Coronavirus: informatie voor ondernemers

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Beste ondernemers. De coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben grote invloed op de nationale en lokale economie en op ons dagelijks leven. Er komt veel op u af en er wordt een sterk beroep gedaan op uw doorzettingsvermogen en overlevingsvermogen. Meer informatie over de regelingen van het Rijk vindt u bij de veel gestelde vragen.

De gemeente neemt de volgende maatregelen waar u als ondernemer baat bij kunt hebben.

 • Twijfelt u of bepaalde activiteiten zijn toegestaan in het licht van de coronamaatregelen? Bedrijven, instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen hun vragen aanleveren bij corona_ondernemen@zoetermeer.nl (let op: adresseer de mail ook naar uw contactpersoon bij de gemeente). Handhavingsjuristen kijken naar uw vraag en geven zo snel mogelijk een terugkoppeling. Het is van belang dat u het plan goed omschrijft en voorziet van foto's, plattegronden, tekeningen en dergelijke. Ook is het zinvol om alternatieve plannen te beschrijven, naast het plan van uw voorkeur. Op deze manier worden alle alternatieven direct beoordeeld en heeft u sneller duidelijkheid.
 • De gemeente heeft een speciaal team opgezet voor ondernemers die in de financiële problemen zitten of dreigen te raken door de maatregelen van het Rijk. Dit team staat voor u klaar om steun te bieden en u wegwijs te maken in de regelingen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur via 14 079.
 • De gemeente gaat coulant om met ondernemers die niet aan de belastingverplichtingen kunnen voldoen als gevolg van het coronavirus. De betalingsverplichting kan dan opgeschort worden tot 31 augustus 2020. U kunt dit aanvragen door hierover contact op te nemen met de contactpersoon die op de nota en/of lokale belastingbeschikking staat vermeld.
 • Er is automatisch uitstel verleend van de reeds ontvangen gemeentelijke belastingaanslag tot 31 augustus.
 • De gemeente heft geen precario voor terrassen en uitstalling, zolang het verbod op het openen van de horeca geldt.
 • De gemeente kijkt bij gesubsidieerde partners met de nodige coulance naar de gemaakte prestatieafspraken. Dat betekent dat wij uitstel, aanpassing of verplaatsing van de activiteiten als gevolg van het coronavirus met realiteitszin accepteren.
 • De gemeente denkt mee met instellingen en organisaties die vast een accommodatie huren bij de gemeente en momenteel niet aan de huurverplichting kunnen voldoen. Wanneer nodig gaan we opzoek naar een passende oplossing, zoals een betalingsregeling of uitstel.
 • De warenmarkten blijven open. Er zijn diverse maatregelen genomen door de marktmeester en de marktkooplieden, zoals informatieborden, afstand tussen de kramen en een verbod om eten en drinken te nuttigen op de markt.
 • De bevoorradingstijden voor supermarkten in Zoetermeer worden verruimd. Daarmee sluit de gemeente aan bij de landelijke lijn. De openingstijden van de supermarkten zijn al verruimd.

Dit zijn de maatregelen die we nu als gemeente ter ondersteuning van ondernemers. Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over deze maatregelen of andere zaken. Raadpleeg deze website en die van TerZake Het Ondernemershuis voor de actuele stand van zaken.

Wanneer u samenwerkt met het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal kunt u met vragen terecht bij de accountmanagers.

Veel gestelde vragen

Welke maatregelen neemt de Rijksoverheid voor ondernemers?

De Rijksoverheid neemt landelijke maatregelen om de impact op ondernemingen te beperken. Uitgebreide toelichting over de regelingen voor ondernemers vindt u bij het coronaloket van de KvK of de Rijksoverheid. We raden deze bronnen aan voor de meest actuele informatie.

Overzicht landelijke maatregelen voor ondernemers

 • Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen.
 • Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen, gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
 • Versoepeling uitstel van betaling belasting. Verlaging invorderingsrente en belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata).
 • Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd. Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.
 • Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Kabinet ondersteunt met € 6 miljoen.
 • Borgstelling mkb-Landbouwkredieten verruimd. Land- en tuinbouwbedrijven kunnen makkelijker geld lenen.
 • Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel maatwerk voor cultuursector.
 • Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele instellingen, evenementen- en reisbranche.
 • Verruiming bmkb-regeling. Financiers kunnen sneller geld lenen aan mkb. Toegezegd op 12 maart 2020.

Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen?

De Belastingdienst heeft meerdere maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers, waaronder uitstel van belastingbetaling. Bezoek hun website voor de meest actuele informatie en een uitgebreide toelichting.

Waar kan ik als zelfstandige terecht bij acute financiële problemen?

U kunt in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo-regeling). Met deze regeling kunt u versneld inkomensondersteuning krijgen voor 3 maanden. Het inkomen wordt aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling werkt terug tot 1 maart en vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat deze regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan.

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 euro met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Vanaf 1 juni Tozo 2

De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot en met 30 september 2020. Vanaf 1 juni gaat de Tozo 2-regeling in. Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u Tozo 1 al toegekend gekregen? Dit betekent niet dat Tozo 2 automatisch wordt toegekend. Naast de voorwaarden van Tozo 1 moet u ook voldoen aan de aangescherpte voorwaarden van Tozo 2. Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kennen twee belangrijke verschillen:  

Inkomensondersteuning

Nieuw is dat bij Tozo aanvragen na 1 juni er een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan u geen aanspraak maken op Tozo 2.

Bedrijfskrediet Tozo 2

Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157. Daarnaast dient u te verklaren dat er bij u of uw onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

De gemeente Zoetermeer voert deze regeling uit voor ondernemingen gevestigd in Zoetermeer. De Tozo-regeling kan worden aangevraagd via www.zoetermeer.nl/tozo.

De gemeente is druk bezig de aangepaste regeling voor te bereiden en de werkprocessen in te richten. Dit vraagt enige tijd. Wij verwachten dat de aanvraagformulieren vanaf week 25 beschikbaar zijn. Voor zelfstandige ondernemers die ook Tozo 1 hebben aangevraagd zal een verkort formulier komen zodat het aanvragen minder tijd kost. 

Let op: het is niet mogelijk om via het huidige Tozo formulier alvast Tozo 2 aan te vragen. Het is ook niet mogelijk om dit per e-mail alvast aan te vragen. Vanwege de grote drukte kiezen wij ervoor eerst de liggende aanvragen inkomensondersteuning voor Tozo 1 af te handelen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vul de vragenlijst in op krijgiktozo.nl.

Wijzigingen TOZO-aanvraag doorgeven

Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

Kan ik compensatie krijgen voor omzetverlies?

Tegemoetkoming loonkosten

Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De NOW vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv).

Ook de NOW krijgt komende zomer een vervolg, deze kun je over de periode juni, juli en augustus 2020 aanvragen. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

 • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
 • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De tegemoetkoming Ondernemers Getroffen (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen. Denk daarbij aan schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. Daarbij is gekozen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 17:00 de tegemoetkoming aanvragen. Ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen er ook gebruik van maken.

Deze regeling wordt vanaf half juni vervangen door de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)’ vervangt de TOGS vanaf half juni. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus. De TOGS loopt weliswaar af half juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels. Meer informatie over de nieuwe regeling kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt coaching voor mkb in coronaproblemen gratis

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door EZK gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor.

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo'n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB. In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

Hoe kom ik aan extra bedrijfskrediet?

Microkrediet

Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen bij Qredits onder versoepelde voorwaarden microkrediet aanvragen. Hen wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. De Rijksoverheid ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met deze regeling staat de overheid garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven. De Rijksoverheid stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen en het maximum per onderneming tijdelijk te verruimen. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

We hopen dat u iets wijzer bent geworden. We kunnen ons voorstellen dat u nog informatie mist. U kunt ons dat laten weten via info@tzho.nl.

Corona Overbruggingslening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat ze in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan start-ups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) gaan deze Corona-Overbruggingslening (COL) verstrekken. Voor onze regio is Innovation Quarter de organisatie die regeling gaat uitvoeren. Hiertoe lanceert InnovationQuarter samen met TechLeap en Invest-NL een specifieke online portal. Alleen aanvragen die online worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. Houd voor actuele informatie de website van InnovationQuarter in de gaten.

Waar vind ik aanvullende informatie?

 • Werken er mensen bij u via het WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal? Met vragen kunt u terecht bij de accountmanagers.
 • Het coronaloket van de KvK is zowel online als telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.
 • Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur. Zit u in het buitenland? Dan kunt u bellen naar 0031 20 205 13 51.

Welke bedrijven moeten sluiten?

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht vanaf zondag 15 maart. Dit geldt ook voor sport- en fitnessclubs, sauna's, sexclubs. Voor coffeeshops gelden dezelfde regels als voor afhaalrestaurants.

De Rijksoverheid heeft onlangs een stappenplan geïntroduceerd voor het versoepelen van de maatregelen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen bepaalde sectoren. Bekijk hier het stappenplan (pdf) met de stappen tot 1 september.

Welke horecagelegenheden en winkels mogen open blijven?

Alle winkels en markten mogen nog open blijven. Klanten moeten wel zorgen dat zij 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het thuisbezorgen van voedsel is ook nog toegestaan. Direct contact tussen bezorger en klant moet vermeden worden.

Welke vergunningen heb ik nodig voor mijn horecaonderneming om te mogen laten afhalen/bezorgen?

Een horeca-inrichting mag bezorgen en/of laten afhalen wanneer dat is aangegeven bij de aanvraag van de exploitatievergunning. Op dit moment ligt de prioriteit in het toezicht en de handhaving niet hierop.

Uitbreiding terrassen horeca

De horeca en terrassen mogen vanaf 1 juni 12.00 uur weer open.

Vanwege de coronamaatregelen, biedt de gemeente horecaondernemers in Zoetermeer de mogelijkheid om tijdelijk hun terras uit te breiden of een nieuw te terras te plaatsen. De gemeente heeft over de terrasuitbreiding overleg met Koninklijke Horeca Nederland, horecaondernemers, brandweer, politie en team handhaving.

Uitbreiden terras?

Ondernemers die hun bestaande terras tijdelijk willen vergroten of een nieuw terras willen plaatsen, moeten dat melden bij de gemeente via het formulier Melding tijdelijke uitbreiding terras 2020 (pdf). Het gaat specifiek om uitbreidingen en om nieuwe terrassen die direct bij het horecabedrijf ingenomen kunnen worden. De gemeente beoordeelt of de uitbreiding past binnen de voorwaarden van de regels die normaal gelden voor terrassen. Zo mag een uitbreiding niet leiden tot een beperking van de looproutes of de vlucht/calamiteitenroutes. Ook gaat de gemeente er van uit dat er overleg is geweest met de naastliggende bedrijven en/of buren.

Tijdelijk

De uitbreiding van de terrassen is tijdelijk en geldt totdat de gemeente dat herroept. Ondernemers hoeven geen melding te doen als zij een bestaand terras hebben, dat zij niet willen uitbreiden.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl