Woningbouw Du Meelaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Du Meelaan

Woningbouw Du Meelaan

Ontwikkelaar Project Du Meelaan B.V. heeft zich bij de gemeente gemeld met een woningbouwplan van circa 50 appartementen aan de rand van Palenstein. Het gaat om de locatie aan de Du Meelaan 578-582, 588. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en heeft er participatie (samenspraak) plaatsgevonden.

Kaart met locatie woningbouw Du Meelaan

Stand van zaken

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het college heeft op 24 november 2020 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en bijlagen. Vanaf vrijdag 11 december 2020 ligt het besluit met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt gedurende deze periode een schriftelijke zienswijze (bezwaar) indienen (per e-mail is niet mogelijk).

Bezwaar maken

Van vrijdag 11 december 2020 tot en met donderdag 21 januari 2021 heeft u de mogelijkheid een zienswijze (bezwaar) in te dienen. Het gemeentebestuur beoordeelt in hoeverre de ingediende zienswijzen van invloed zijn op het plan. Als aan zienswijzen niet tegemoet wordt gekomen door het bestuur, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep instellen kan pas nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend.

Publicatie

De start van de wettelijke procedure en de wettelijke inspraaktermijn publiceert de gemeente in de Staatscourant en in het Gemeenteblad op www.overheid.nl. Als u een melding wilt ontvangen van de publicatie dan kunt u zich via www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice openbare bekendmakingen.

Wat voorafging

College stemt in met voorontwerpbestemmingsplan

Het college heeft op 16 juni 2020 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan. Dit plan is voorgelegd aan de andere overheden en instanties voor het indienen van een vooroverlegreactie. De gemeenteraad is gevraagd eventuele aandachtspunten voor de uitwerking tot ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Het vooroverleg met de medeoverheden en de Raad hebben geen reacties opgeleverd die hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Participatie (samenspraak) afgerond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag samenspraak op 19 mei 2020 vastgesteld. Dit betekent dat het participatietraject is afgerond en we de volgende fase ingaan. De participatie had als doel belanghebbenden te informeren en te raadplegen over het plan en de planologische procedure. Op 5 maart presenteerde de ontwikkelaar het nieuwbouwplan aan omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 100 bezoekers aanwezig. Zij konden op het plan reageren en vragen stellen aan de architect en deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar. Hier vindt u het sfeerverslag en de presentatie van deze avond.

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een zogeheten kavelpaspoort vastgesteld. Hierin staan voorwaarden waar het plan aan moet voldoen. In dit paspoort staan de woningtypes en de doelgroepen beschreven (empty-nesters, middenhuur). Ook staat in het paspoort de parkeernorm en de maximale bouwhoogte van 40 meter.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.