Woningbouw Luxemburglaan 2-10

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Luxemburglaan 2-10

Woningbouw Luxemburglaan 2-10

Ontwikkelaar De Maese Woningen wil op de Luxemburglaan 2-10 woningbouw realiseren. Hiertoe wordt het kantoorpand op de hoek Luxemburglaan en Europaweg gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een appartementengebouw gerealiseerd van 23 verdiepingen met circa 140 koop- en huurappartementen in het middendure en dure segment. In het bouwplan wordt tevens voorzien in de aanleg van circa 80 parkeerplaatsen in een te realiseren parkeergarage in het gebouw. De gemeente staat positief tegenover dit bouwplan.

Luxemburglaan 2-10 is één van de veertien locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen in onze stad. Omdat de locatie nu de bestemming kantoor heeft, moet een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan worden gevolgd.

Luxemburglaan 2-10

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken december 2020

In maart 2020 is de commissie ruimtelijke kwaliteit akkoord gegaan met het bouwplan voor de Luxemburglaan 2-10. De initiatiefnemer heeft de aanvraag voor een gecoördineerde procedure ingediend. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend. Onderdeel van deze gecoördineerde procedure is een tervisielegging van de aanvraag in het najaar van 2020. Dit wordt bekend gemaakt via de OmgevingsAlert app. De gegevens uit de woonwens-enquête worden verzameld en geanalyseerd. Binnenkort komt er meer concrete informatie beschikbaar over de appartementen.

Door de nieuwbouw van deze woontoren krijgt de Berlijnstraat deels een nieuwe inrichting. Om dit mogelijk te maken wordt een kapaanvraag ingediend voor 6 bomen. Hier komen vier nieuwe bomen in de Berlijnstraat voor terug en 2 bomen elders in het centrum. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen op 12 augustus 2020. Deze vindt u bij de te downloaden documenten.

Op 8 december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat de kennisgeving ex artikel 1.3.1. Bro gepubliceerd kan worden. Verder is besloten in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Ook kan het vooroverleg met instanties over het voorontwerp gestart worden, kan worden ingestemd met het verzoek om de coördinatieprocedure toe te passen en is besloten op basis van de Aanmeldnotitie MER dat geen Milieu-effectrapport nodig is. Als laatste is besloten op grond van artikel 2, lid 7 sub d en e dat geen participatie op het voorontwerp bestemmingsplan wordt gehouden omdat al participatie heeft plaatsgehad op het bouwplan en omdat nog zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden ingediend. Het B&W-besluit van 8 december 2020, de publicatie van de verschillende besluiten alsmede de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten. De (on)mogelijkheden tot het indienen van bezwaar tegen de verschillende besluiten leest u in de publicatie.

Participatie

Op 18 juni 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar De Maese woningen. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een participatieverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het participatieverslag.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw. Geïnteresseerden in een woning kunnen zich melden via de site van de ontwikkelaar www.70lux.nl

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei