Visie Voorweg

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Visie Voorweg

Visie Voorweg

De Voorweg is een van de oudste wegen in Zoetermeer en heeft een heel eigen karakter. De geschiedenis van het boterdorp dat Zoetermeer ooit was, is nog goed aan dit zogenoemde bebouwingslint af te lezen. De gemeente wil het bijzondere karakter van de Voorweg veilig stellen en heeft hiervoor een ruimtelijke visie opgesteld.

Visie Voorweg vastgesteld door de gemeenteraad

In 18 januari 2016 is de visie Voorweg door de gemeenteraad vastgesteld en is hiermee de laatste stap gezet van een intensief samenspraaktraject met burgers, ondernemers en belanghebbenden.

De visie geeft een goed beeld van de kwaliteiten van de Voorweg en beschrijft hoe daarmee om moet worden gegaan. Het gaat om kwaliteiten als historie, landelijke uitstraling, rust, variatie, openheid en groen. Deze moeten in principe behouden blijven. Ze worden in belangrijke mate bepaald door de omliggende natuur, het groen en de tuinen. Bij nieuwe ontwikkelingen is 'terughoudendheid' een heel belangrijk uitgangspunt. Dit betekent niet dat er helemaal niks meer kan aan de Voorweg, maar wel dat de belangrijke kwaliteiten behouden blijven en gestreefd wordt naar kwaliteitsverbetering.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Samenspraak

De visie Voorweg is in nauwe samenspraak met bewoners, ondernemers en belangengroepen tot stand gekomen. De visie geeft een goed beeld van de ruimtelijke en cultuurhistorische waardevolle aspecten van de Voorweg die de betrokkenen belangrijk vinden en beschrijft hoe daarmee moet worden omgegaan. Door middel van diverse workshops en een actieve rol van de klankbordgroep (bestaande uit bewoners en ondernemers, maar ook het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en een lid van de Vogelbescherming waren in deze klankbordgroep vertegenwoordigd) is de inhoud tot stand gekomen. Het concept is daarnaast nog in de formele inspraakprocedure gebracht, wat uiteindelijk niet heeft geleid tot aanpassingen van de visie.

Bestemmingsplan Voorweg

Nu de visie is vastgesteld wordt het bestemmingsplan Voorweg geactualiseerd. De visie Voorweg vormt hiervoor een belangrijk leidraad voor het vastleggen van de huidige kwaliteiten en als afwegingskader voor nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen die niet passend zijn in de visie Voorweg, kunnen niet meegenomen worden.

Proces

De route van ruimtelijke visie tot bestemmingsplan gaat via een aantal stappen.

Stap 1. Ruimtelijke visie

De ruimtelijke visie bepaalt op hoofdlijnen waar en onder welke omstandigheden mag worden gebouwd. Deze visie is de basis voor een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Voorweg.

Stap 2a. Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan

In het bestemmingsplan is (de naam zegt het al) de bestemming van gebieden aan en rondom de Voorweg juridisch vastgelegd. Het plan is onder meer de basis voor het verlenen van omgevingsvergunningen (is in voorbereiding).

Het beeldkwaliteitsplan is een soort kwaliteitskader voor hoe de bebouwing eruit moet zien. Het is een aanvulling op de welstandsnota. En dat is weer een 'instrument' voor het verlenen van bouwvergunningen.

Stap 2b. Nieuwe ontwikkelingen

Vooruitlopend op het bestemmingsplan zijn er ook enkele ontwikkelingen die niet kunnen/willen wachten op het vaststellen van het bestemmingsplan. Voor deze nieuwe ontwikkelingen geldt de visie als belangrijk vertrekpunt.

3. Gemeenteraad

De gemeenteraad stelt uiteindelijk via een vaste procedure het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast. Geïnteresseerden kunnen op een aantal momenten in dit proces hun mening over de plannen geven. Deze momenten worden ruim van tevoren bekend gemaakt.

Voorweg-Noord

Tegelijkertijd ontwikkelt de gemeente plannen voor Voorweg-Noord, het terrein tegenover de kinderboerderij waar het vrijetijdscentrum en de wijkterreinen waren gelegen. Het traject rondom deze ontwikkeling heeft stil gelegen in afwachting van de visie Voorweg. Nu de visie Voorweg is vastgesteld ligt er een breed gedragen visie op basis waarvan dit project weer opgepakt kan worden om, in samenspraak, te komen tot een variant voor Voorweg-Noord.

De gemeenteraad heeft op 10 november 2014 een motie over dit onderwerp aangenomen. De raad geeft daarin het college van burgemeester en wethouders vijf opdrachten:

  • een variant voor de grondexploitatie Voorweg-Noord gericht op de verkoop van grote (gevarieerde) bouwkavels in combinatie met sociale woonvormen te onderzoeken
  • groene beleving voor iedereen te waarborgen met 'doorzicht' in het gehele gebied
  • daarbij tevens van de variant-verkenningen in de bijlage gebruik te maken
  • en tevens het maatschappelijk draagvlak in brede zin te verkennen
  • de raad hierover binnen zes maanden te berichten

Binnenkort houdt de gemeente enkele bijeenkomsten over de invulling van Voorweg-Noord. Naar verwachting gebeurt dat in april. De resultaten moeten leiden tot een nieuwe variant voor Voorweg-Noord, waarmee op een zorgvuldige wijze gehoor kan worden gegeven aan de motie van de raad.

Geschiedenis Voorweg

De Voorweg wordt al genoemd in een verslag van 1295. Tweehonderd jaar later, in 1491, werd de wetering gegraven om het ernaast gelegen veengebied te ontwateren en als waterweg voor het afvoeren van de gewonnen turf. Tot in de negentiende eeuw was de Voorweg onverhard.

Het gebied waar de Voorweg doorheen loopt, behoort tot het cultuurlandschap van de droogmakerijen. Het veen in dit gebied was geheel afgegraven om turf te winnen en tot een grote plas geworden. De Voorweg kwam als overgebleven bovenland met bebouwing en erven in het plassengebied te liggen. In 1668 werd vergunning tot droogmaking van het gebied ten zuiden van de Voorweg verleend. Het drooggemaakte gebied werd Driemanspolder genoemd. Het land ten noorden van de Voorweg werd een eeuw later, in 1767-1772 drooggemaakt, de Buytenweghpolder.

De Voorweg werd in de zeventiende en in de achttiende eeuw een geliefde plek voor rijke burgers om buitenplaatsen te bouwen. Volgens een beschrijving uit 1746 was de polder 'zeer aanzienlyk door de vermaaklijke Buitenplaatsen en schoone Boeren-wooningen'. De eerste buitenplaats die hier gebouwd werd, is de nog steeds bestaande hofstede Meerzigt uit 1672/1677. Waarschijnlijk is de naam ontleend aan het uitzicht van de hofstede naar de overkant van de Voorweg, waar het gebied Buytenwegh nog grotendeels onder water stond. De buitenplaatsen ontstonden vaak uit boerenhofsteden die tot landhuis werden uitgebreid. Deze ontwikkeling heeft zich aan de Voorweg niet doorgezet; vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw waren de buitenplaatsen weer volledig als boerenbedrijf in werking. (bron: conceptbeeldkwaliteitsplan Voorweg-Noord).

Visie op de oude linten

De gemeente komt met het vaststellen van de Visie Voorweg tegemoet aan de grote behoefte aan een breed gedragen visie op de oude linten bestaat. Momenteel wordt ook gewerkt aan een visie op de Zegwaartseweg.

Gerelateerde informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • dinsdag 27 april
  • woensdag 5 mei
  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei