De gemeente Zoetermeer stemt in met het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een tijdelijke opvanglocatie voor statushouders en asielzoekers te maken in de leegstaande gevangenis aan de Rokkeveenseweg 50. De afspraken over deze tijdelijke noodopvang zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Voor bewoners, ondernemers en organisaties in de buurt van de noodopvang was er op woensdag 22 december gelegenheid voor het stellen van vragen tijdens een online bijeenkomst. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

De vraag

Op 23 september 2021 ontving de gemeente een verzoek van het COA om de leegstaande gevangenis, eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), in te zetten voor de noodopvang van statushouders en asielzoekers. Voordat het Zoetermeerse college van burgemeester en wethouders de gesprekken over de opvanglocatie met het COA is aangegaan, zijn de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad geïnventariseerd. Ook zijn inwoners en ondernemers gevraagd hun vragen en zorgen aan het college mee te geven tijdens een bijeenkomst op 7 oktober. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in de gesprekken met het COA.

De gemaakte afspraken tussen gemeente en COA

De afspraken over de tijdelijke opvanglocatie zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA. De belangrijkste afspraken zijn:

  • De noodopvang is beperkt tot een jaar en dat jaar start bij de aankomst van de eerste bewoners. COA verwacht dat ze in de tweede helft van januari 2022 starten met de opvang.
  • Er komen 500 mensen wonen in de opvang. Daarvan is minimaal de helft statushouder en de andere bewoners zijn asielzoekers met een grote kans op een verblijfsvergunning. Er komen geen alleenstaande minderjarige asielzoekers.
  • Op de opvanglocatie is altijd beveiliging aanwezig. Het COA en de gemeente nemen maatregelen bij overlast.
  • De meeste bewoners gaan overdag werken en kinderen gaan naar school. Ook is er genoeg te doen op de opvanglocatie. Het COA betrekt hierbij waar mogelijk Zoetermeerse partijen zoals Vluchtelingenwerk en Stichting Piëzo.
  • De gemeente Zoetermeer kan de bestuursovereenkomst tussentijds opzeggen als de aanwezigheid van en de overlast door de bewoners van de opvanglocatie aantoonbaar leidt tot verstoring van de openbare orde.
  • Alle kosten die de gemeente maakt die komen door de noodopvang, betaalt het COA.

Een uitgebreide toelichting leest u bij de andere onderwerpen op deze webpagina's. Daar staan ook antwoorden op veelgestelde vragen over bijvoorbeeld begeleiding, veiligheid of vrijwilligerswerk.

Hoe gaat dit nu verder?

Gemeenteraad, omwonenden en de media zijn op 9 december 2021 ingelicht op het sluiten van de bestuursovereenkomst. Daarnaast heeft COA twee vergunningen aangevraagd bij de gemeente: één voor brandveilig gebruik van het gebouw en één voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Zodra de vergunningen worden verleend, komt hiervan een publicatie op www.zoetermeer.nl/bekendmakingen. Vanaf dat moment kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen deze vergunningen. De bezwaarcommissie behandelt in eerste instantie de ingediende bezwaren. Als de bezwaarmaker het niet eens is met de uitspraak kan deze in beroep gaan bij de rechtbank.

Bijeenkomst en kijkmoment

Op 22 december 2021 namen zo'n 50 personen deel aan de online bijeenkomst over de noodopvang in de leegstaande gevangenis in Zoetermeer. Naast geïnteresseerde inwoners en ondernemers was er een aantal raadsleden en mensen van de pers aanwezig om mee te luisteren. De bedoeling van de bijeenkomst was om de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de noodopvang toe te lichten en te bespreken. Het verslag van deze bijeenkomst wordt op 12 januari via e-mail gedeeld met de deelnemers van deze bijeenkomst en is te lezen via onderstaande link.

Wanneer de opvang precies start is nog niet bekend. Het COA had graag voor de opening van de opvanglocatie daar een kijkmoment willen organiseren voor omwonenden. Want deze opvang is echt onderdeel van de wijk. Vanwege de huidige corona-maatregelen is dit helaas niet mogelijk. Wat kan wel?

  • Hier of op de website van het COA (binnenkort met een aparte pagina over de locatie in Zoetermeer) komt er zo snel als mogelijk is een kijkje achter de schermen door een fotoreportage of ander beeld materiaal.
  • Verschillende lokale media heeft onlangs de opvang van binnen bekeken. De beelden daarvan ziet u terug via hun eigen media-kanalen.
  • Zodra het weer kan, wil het COA rondleidingen geven op voor geïnteresseerde omwonenden. Daarnaast bekijken ze of de jaarlijkse open dag van het COA, normaal in september, voor de locatie Zoetermeer eerder kan.

Woorden voor soorten vluchtelingen

Rond dit thema worden wisselende namen voor verschillende soorten vluchtelingen gebruikt. Vanaf nu gebruikt de gemeente dezelfde woorden als het COA. Dat is statushouders voor mensen met een verblijfsvergunning en asielzoekers voor mensen in een lopende aanvraagprocedure.