Nadere toelichting afschaffing WTCG en CER, welke compensatie biedt de gemeente?

Home > Inwoners > Sociaal domein > Nadere toelichting afschaffing WTCG en CER, welke compensatie biedt de gemeente?

Nadere toelichting afschaffing WTCG en CER, welke compensatie biedt de gemeente?

De landelijke overheid heeft twee financiële regelingen afgeschaft op basis waarvan chronisch zieken en gehandicapten een financiële tegemoetkoming ontvingen in verband met hogere ziektekosten. Het gaat om de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Het rijk heeft ongeveer 1/3 van het landelijke budget overgedragen aan de gemeenten. Het budget dat de gemeente ontvangt, is dus veel minder dan voorheen. Daarom kiest de gemeente er voor om geen financiële tegemoetkoming te verstrekken.

Wat doet de gemeente dan wel?

Het geld wordt gebruikt om chronisch zieken en gehandicapten zo gericht mogelijk te ondersteunen.

Collectieve zorgverzekering:

Ook voor 2016 biedt de gemeente een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) aan. De basisverzekering, die voor iedereen verplicht is, is in elke polis opgenomen. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen en is het mogelijk het eigen risico van € 385,- mee te verzekeren. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun (pleeg)ouder(s)/verzorgers. Zij moeten wel aangemeld worden bij de zorgverzekeraar. De gemeente betaalt een deel van de premie voor de deelnemer. Vooral voor chronisch zieken en gehandicapten zijn voor 2015 de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De verzekering heeft nu specifieke zorgcomponenten. Het gaat bijvoorbeeld om de eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel, preventieve cursussen, verhoging van het bedrag voor de eigen bijdrage van geïndiceerde WMO-voorzieningen tot € 400,-, behandelingen van fysiotherapie bij medische noodzaak, vergoeding dieetkosten tot maximaal € 650,- per jaar, abonnementskosten persoonsalarmering en dergelijke. De gemeente betaalt de kosten voor het opnemen van deze extra componenten.
  • De maximale inkomensgrens voor deelname is 120% van het sociaal minimum. Daardoor kunnen meer mensen dan voorheen aan de uitgebreide CZM deelnemen.

Vergoedingen groepsactiviteiten:

Daarnaast gebruikt de gemeente het budget om inwoners met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum in staat te stellen kosteloos of tegen een geringe bijdrage deel te nemen aan groepsactiviteiten die voorheen onder de AWBZ vielen en waarvoor een eigen bijdrage moest worden betaald.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.