Waarom verandert het pgb-beleid?

De gemeente Zoetermeer heeft, net als bijna alle andere gemeenten in Nederland, een tekort op de gemeentebegroting. De oorzaak daarvan is een groot financieel tekort op de jeugdhulp. Daarom is de gemeente kritischer of het jeugdhulpbudget op de juiste manier wordt besteed. Een onderdeel van de wijzigingen is de verlaging van de pgb-tarieven. Daarnaast bekijkt de gemeente of een toekenning van een pgb echt nodig is.

De pgb-tarieven zijn verlaagd

De gemeenteraad heeft op 25 november 2019 besloten om de pgb-tarieven te verlagen.

 1. Het informele tarief van € 20,- daalt naar het minimumloon. Op 1 januari 2020 is dit voor iemand van 21 jaar en ouder € 11,45 (inclusief vakantiegeld). Dit tarief geldt voor uzelf, uw partner, iemand uit uw sociaal netwerk of een jeugdhulpaanbieder zonder kwalificatie. Het minimumloon wordt twee keer per jaar voor heel Nederland gewijzigd, namelijk in januari en juli. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past het tarief bij de SVB voor u aan. De SVB stuurt u een bevestiging van deze aanpassing. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Het minimumloon wordt per januari en per juli aangepast en zijn voor heel Nederland geldig.
 2. Het tarief voor een gekwalificeerde jeugdhulpaanbieder daalt van 100% naar 90% van het tarief waarvoor we als gemeente vergelijkbare jeugdhulp hebben ingekocht.
 3. Het tarief voor een zelfstandig werkende gekwalificeerde jeugdhulpaanbieder daalt naar 75% (was 85%) van het tarief waarvoor we vergelijkbare jeugdhulpaanbieders hebben ingekocht.

Geldt de tariefsverlaging ook voor de Wmo?

Nee. Deze tariefverlaging geldt niet voor de pgb-tarieven van de Wmo.

Wanneer gaan de nieuwe pgb-tarieven voor jeugdhulp in?

De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2020.

Verandert mijn situatie door de tariefswijziging?

Ontvangt u voor uw kind een pgb voor de inzet van uzelf, iemand uit uw sociaal netwerk of een jeugdhulpaanbieder zonder kwalificaties? Dan geldt de tariefswijziging ook voor u. Loopt uw indicatie door tot 2020? Dan verandert er voor deze lopende indicatie niets. Als u nog in 2019 een aanvraag voor een herindicatie indient, beslissen we daar in 2020 over. Dan gelden de nieuwe regels.

Krijg ik nog wel een uitnodiging voor een herindicatie?

Neem zelf contact op met Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente voor een herindicatie. Doe dit minimaal acht weken voor het aflopen van uw indicatie.

Kan ik zelf nog met een pgb een jeugdhulpaanbieder inkopen?

Ja, maar alleen als de jeugdhulpaanbieders die een contract hebben met de gemeente geen passende hulp kunnen bieden en er geen contract mogelijk is met de jeugdhulpaanbieder naar uw keuze. Op dit moment (2019) heeft de gemeente contracten met ruim 200 jeugdhulpaanbieders en we blijven ook in grote aantallen inkopen. U moet daarom voldoende toelichten waarom u vindt dat de gemeente geen passende hulp heeft ingekocht.

Aan de hand van welke criteria bepaalt de gemeente of ik zelf de hulp thuis aankan voor mijn kind?

Tot nu toe bekeken we bij een pgb-aanvraag voor eigen inkoop samen met u hoeveel gebruikelijke en boven gebruikelijke hulp u thuis bood. Dit onderzoek wordt bij een herindicatie niet meer gedaan. Volgens het nieuwe beleid gaat de casemanager van Jeugd- en Gezinshulp met u onderzoeken of u als ouders van een kind met een beperking, aandoening of stoornis de uitdagingen in de thuissituatie zelf voldoende op kunt pakken, eventueel met de inzet van uw sociaal netwerk. Het college heeft hiervoor een nieuw afwegingskader vastgesteld, dat aansluit op één van de doelen van de Jeugdwet: het benutten van de eigen kracht van het gezin.

De casemanager van Jeugd- en Gezinshulp gaat samen met u dit kader doornemen. Met dit kader beoordelen we de draagkracht en draaglast verhouding van uw gezin en uw sociaal netwerk. Kunt u eventueel met inzet van het netwerk de uitdagingen thuis aan, dan wordt er geen pgb meer toegekend. Een financiële toets kan onderdeel zijn van de aanvraag. Bij onvoldoende eigen kracht kennen we (jeugd)hulp toe die bij uw situatie past.

Waarom worden de financiën meegewogen bij de inzet van uzelf, uw partner of een ander uit het sociaal netwerk?

Als u aangeeft dat u werk (deels) moet opzeggen om de hulp thuis te bieden, dan bekijken we of u werk en de hulpverlening in het gezin kan combineren. Hiervoor wordt het noodzakelijke gezinsinkomen berekend. Als een ander persoon uit het sociaal netwerk wordt ingezet, dan worden naast de financiën van u ook de financiën van deze persoon beoordeeld.

Hoe berekent de gemeente de financiën?

Jeugd- en Gezinshulp gebruikt het persoonlijk budgetadvies van het NIBUD.

Welke gegevens moet ik aanleveren voor de financiële toets?

U moet in ieder geval gegevens over uw inkomen, huis en auto's aanleveren. U krijgt een lijst van de gegevens die we van u nodig hebben.

Ik krijg nu een pgb voor mijn kind. Krijg ik dat volgend jaar dan nog wel?

Wanneer er jeugdhulp nodig is, zoekt Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente samen met u naar een oplossing. Pgb kan voor uw situatie ook in 2020 daarvoor een mogelijkheid zijn.

Wordt het pgb in zijn totaal afgeschaft?

Nee. Gemeenten zijn verplicht om de mogelijkheid van een pgb aan te bieden. De gemeente Zoetermeer biedt dit ook aan. Gemeenten zijn daarbij vrij om voorwaarden te verbinden aan het ontvangen van een pgb.

Wat voor extra kwaliteitseisen zijn er voor de jeugdhulpaanbieders die u met een pgb inkoopt?

Deze jeugdhulpaanbieders moeten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Deze komen overeen met de eisen die de gemeente stelt aan de aanbieders die we zelf hebben ingekocht. Dit zijn de eisen die per 1 januari 2020 gelden voor de pgb-jeugdhulpaanbieders, waarbij de eerste drie nieuw zijn. De jeugdhulpaanbieder:

 • voert de norm van verantwoorde werktoedeling uit
 • verleent veilige, doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte hulp en
 • beschikt over een Kamer van Koophandel nummer
 • maakt gebruik van een hulpverleningsplan en stelt dit periodiek bij
 • heeft een systeem voor het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit
 • beschikt over een VOG voor alle medewerkers
 • houdt zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • heeft een meldplicht calamiteiten en geweld
 • stelt een vertrouwenspersoon in de gelegenheid zijn taak uit te oefenen en
 • beschikt over een klachtenregeling

Krijg ik de hulp van een jeugdhulpaanbieder betaald als ik zonder verwijzing gebruik maak van zijn of haar diensten?

Nee. Als u gebruik wilt maken van jeugdhulp, ga dan eerst langs uw huisarts, kinderarts of medisch specialist voor een verwijzing. U kunt ook een aanvraag indienen bij Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente. De gemeente betaalt alleen de hulp vanaf de datum van de verwijzing of vanaf de indicatiedatum in de beschikking van de gemeente. De gemeente betaalt geen hulp met terugwerkende kracht. Dit geldt niet voor een herindicatie die u minimaal 8 weken voor het einde van uw indicatietermijn indient. Bij een herindicatie vraagt u verlenging van de jeugdhulp die uw kind al krijgt. Heeft u nog geen beschikking op de datum dat uw eerdere indicatie afloopt? Dan kunt u de hulp door laten lopen en wordt deze door de gemeente betaald.

Kan ik weigeren om een aanvraag in te dienen voor de Wet langdurige zorg?

Als Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente denkt dat uw kind een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg kan krijgen, dan wordt u gevraagd om binnen twee weken een aanvraag bij het CIZ in te dienen. U krijgt hiervoor informatie mee en u kunt bij Stichting MEE hulp vragen bij het invullen van het formulier. Het kan ook zijn dat u wordt gevraagd om een voorziening onder een andere wet aan te vragen of een declaratie in te dienen onder uw (aanvullende) zorgverzekering. Jeugd- en Gezinshulp ontvangt van u de ontvangstbevestiging van de aanvraag of de declaratie. Als u deze niet binnen de twee weken kunt leveren, dan wordt de aanvraag voor jeugdhulp afgewezen. Als u deze wel kunt leveren, dan schorten we de afhandeltermijn van uw aanvraag voor jeugdhulp op in afwachting van het besluit op uw aanvraag onder de andere wet of op uw declaratieaanvraag.

Waarom meldt de gemeente nieuw jeugdhulpaanbieders bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?

Het is belangrijk dat gemeenten nieuwe jeugdhulpaanbieders aanmelden bij de inspectie. De inspectie toetst of jeugdhulpaanbieders voldoen aan de kwaliteit en naleving van de Jeugdwet.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Als u er niet uitkomt, kunt u uw vragen mailen naar de bureaudienst van Jeugd- en Gezinshulp via bureaudienst@zoetermeer.nl of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 079-346 9900. De bureaudienst kan u helpen met algemene vragen, maar doet geen uitspraken over uw persoonlijke situatie. We gaan het onderzoek naar wat uw kind of kinderen nodig heeft, zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

Op het moment dat er meer informatie is, voegen we deze hier toe (www.zoetermeer.nl/jeugdhulp).

Waar kan ik het beleid van de gemeente over het pgb lezen?

Na publicatie, eind december 2019, vindt u hier de beleidsregels.

Waar vind ik meer informatie over pgb?

Op de website van Per Saldo, de landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en de SVB, de Sociale Verzekeringsbank, is meer landelijke informatie te vinden over pgb.