Bestemmingsplan aanpassen

Home > Ondernemers > Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Wat u moet doen

  Bestaand bestemmingsplan

  U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.

  Nog niet definitief bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Neem altijd eerst contact op met de Omgevingsbalie voordat u een verzoek indient (zie 'Afspraak maken'). Onze medewerkers geven u informatie over de procedure, de kosten en de kans van slagen.

 • Meenemen

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?
 • Kosten

  Het hele proces voor het wijzigen van een bestemmingsplan kost geld. Daarnaast kunnen er andere kosten zijn, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een inrit. Hierover worden met de aanvrager afspraken gemaakt.

 • Hoe lang duurt het?

  De procedure kan wel een jaar of langer duren. Dit komt omdat een procedure gevolgd moet worden zoals dat wettelijk bepaald is.

  Voordat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan vaststelt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan er ook nog beroep worden ingediend bij de Raad van State. Deze procedure kost ook veel tijd.

 • Tips

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

 • Wetgeving

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl