Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Home > Inwoners > Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet gaat over meedoen, dit noemen we ook wel participeren, van inwoners in de samenleving. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden en professionals.

De Wmo is er voor iedereen. Dus voor gezonde mensen (zoals vrijwilligers), maar ook voor mensen met behoefte aan extra ondersteuning. Inwoners bijvoorbeeld met een beperking door ouderdom of handicap, met een chronische ziekte of psychsociale problemen. Zij zullen vaker een beroep moeten doen op de samenleving en professionals om zo goed mogelijk mee te blijven doen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de Wmo.

Vanaf 1 januari 2015 voert de gemeenten ook taken uit die hiervoor nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Het gaat dan om individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf in een instelling. Een voorbeeld van individuele begeleiding is dat een inwoner met een verstandelijke beperking wordt geholpen zijn sociale contacten te onderhouden. Bij dagbesteding kunt u denken aan een zorgboerderij waar inwoners met psychische problemen arbeidsmatige of recreatieve activiteiten kunnend doen. Kortdurend verblijf betreft het af en toe logeren in een instelling om de mantelzorger te ontlasten. Wilt u meer lezen over hoe de gemeente de Wmo uitvoert kijk dan naar het product Hulp en ondersteuning (Wmo).

 • Toezicht

  De GGD Haaglanden houdt toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen van aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft gesloten. De toezichthouder bezoekt de gecontracteerde aanbieders, verzamelt gegevens, beoordeelt de kwaliteit en geeft adviezen ter verbetering. Klanten die gebruik maken van een Wmo-voorziening kunnen een melding doen bij de GGD Haaglanden.
  Meer over het doen van een melding

 • Beleid

  De gemeente heeft een beleidsplan, geschreven met de naam 'Zorg voor elkaar in Zoetermeer'. Hierin staat hoe de gemeente omgaat met de nieuwe taken die uit de AWBZ naar de Wmo komen. De keuzes die in het beleidsplan staan, zijn uitgewerkt in de Wmo-verordening. Deze verordening geeft regels over wat wel en wat niet onder de Wmo valt. Ook bevat de verordening regels over bijvoorbeeld eigen bijdragen, inspraak en klachtenbehandeling.

 • Adviesraad sociaal domein

  De Adviesraad sociaal domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het gaat hierbij om onderwerpen als: persoonsgebonden budget, werk en inkomen, schuldhulpverlening, jeugdhulp, maar kan ook over onderwerpen gaan die daar mee te maken hebben zoals huisvesting bij jongeren in de jeugdhulp.

  Lees meer
 • Zoetermeerwijzer

  Heeft u vragen over welzijn en ondersteuning? Dan kunt u terecht op de Zoetermeerwijzer. Op deze website vindt u tips over hoe u zelf uw problemen kan oplossen. Daarnaast vindt u er contactgegevens van organisaties die u hierbij kunnen helpen.