Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug willen we een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Hieronder vindt u vooral informatie over de bestuurlijke besluitvorming en participatie. Entree heeft ook een eigen website, www.entreezoetermeer.nl waar wij samen met de andere grondeigenaren in Entree u de nieuwe stadswijk presenteren. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Stand van zaken oktober 2020

Op 8 juli 2020 stuurden wij het Eindconcept Startdocument Entree naar de gemeenteraad. Hierin omschrijven wij het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree Zoetermeer te komen.

Ook het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het gebied. Het PUK is een nadere uitwerking van het Masterplan Entree en wordt integraal onderdeel van de anterieure overeenkomsten. In het vierde kwartaal zal het college het definitieve PUK Entree vaststellen, samen met de anterieure overeenkomsten.

Bekijk online de genoemde documenten die op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Sommige documenten kennen een eigen bestuurlijk traject, maar vormen na vaststelling wel een integraal onderdeel van deze PUK. Dit zijn bijvoorbeeld het structuurontwerp van de buitenruimte, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

Met de vastgoedeigenaren in Entree hebben we commitment bereikt over de koers in de komende jaren. Daardoor kunnen we dit jaar het afsluiten van de anterieure overeenkomsten met de marktpartijen, het bestemmingsplan, de MER, het inrichtingsplan en de gebiedsmarketing versnellen. Hiertoe is in februari 2020 een ‘Letter of Intent’ (LOI) ondertekend. De LOI draagt zo bij aan versnelling van een haalbare en geslaagde woningbouwontwikkeling van Entree. In het Gebiedsontwikkelingsplan 2020 is te lezen op welke activiteiten dit jaar wordt ingezet. In het  raadsbesluit  van 18 mei 2020 kunt u meer lezen over de Versnelling Entree en het Gebiedsontwikkelingsplan.

Planning

Bekijk hier de planning (pdf) voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals het startdocument, milieueffectrapportage en beeldkwaliteitsplan.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.