Jongerenwerk in Zoetermeer wordt uitgevoerd door stichting MOOI en stichting Jong. Het jongerenwerk draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren naar volwassenheid en zorgt hiernaast voor contact tussen jongeren onderling en bekendheid van de jongeren met de bewoners van de wijk.

Jongerenwerk kent 3 uitvoeringsvormen:

1. Jongerencentra

In iedere wijk is tenminste één jongerencentrum. Dit centrum is op gezette tijden in de week open voor alle Zoetermeerse jongeren. Samen met de jongeren worden activiteiten georganiseerd en jongeren kunnen op een ontspannen manier met leeftijdsgenoten in contact komen. Ook zijn er professionele jongerenwerkers aanwezig waar de jeugd met eventuele vragen of ideeën terecht kan. Wekelijks zijn er sportactiviteiten onder begeleiding van jongerenwerkers.

2. Jongerencoaches

Naast de activiteiten van de jongerencentra zijn er ook 'individuele jongerencoaches'. Deze jongerenwerkers kunnen ook buiten de jongerencentra actief zijn (bijvoorbeeld buiten of op een rustige plaats). Zij  begeleiden jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld bij moeilijke vraagstukken rondom werk of school. Indien nodig verwijst de jongerencoach door naar meer intensieve hulpverlening.

3. Outreachend Jongerenwerk

Bij het 'outreachend jongerenwerk', bezoeken jongerenwerkers groepen jongeren op straat. Op deze manier weten de jongerenwerkers wie er op straat samen komen en kunnen zij gemakkelijker de jongeren aanspreken als er iets aan de hand is of als er sprake is van overlast.

Wijkaanpak Jeugdgroepen

Om te zorgen dat het ontmoeten van jongeren op straat niet uitmondt tot overlast, zijn er afspraken gemaakt waarin het jongerenwerk, de politie en de gemeente nauw samenwerken onder de noemer 'Wijkaanpak Jeugdgroepen'.

Wie doet wat in de Wijkaanpak?

Gemeente

De gemeente heeft een regierol als het gaat om de wijkaanpak Jeugdgroepen. Dit door het opstellen en vaststellen van beleid, afspraken maken met de partijen en zorgen dat er samenwerking tot stand komt en ook daadwerkelijk plaatsvindt tussen de partijen.

Politie

In iedere wijk van Zoetermeer zijn wijkagenten actief. Doordat zij werken in een vaste wijk, zijn zij goed op de hoogte van wat er speelt in die wijk. Zij kennen de bewoners (jong en oud) van naam en gezicht. Waar mogelijk is de politie positief en preventief aanwezig en waar nodig kan de politie actie ondernemen.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk kan ook vertellen welke jongeren er in de wijk of het jongerencentrum komen en kent veel van deze jongeren persoonlijk. Met hun kennis en kunde wordt bekeken wat de jongeren nodig hebben en ook waar eventueel extra inzet van andere professionals nodig is (zie bovenaan voor meer informatie over het jongerenwerk).

Samenwerking binnen de wijkaanpak

In iedere wijk vindt structureel overleg plaats tussen jongerenwerk en de wijkagenten onder regie van de (gemeentelijke) wijkmanager. Hierin worden alle jongerengroepen uit de wijk besproken. Als de aanwezigheid van deze groepen leidt tot overlastbeleving bij andere buurtbewoners, wordt een plan van aanpak opgesteld om deze overlast te verminderen.

Mag deze informatie zomaar worden gedeeld?

Vanzelfsprekend wordt er veel waarde gehecht aan privacy van individuen. Toch is het in de wijkaanpak noodzakelijk om informatie te delen en overlast goed aan te kunnen pakken. Voor jongeren die zorg nodig hebben, is het belangrijk om daadwerkelijk bij de juiste professional terecht te komen. Om dit mogelijk te maken hebben de politie, het jongerenwerk en de gemeente een convenant ondertekend waarin zij afspraken hebben gemaakt over het delen van informatie. Ook Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Bureau Halt, Reclassering Nederland, Stedelink (voorheen Vestia), de Goede Woning en Vidomes zijn bij dit convenant aangesloten.

Wat als de zorgsignalen om een jongere groot zijn?

Soms blijken er zorgsignalen te zijn. Dan wordt de afweging gemaakt of de 'individuele jongerencoach' hiermee aan de slag kan of dat gekozen om de persoon te bespreken in het 'Zoetermeers Zorgnetwerk' (ZZoN). In dit ZZoN zitten meerdere zorgpartijen die het gezamenlijk bepalen welke professionele partij de jongere het beste kan helpen. De jongere (en hun ouders/verzorgers als de jongere nog geen 16 jaar is) worden hierover vooraf per brief geïnformeerd. In het ZZoN zitten: Brijder Verslavingszorg, Buurtwerk, Jeugd Bescherming West, Homerun/Humanitas, Impegno, Jeugdgezondheidszorg, JIP, stichting Kwadraad, MEE, Middin, Schoolformaat, Wmo-Maatwerk, Youz, en Jeugd- en gezinshulp, Leerplicht, RMC en Inkomen en Zekerheid vanuit de gemeente. Deze organisaties bespreken met elkaar verschillende problemen van jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Dat kan bijvoorbeeld zijn: begeleiding naar werk of opleiding, hulp bieden bij huisvesting, schooluitval en ambulante begeleiding.

Dit gebeurt onder regie van een gemeentelijke coördinator onder de noemer 'Eén gezin, 'één plan'. Binnen dit overleg wordt gewerkt volgens de afspraken van Meerpunt(externe link).

Wat gebeurt er als er sprake is van ernstige overlastproblematiek?

Zoetermeer is aangesloten bij het Regionaal Veiligheidshuis Haaglanden. Indien er sprake is van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek waarbij tevens sprake is van ernstige overlast of criminaliteit, kan ervoor gekozen worden om de casus op te schalen naar het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere) gemeentelijke partners. Bij het Veiligheidshuis zijn naast gemeenten onder andere ook politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg, reclassering en GGZ aangesloten.

Wat kunt u doen als u overlast ervaart?

Bij overlast van jongeren kunt u vaak al veel samen met andere buurtgenoten doen. Proberen een gesprek aan te gaan met de jeugd kan wonderen doen. Dit gesprek kunt u het beste voeren als u rustig bent; en niet pas op het moment dat voor u de maat vol is. Zo'n ontmoeting kan leiden tot wederzijds begrip en minder anonimiteit voor beide partijen. Als u zich erg ongemakkelijk voelt om de stap te maken naar de jongeren, ga dan samen met iemand anders of vraag de jongerenwerker uit uw wijk om gezamenlijk deze stap te maken.

Indien de groep niet open staat voor een gesprek, maak dan melding van de ervaren overlast bij de wijkregisseur van uw wijk. De wijkregisseur zal dan samen met de politie en het jongerenwerk een plan van aanpak maken om te zorgen dat de overlast van de jongerengroep afneemt.