Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Home > Ondernemers > Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

RSS
 • Wat is een BIZ?

  Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

  Lees meer
 • Toekomstvisie Dorpsstraat 2030

  Op 29 maart 2016 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Toekomstvisie Dorpsstraat 2030. De raad heeft daarbij ook besloten om vooruitlopend op de uitvoeringsagenda onder andere alvast te starten met de Vastgoed BIZ 2.0.

  Lees meer
 • Evaluatie eerste Ondernemers BIZ 2012-2016

  In 2011 heeft een merendeel van de ondernemers in de Dorpsstraat gekozen voor een BIZ. Op grond hiervan heeft de gemeenteraad, gebruikmakende van de op dat moment geldende Experimentenwet-BI-zones, 'de BI-zone Dorpsstraat' vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Daarbij is de Stichting Ondernemend Oud Zoetermeer (hierna de SOOZ) in het leven geroepen. Op 31 december 2016 is de BIZ tot een einde gekomen. Ter afsluiting van deze periode heeft SOOZ een evaluatie laten uitvoeren door Zaken Expert BV.

  Lees meer
 • Vastgoed BIZ 2017-2021

  Bij raadsbesluit van 19 december 2016 heeft de raad de verordening voor de Vastgoed BIZ 2017-2021 vastgesteld. In maart 2017 is een wettelijk verplichte draagvlakmeting onder de vastgoedeigenaren georganiseerd. Van de 156 stemgerechtigden (panden) hebben in de periode 6 tot 24 maart 117 mensen gereageerd, waarvan 84 positief over de BIZ Dorpsstraat en omdat zij tezamen een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers, is sinds 1 januari 2017 de Vastgoed BIZ een feit en gaan eigenaren van panden in de Dorpsstraat Zoetermeer de winkelstraat op een bijzondere manier verbeteren.

  Lees meer
 • Onvoldoende draagvlak Ondernemers BIZ 2018-2020

  Een groep van 25 ondernemers heeft zich in de eerste helft van 2017 verenigd in een nieuw opgerichte (BIZ-)Ondernemersvereniging Dorpsstraat Zoetermeer. Het bestuur heeft voortvarende stappen gezet voor een Ondernemers BIZ waarin winkeliers en horecaondernemers de Dorpsstraat een nieuwe impuls wensen te geven in aanvulling op de activiteiten die de Vastgoed BIZ ontwikkelt.

  Lees meer
 • Wettelijk kader

  De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet-BIZ) is op 1 januari 2015 in werking getreden. Daarmee is de Experimentenwet op de BI-zones komen te vervallen. De Wet-BIZ is vooral een instrument dat mogelijkheden biedt tot een kwaliteitsimpuls van een bedrijvenpark of winkelgebied. Daarnaast lost het ook het gebrek aan betrokkenheid op bij de 'free riders'. Het initiatief voor het ontwikkelen van een BIZ ligt primair bij de ondernemers.

  Lees meer

Ter Zake Het Ondernemershuis

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
telefoon: 14 079
e-mail: info@tzho.nl
website: www.tzho.nl