Meer over de soorten vrij inzetbare voorzieningen

Home > Inwoners > Vrij inzetbare voorzieningen (informatie voor professionals) > Meer over de soorten vrij inzetbare voorzieningen

Meer over de soorten vrij inzetbare voorzieningen

1. Recreatieve dagbesteding

Het doel van recreatieve dagbesteding is om kwetsbare inwoners te begeleiden bij het structureren van de dag en hier een zinvolle invulling aan te geven. Dagbesteding kan ook eenzaamheid voorkomen en de mantelzorger ontlasten.

Zoetermeer onderscheidt arbeidsmatige en recreatieve dagbesteding. Als een inwoner zowel arbeidsmatige als recreatieve activiteiten verricht, dan beschouwt de gemeente de dagbesteding als arbeidsmatig. In dat geval is een indicatie nodig. Als de dienstverlener echter helder kan maken, dat het zwaartepunt ligt op recreatieve dagbesteding en er nauwelijks sprake is van een arbeidsmatig deel dan kan de voorziening als recreatieve dagbesteding worden gezien.

Als vervoer nodig is om van en naar de dagbesteding te komen, en de inwoner en diens netwerk kunnen hierin niet voorzien, dan stelt de dienstverlener via een lichte toets vast dat vervoer onderdeel moet uitmaken van de Vrij inzetbare voorziening. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de dienstverlener die de recreatieve dagbesteding levert om het vervoer te regelen of te organiseren.

2. Kortdurende individuele begeleiding

Kortdurende individuele begeleiding als vrij inzetbare voorziening kan als kortdurende interventie, in principe eenmalig, worden ingezet bij kwetsbare inwoners die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen. Kortdurende individuele begeleiding kent de volgende doelen:

  • Inwoner kent structuur in het dagelijks leven, waardoor problemen verminderen. Het gaat om volwassenen en gezinnen die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen.
  • Door verkenning, stabiliseren en hulp bieden wordt sociale uitsluiting voorkomen. Dienstverlener normaliseert de situatie bij Inwoner en langdurige begeleiding of zorg wordt waar mogelijk voorkomen.

De kortdurende individuele begeleiding dient terughoudend te worden ingezet en niet ter overbrugging van Maatwerk Begeleiding.

Dienstverleners kunnen kortdurende individuele begeleiding inzetten (maximaal 50 uur):

  • Als kortdurende interventie ter voorkoming van de inzet van een Maatwerkvoorziening Begeleiding.
  • Als interventie in situaties waarin niet duidelijk is of en welke zorg nodig is.

Zorgcoördinatie

Een dienstverlener kan zorgcoördinatie als dit nodig is, als aanvulling op de indicatie voor individuele begeleiding als maatwerkvoorziening, inzetten bij inwoners met ernstige problematiek op meerdere levensgebieden. Het gaat om situaties waar meerdere organisaties bij betrokken zijn en waar de inwoner hulp nodig heeft om de regie over zijn leven weer te pakken. Het doel is om het zorgtraject soepel en efficiënt te laten verlopen en samen de doelen uit het ondersteuningsplan van de inwoner te realiseren. Zorgcoördinatie wordt geleverd door de organisatie die in het betreffende huishouden de maatwerkvoorziening begeleiding levert.

Wel: de gemeente wil met dienstverleners werken op basis van vertrouwen. Zij gaat ervan uit dat dienstverleners weten wat zorgcoördinatie inhoudt en wanneer deze voorziening, met welke intensiteit voor een inwoner ingezet zou moeten worden.
Niet: de maximale inzet van 50 uur per half jaar voor zorgcoördinatie vol maken ongeacht of dit strikt nodig is.

4. Waakvlamcontact

Het doel van waakvlamcontact is het voorkomen van grote terugval door inwoners (personen/huishoudens) met meervoudige problemen door hen in beeld te houden nadat de individuele begeleiding (maatwerk- of vrij inzetbare voorziening) is beëindigd en om zo nodig nazorg te kunnen bieden.

Waakvlamcontact wordt geleverd door de organisatie die aan de inwoner de individuele begeleiding heeft geleverd. Inzet van waakvlamcontact is voor maximaal 15 uur per jaar. Per jaar beoordeelt de gemeente in overleg met de dienstverlener of het waakvlamcontact bij de inwoner nog nodig is.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.