Bestemmingsplan Voorweg 2017

Home > Inwoners > Ruimtelijke plannen > Plannen in ontwikkeling > Bestemmingsplan Voorweg 2017

Bestemmingsplan Voorweg 2017

Het bestemmingsplan Voorweg 2017 vervangt verschillende regelingen door één nieuw plan, waardoor het nieuwe bestemmingsplan beter toepasbaar is en er voor bewoners en gebruikers meer duidelijkheid wordt geschapen over de mogelijkheden en beperkingen van het bestemmingsplan. Daarbij is dit bestemmingsplan afgestemd op het meest recente gemeentelijk-, provinciale- en rijksbeleid.

Voor het gebied geldt een lappendeken van planologische regelingen. De grote diversiteit aan regelingen komt de toetsbaarheid, overzichtelijkheid en rechtszekerheid niet ten goede. Met deze bestemmingsplanherziening zijn al deze regelingen vervangen.

Het Voorweggebied vormt een schakel in de natuur- en cultuurhistorische dragers van Zoetermeer en omgeving. Deze historische structuren en elementen vormen het 'levende' verleden van de stad. Uitgangspunt bij de planontwikkeling is handhaving, herstel en versterking van deze historische structuren en elementen. De bevordering van de herkenbaarheid als historisch lint en het versterken van de verschillen tussen het Voorweggebied en de stad zijn bepalend bij de planvorming.

De Voorweg zone is een bijzonder deel van Zoetermeer. Deze zone wordt ondermeer gekenmerkt door het historische karakter. Het gebied ligt tussen de woonbebouwing van de wijken Meerzicht en Buytenwegh. De Voorwegzone heeft een langgerekte vorm en heeft als centrale assen de Voorweg en de Voorwegwetering.

Het plangebied wordt begrensd door:

  • in het noorden: de wijk Buytenwegh en Buytenpark
  • in het zuiden: de Nieuwe Driemanspolder, de wijk Meerzicht en de wijk Driemanspolder
  • in het oosten: het stadscentrum
  • in het westen: de gemeente Leidschendam-Voorburg

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei