Openbaar Subsidieregister 2018

Home > Inwoners > Subsidies > Openbaar Subsidieregister 2018

Openbaar Subsidieregister 2018

RSS

De gemeente Zoetermeer vindt het belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is welke subsidies worden verstrekt en voor welke activiteiten. Het subsidieregister bevat de subsidies groter dan € 2.500 die betrekking hebben op het jaar 2018. Aangesloten wordt op het subsidiebegrip van de Algemene wet bestuursrecht. Een overzicht van de verleende subsidies zal ook deel uitmaken van de jaarstukken 2018.

De subsidiebedragen die in dit register zijn opgenomen, zijn de verleende subsidies. Nadat de organisaties de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, hebben uitgevoerd, moeten zij hierover een verantwoording indienen bij de gemeente. Op basis van deze verantwoording worden de verleende subsidies vastgesteld op de definitieve subsidiebedragen. Deze bedragen kunnen afwijken van de verleende subsidie. Omdat op het moment van publiceren nog niet alle subsidies zijn vastgesteld worden in het register uitsluitend de verleende (en dus niet de definitieve) bedragen vermeld.

Inhoud subsidieregister

Het subsidieregister bevat de volgende gegevens:

  • Het programma uit de gemeentebegroting waarop de subsidie betrekking heeft.
  • Binnen het programma het overeenkomende product.
  • De naam van de subsidieontvanger.
  • De naam van de regeling.
  • De gesubsidieerde activiteit.
  • De doelstelling in de programmabegroting 2018 waarop de activiteit betrekking heeft.
  • Het verleende subsidiebedrag.