Grond kopen, huren of pachten

Home > Ondernemers > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Dit kan een (groot) perceel grond zijn (bouwkavels, landbouwgrond) of een kleiner stuk grond dat bijvoorbeeld grenst aan uw tuin (groenstroken). Door het sluiten van een koopovereenkomst en vervolgens de ondertekening van een akte van levering bij de notaris, wordt u eigenaar van de grond.

  Gaat u pachten of huren? Dan mag u nadat u met de gemeente een pachtovereenkomst of huurovereenkomst bent aangegaan de grond gebruiken tegen betaling van een pachtprijs of huurprijs. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw*. Binnen Gemeente Zoetermeer komt het verpachten van gemeentegrond zelden voor omdat daar weinig grond voor beschikbaar is.

  * In artikel 7:312 van het Burgerlijk Wetboek wordt omschreven wat onder landbouw wordt verstaan: 'Steeds voor zover bedrijfsmatig uitgeoefend: akkerbouw; weidebouw; veehouderij; pluimveehouderij; tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen; de teelt van griendhout en riet; elke andere tak van bodemcultuur, met uitzondering van bosbouw'.

 • Wat u moet weten

  • U kunt grond kopen > De gemeente bepaalt of zij de grond verkoopt en tegen welke prijs en voorwaarden (bijvoorbeeld door loting, een openbare biedprocedure of door u een bod te laten doen).
  • U kunt grond huren > De regels uit het huurrecht gelden.
  • U kunt grond pachten > De grond (of een deel daarvan) moet bestemd zijn voor landbouw.

  Verschil tussen huur en pacht

  • Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw.
  • Een pachtovereenkomst moet meestal goedgekeurd worden door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet.
  • Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

  Groenstroken (snippergroen) kopen of huren

  Soms kunt u gemeentelijk openbaar groen wat grenst aan uw tuin (snippergroen)van de gemeente kopen of huren. De regels hiervoor kunt u vinden in het Snippergroenbeleid.

  Groenstroken huren voor beweiding

  De gemeente verhuurt ook grond wat voor beweiding van (uitsluitend) geiten of schapen kan worden gebruikt.

  Vrije sector kavels kopen

  Bent u geïnteresseerd in een kavel grond waarop u uw huis wilt realiseren kijk dan op Kavels Zoetermeer.

  Bedrijfspand/bedrijventerrein kopen of huren

  De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden en bedrijventerreinen in de gemeente. Soms kunt u een bedrijfspand en/of bedrijventerrein huren of kopen van de gemeente. Kijk voor meer informatie bij Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen.  

  Bouwen op grond

  Heeft u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen op die grond. Er gelden regels:

  • In het bestemmingsplan moet staan dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U heeft een omgevingsvergunning nodig om te mogen bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u heeft een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

  Bent u geen eigenaar van de grond? En heeft u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen.

 • Online regelen

  U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl welke bestemming de grond heeft.
  • Ga na wie de eigenaar van de grond is en wat u wel en niet mag doen met de grond (speciale beperkingen). Deze informatie kunt u opvragen bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente via het contactformulier.

 • Handige links

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl