Woningbouw Du Meelaan

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Woningbouw Du Meelaan

Woningbouw Du Meelaan

Ontwikkelaar Project Du Meelaan B.V. heeft zich bij de gemeente gemeld met een woningbouwplan van circa 50 appartementen aan de rand van Palenstein. Het gaat om de locatie aan de Du Meelaan 578-582, 588. Om de woningbouw mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en vindt er samenspraak plaats.

Kaart met locatie woningbouw Du Meelaan

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een zogeheten kavelpaspoort vastgesteld. Hierin staan voorwaarden waar het plan aan moet voldoen. In dit paspoort staan de woningtypes en de doelgroepen beschreven (empty-nesters, middenhuur). Ook staat in het paspoort de parkeernorm en de maximale bouwhoogte van 40 meter.

Stand van zaken

Samenspraak afgerond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag samenspraak op 19 mei 2020 vastgesteld. Dit betekent dat het samenspraaktraject is afgerond en we de volgende fase ingaan. De samenspraak had als doel belanghebbenden te informeren en te raadplegen over het plan en de planologische procedure. Op 5 maart presenteerde de ontwikkelaar het nieuwbouwplan aan omwonenden en andere belangstellenden. Tijdens deze bijeenkomst waren naar schatting 100 bezoekers aanwezig. Zij konden op het plan reageren en vragen stellen aan de architect en deskundigen van de gemeente en ontwikkelaar. Hier vindt u het sfeerverslag en de presentatie van deze avond.

Bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juni 2020 ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan van het woningbouwplan Du Meelaan. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan verder uitgewerkt kan worden. Het college vraagt de gemeenteraad om eventuele aandachtspunten mee te geven voor deze verdere uitwerking. Voorontwerpbestemmingsplan plan wordt voorgelegd aan de andere overheden en instanties voor het indienen van een reactie.

Op 19 mei 2020 heeft het college besloten voor dit project gebruik te maken van de gemeentelijke coördinatieregeling. Dat betekent dat de procedure van de omgevingsvergunning en het wijzigen van het bestemmingsplan tegelijkertijd worden doorlopen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning door de ontwikkelaar is op 4 juni 2020 gepubliceerd in het Gemeenteblad. Deze kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Publicatie

De start van de wettelijke procedure en de wettelijke inspraaktermijn publiceert de gemeente in het Gemeenteblad op www.overheid.nl. Als u een melding wilt ontvangen van de publicatie dan kunt u zich via www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice openbare bekendmakingen.

Bouwen in Zoetermeer

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot en neemt snel toe. Het doel is om vanaf 2020 jaarlijks 700 woningen op te leveren. Het woningbouwprogramma richt zich vooral op jongeren, middeninkomens en zogenoemde empty-nesters. Dit doen we om de doorstroming op de woningmarkt te vergroten.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.