Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil het college een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Stand van zaken juli 2020

In het concept Startdocument Entree omschrijven wij het kader en de te volgen stappen om tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor Entree Zoetermeer te komen. Dit concept startdocument lag tot en met 14 april 2020 ter inzage voor het indienen van zienswijzen door de omgeving. Op 8 juli 2020 heeft het college de concept beantwoording van de zienswijzen naar de gemeenteraad gestuurd.  Waar nodig zijn de zienswijzen en ontvangen aandachtspunten van de gemeenteraad verwerkt in het Eindconcept Startdocument Entree.  

Ook het Concept Planuitwerkingskader (PUK) Entree is op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad gestuurd. De inzet van de gemeente is om te komen tot anterieure overeenkomsten met de verschillende initiatiefnemers in het gebied. Het PUK is een nadere uitwerking van het Masterplan Entree en wordt integraal onderdeel van de anterieure overeenkomsten. In het vierde kwartaal zal het college het definitieve PUK Entree vaststellen, samen met de anterieure overeenkomsten.

Bekijk online de genoemde documenten die op 8 juli 2020 naar de gemeenteraad zijn gestuurd.

Sommige documenten kennen een eigen bestuurlijk traject, maar vormen na vaststelling wel een integraal onderdeel van deze PUK. Dit zijn bijvoorbeeld het structuurontwerp, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

Met de vastgoedeigenaren in Entree hebben we commitment bereikt over de koers in de komende jaren. Daardoor kunnen we dit jaar het afsluiten van de anterieure overeenkomsten met de marktpartijen, het bestemmingsplan, de MER, het inrichtingsplan en de gebiedsmarketing versnellen. Hiertoe is in februari 2020 een ‘Letter of Intent’ (LOI) ondertekend. De LOI draagt zo bij aan versnelling van een haalbare en geslaagde woningbouwontwikkeling van Entree. In het Gebiedsontwikkelingsplan 2020 is te lezen op welke activiteiten dit jaar wordt ingezet. In het  raadsbesluit  van 18 mei 2020 kunt u meer lezen over de Versnelling Entree en het Gebiedsontwikkelingsplan.

Planning

Bekijk hier de planning (pdf) voor de verschillende documenten die worden opgesteld, zoals het startdocument, milieueffectrapportage en beeldkwaliteitsplan.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Entree - juli 2020 (pdf)

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.