Jeugd kan zowel slachtoffer als dader van onveiligheid zijn. Risico's voor jongeren zijn onder meer alcohol en drugs, onveiligheid in en om de school en agressie. Aan de andere kant kunnen zij zelf overlast veroorzaken of criminele daden plegen. De gemeente werkt onder andere samen met scholen, jongerenwerk, politie, woningbouwcorporaties en zorginstellingen om overlast en criminaliteit te voorkomen. Het doel van de samenwerking is om risicojongeren een beter toekomst perspectief te bieden.

Ook willen gemeente Zoetermeer en de organisaties voorkomen dat jongeren afglijden en daarmee de rest van een groep meeslepen in hun risicogedrag. Een ander doel van het beleid is het bevorderen van de sfeer in de wijk of buurt. Uitgangspunt is dat naast het voorkomen en tegengaan van overlast en/of criminaliteit, altijd tegelijkertijd wordt gekeken of jongeren andere problemen hebben op het gebied van school, werk, zorg of vrije tijd. Is dat het geval, dan kunnen de jongeren en hun gezin hulp krijgen.

Jongeren in hun wijk

Jongeren horen bij een stad. Zij zijn de toekomst. Gelukkig heeft Zoetermeer veel jeugd en hebben jeugd en de stad elkaar veel te bieden. Jongeren weten vaak zelf de weg te vinden naar het activiteitenaanbod voor jeugd. Denk aan: sportvoorzieningen, verenigingen, uitgaansgelegenheden of culturele activiteiten. Een deel van de jongeren ontmoet elkaar graag op straat. Dit is prima, want net als alle bewoners mogen ook jongeren gebruik maken van de ruimtes om bij elkaar te zijn. Er zijn ook jongeren die niet goed weten wat ze in hun vrije tijd kunnen doen. Voor hen zijn er jongerenwerkers.

Meer over jongerenwerk

Jongerengroepen in kaart

In elke wijk werken wijkagent, jongerenwerkers en wijkmanager samen om jongerengroepen die op straat hangen in beeld te brengen, te benaderen en een plan te maken om overlast aan te pakken. Ook wordt met de jongeren gekeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.

Samenwerking tegen herhaling

Om te zorgen dat criminele jongeren niet opnieuw in de fout gaan, wordt er steeds meer samengewerkt en afgestemd tussen politie, justitiële organisaties, de hulpverlening en het onderwijs. De gemeente heeft hierin een regierol. Voor jongeren die uit de gevangenis komen, wordt een plan opgesteld zodat zij hun leven weer op de rails krijgen. Voor ouders van jongeren die af dreigen te glijden in criminaliteit zijn er verschillende mogelijkheden voor opvoedingsondersteuning vanuit de ketenpartners en zorgaanbieders. Deze partners werken vanuit een samenwerkingsverband en hanteren de zogenaamde Meerpunt werkwijze. Dit is een werkwijze die gericht is om samenwerking tussen professionals en ouders waar het kind of de jongere centraal wordt gezet.

Mobiel Jongeren Team (MJT)

Als de overlast groot is, kan het Mobiel Jongerenteam (MJT) ingezet worden. Het MJT heeft extra mogelijkheden om samen met de jongeren naar oplossingen te zoeken. Ook bij achterliggende problemen, zoals problemen thuis of overmatig alcoholgebruik, kan het MJT een rol spelen. Bij de aanpak van jongerenoverlast worden waar mogelijk ook de bewoners betrokken.