gemeente.

 • Online regelen

  U kunt online een sloopmelding doen via de website www.omgevingsloket.nl.

 • Hoe werkt het?

  • U doet 4 weken voor de start van de werkzaamheden een sloopmelding via de website www.omgevingsloket.nl.
  • U ontvangt van de gemeente een bevestiging.
  • 2 dagen voor de start van de sloopwerkzaamheden informeert u de gemeente schriftelijk over de startdatum.
  • Omwonenden of andere belanghebbenden die het niet eens zijn met de sloop, kunnen de gemeente vragen om handhavend op te treden.
  • Een verzoek om handhaving moet gebaseerd zijn op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

  De gemeente kan in sommige gevallen afwijken van de termijn van 4 weken en een termijn van 5 werkdagen hanteren Dat is mogelijk:

  • In geval van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden waarbij een langere termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot.
  • Voor particulieren die zelf asbesthoudende materialen mogen verwijderen.

  De oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen, vloerbedekking of vloertegels mag dan maximaal 35m² bedragen.

 • Wat u moet doen

  U doet uiterlijk 4 weken voor de start van de sloopwerkzaamheden een online sloopmelding via de website www.omgevingsloket.nl. U kunt ook een formulier ophalen bij de Omgevingsbalie van de gemeente en de sloopmelding schriftelijk doen.

 • Meenemen

  Bij de sloopmelding dient u onderstaande informatie op te geven:

  • Naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk.
  • Gegevens van het te slopen bouwwerk, zoals adres, kadastrale aanduiding en aard van het te slopen bouwwerk.
  • Gegevens van de persoon of het bedrijf die de sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren.
  • Een globale stoffeninventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de vrijkomende sloopmaterialen en de afvoerbestemming.
  • De data, tijdstippen en wijze van uitvoering van de sloopwerkzaamheden.
  • Indien met het oog op de lokale situatie nodig: een sloopveiligheidsplan.
  • Een rapport van een akoestisch onderzoek en/of trillingenonderzoek, indien de specifieke situatie dit vereist.
  • Een asbestinventarisatierapport als dat op grond van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 is vereist.
  • Indien van toepassing: informatie over de inzet van de mobiele puinbreker, de hoeveelheid, de naam en het adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat.

  Let op! Een incomplete melding wordt beschouwd als géén melding.

 • Kosten

  Aanvraag omgevingsvergunning welke betrekking heeft
  op het slopen van een bouwwerk
  € 304,80

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe lang duurt het?

  Als u uw sloopmelding hebt gedaan, kunt u na 4 weken beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

  Als u een sloopmelding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

  Als u ook een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, geldt het volgende:

  • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. (van rechtswege).
  • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.
 • Extra informatie

  In een beperkt aantal gevallen kan geen gebruik worden gemaakt van de sloopmelding, maar moet een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen aangevraagd worden.

  In de volgende gevallen kan geen gebruik worden gemaakt van de sloopmelding:

  • Als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in stads- en dorpsgezichten die door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig zijn aangewezen, (Zoetermeer kent deze beschermde stads- of dorpsgezichten niet).
  • Als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning bouwwerken te slopen.
  • Als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden in of bij een beschermd monument.

  De omgevingsvergunning voor de activiteit slopen vraagt u aan bij het Omgevingsloket online. Voor de behandeling van de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen gelden de bepalingen uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen worden wél leges in rekening gebracht conform de Legesverordening van de gemeente Zoetermeer.

 • Tips

  Hoeveel is 10m³?

  Een container met een inhoud van 10 m3 is 1.50 meter hoog, 3.60 meter diep en 1.90 meter breed.

  Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u op de Asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.

 • Handige links

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl