Deelgebied 3, Luxemburglaan en omgeving maakt onderdeel uit van het programma Binnenstad. Het gebied biedt mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling en het inrichten van een betekenisvolle openbare ruimte. Hier hoort ook de wijziging van het bestemmingsplan en het afgeven van een omgevingsvergunning bij. Dit is toegelicht in een raadsmemo van 15 februari 2021.

Luxemburglaan

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken mei 2022 en planning

Om te onderzoeken of de opgave voor de herinrichting van dit stedelijk gebied daadwerkelijk uitgevoerd kan worden wordt een onderzoek gedaan of woningbouw op deze locatie mogelijk is. De verwachting is dat na het haalbaarheidsonderzoek een aantal deelprojecten kunnen worden opgestart. Hier hoort ook een participatietraject met de omwonenden bij. De raad heeft op 27 juni 2022 de startnotitie om te komen tot een gebiedsvisie voor dit gebied goedgekeurd. In september starten we voor dit deelgebied met een uitgebreid participatietraject. Zie ook het bericht "Proef met buurtvisie in 2 deelgebieden in de binnenstad" op de pagina Participatie. 

Planning: Deelgebied 3: Luxemburglaan en omgeving maakt deel uit van de Proef Stedenbouwkundige Buurtvisie. Participatietraject met omwonenden 7 september 2022. Meer informatie hierover volgt later.

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw

Overzicht projecten Binnenstad

www.zoetermeer.nl/binnenstad