Overige veelgestelde vragen

Home > Ondernemers > Coronavirus: informatie voor ondernemers > Overige veelgestelde vragen

Overige veelgestelde vragen

RSS

Vragen over Belastingdienst, compensatie voor omzetverlies, extra bedrijfskrediet of coaching? Lees er hier meer over.

Kan ik uitstel van belastingbetaling krijgen?

De Belastingdienst heeft meerdere maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers, waaronder uitstel van belastingbetaling. Bezoek hun website voor de meest actuele informatie en een uitgebreide toelichting.

Kan ik compensatie krijgen voor omzetverlies?

Tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden. De NOW vervangt de regeling Werktijdverkorting (wtv).

Ook de NOW krijgt komende zomer een vervolg, deze kun je over de periode juni, juli en augustus 2020 aanvragen. De nieuwe versie van deze tegemoetkoming in de loonkosten lijkt op zijn voorganger, maar in de NOW 2.0 zijn wel enkele voorwaarden aangepast.

  • De ontslagboete wordt geschrapt. Bedrijven die de NOW 2.0 ontvangen, krijgen dus geen extra verlaging meer op hun NOW-subsidie als ze werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaan. Wel krijgen werkgevers een correctie als ze personeel waar ze NOW over ontvangen ontslaan.
  • Omdat de aanpassing mogelijk kan leiden tot ontslagen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Daarnaast krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.
  • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  • Daarnaast mag een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Compensatieregeling getroffen sectoren

De tegemoetkoming Ondernemers Getroffen (TOGS) is bedoeld voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen. Denk daarbij aan schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland.

Daarbij is gekozen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 17:00 de tegemoetkoming aanvragen. Ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen er ook gebruik van maken.

Deze regeling wordt vanaf half juni vervangen door de ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)’. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 31 augustus 2020. De TOGS loopt weliswaar af half juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels. Meer informatie over de nieuwe regeling kunt u vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Hoe kom ik aan extra bedrijfskrediet?

Microkrediet

Kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis kunnen bij Qredits onder versoepelde voorwaarden microkrediet aanvragen. Hen wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. De Rijksoverheid ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met deze regeling staat de overheid garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven. De Rijksoverheid stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen en het maximum per onderneming tijdelijk te verruimen. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Corona Overbruggingslening (COL) voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat ze in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar stelt voor overbruggingsleningen aan start-ups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis.

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) gaan deze Corona-Overbruggingslening (COL) verstrekken. Voor onze regio is Innovation Quarter de organisatie die regeling gaat uitvoeren. Hiertoe lanceert InnovationQuarter samen met TechLeap en Invest-NL een specifieke online portal. Alleen aanvragen die online worden ingediend zullen in behandeling worden genomen. Houd voor actuele informatie de website van InnovationQuarter in de gaten.

Waar kan ik terecht voor gratis professionele coaching?

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan.

Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door EZK gefinancierd wordt. Eerder betaalden ondernemers hier een eigen bijdrage van 150 euro voor.

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een kleine organisatie die al 40 jaar bestaat en werkt met zo'n 300 vrijwilligers, veelal oud-ondernemers, om mkb-ondernemers met coaching bij te staan. Dat gebeurt meestal door middel van trajecten van 6 maanden, waarin ondernemers onbeperkt beroep kunnen doen op de expertise van het OKB.

In deze coronatijd vormt het OKB in het verlengde van de Kamer van Koophandel (KVK) als het ware de tweedelijnszorg voor ondernemers: de KvK is het eerste loket voor informatie en advies; het OKB voor (verdere) coaching en advies.

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl