Woningbouw Engelandlaan 270

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Engelandlaan 270

Woningbouw Engelandlaan 270

Ontwikkelaars Bakkers|Hommen Waerdevast & Bluehouse willen op de Engelandlaan 270 woningbouw realiseren. Het bestaande kantoorpand Ypsilon wordt gesloopt en het voorstel is hier een appartementengebouw tot 70 meter hoog te realiseren met 150 studio's (huur), genaamd Sea Tower. In het openbare gebied rondom het bouwplan worden ook enkele nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.

Engelandlaan 270 is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

luchtfoto Engelandlaan 270

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte.

Stand van zaken januari 2021

In maart 2020 heeft de initiatiefnemer een aanvraag ingediend voor een gecoördineerde procedure. Met deze procedure wordt het bestemmingsplan gewijzigd en een vergunning om te bouwen verleend.

Op 19 januari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Omdat er al participatie (samenspraak) over het bouwplan heeft plaatsgevonden, wordt er nu geen participatie over het voorontwerp georganiseerd. Later kunnen tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend.

Bij elke ontwikkeling moet de gemeente onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu en de omgeving. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u straks lezen in het bestemmingsplan. De gemeente heeft op 19 januari 2021 op basis van de 'Aanmeldnotitie MER' vastgesteld dat ze verwacht dat de milieueffecten zo klein zijn dat er geen uitgebreide 'milieu effect rapportage' opgesteld moet worden.

Het B&W-besluit van 19 januari 2021, de publicatie van de verschillende besluiten en de Aanmeldnotitie MER vindt u onderaan deze pagina bij de documenten.

Participatie (samenspraak)

Op 10 juli 2019 konden omwonenden het bouwplan komen bekijken en was er gelegenheid in gesprek te gaan met deskundigen van de gemeente en ontwikkelaars Bakkers|Hommen Waerdevast & Bluehouse. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Van de ingediende reacties is een verslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 ingestemd met het samenspraakverslag.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de Versnellingsagenda Woningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.