Entree Zoetermeer

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling

Entree Zoetermeer

Levendig en groen rondom station en Afrikaweg

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Er zijn zo'n 700 woningen per jaar nodig om aan de behoefte te voldoen. Zoetermeer wil de komende 10 tot 15 jaar 10.000 woningen bouwen en er wordt gezocht naar mogelijkheden om dit aantal op termijn uit te breiden tot in totaal 16.000 woningen. Van het gebied aan weerskanten van de Afrikaweg en rond de Mandelabrug wil het college een nieuwe stadswijk maken, met een aantrekkelijke mix van ongeveer 4.500 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen en groen.

Stand van zaken

In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Entreegebied Zoetermeer vastgesteld. In de Visie is het toekomstbeeld geschetst van het gebied rond de Afrikaweg. Inmiddels zijn we bezig met een meer gedetailleerde uitwerking van de visie naar een stedenbouwkundig Masterplan. Hierover is verschillende keren met een Adviesgroep van (toekomstige) bewoners en met de grondeigenaren in De Entree gesproken. In het Masterplan wordt omschreven wat de gemeente en de grondeigenaren in het gebied willen bereiken.

Op 27 november 2018 zijn de hoofdlijnen van het Masterplan gepresenteerd aan omwonenden en andere belangstellenden. Bekijk hier de toelichting op het Masterplan en de presentatie die op 27 november 2018 is gegeven. In deze bijeenkomsten, en ook daarna, zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze zijn gebundeld en voorzien van een reactie: Beantwoording vragen samenspraak.

Op 8 januari 2019 heeft het college van B&W ingestemd met het Masterplan en gebiedsontwikkelingsplan van de Entree Zoetermeer. Op 18 februari vindt de behandeling in de gemeenteraad plaats. Vervolgens kunt u in 2019 meepraten over verschillende thema's zoals duurzaamheid, inrichting openbare ruimte en mobiliteit. Ook start de procedure voor een Milieu Effect Rapportage en een globaal bestemmingsplan voor het gehele gebied. Nadat deze is vastgesteld, worden omwonenden per locatie betrokken bij de ontwikkeling van de specifieke plannen.