Plataanhout

Plataanhout

Nieuwbouw Plataanhout voor jonge starters en 55+ers.

Aan het Plataanhout komen 27 nieuwbouwwoningen, waarvan de helft is bestemd voor jongere starters en de andere helft voor 55+ers. De 55+ woningen komen op de begane grond en de starterswoningen op de eerste verdieping. In de praktijk gaat het vooral om starters van 25 jaar en ouder, vanwege de afmetingen van de woningen (3-kamer), de bijbehorende huurprijs en de opgebouwde wachttijd om voor een woning in aanmerking te komen.

Over de komst van de woningen is vanaf 2015 een intensief samenspraaktraject met bewoners van het Plataanhout en met woningcorporatie De Goede Woning doorlopen. Dit is afgerond met een eindverslag samenspraak dat op 17 mei 2018 naar de gemeenteraad is gestuurd.

Stand van zaken

Het college heeft op 11 juni 2019 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Op 21 juni 2019 is het ontwerpbestemmingsplan samen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd voor zienswijzen. Er zijn 33 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn behandeld en het resultaat daarvan is weergegeven in de Nota van beantwoording zienswijzen. De zienswijzen hebben niet geleid tot grote aanpassingen aan het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Op 3 december 2019 heeft het college besloten om het bestemmingsplan, samen met de Nota van beantwoording zienswijzen, aan de gemeenteraad aan te bieden voor vaststelling. De indieners van een zienswijze krijgen nog de gelegenheid om hun zienswijze mondeling toe te lichten bij respectievelijk de gemeenteraad voor het bestemmingsplan en het college voor de omgevingsvergunning. De hoorzittingen worden in januari 2020 gehouden en de indieners worden hiervoor per brief uitgenodigd.

Vervolg

Naar verwachting vindt de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning in februari 2020 plaats. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken nadat de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning is bekendgemaakt.

Rond 5 december 2019 zullen er werkzaamheden plaats vinden voor het opruimen van het terrein van de tijdelijke moestuin. Hekwerken, poorten etc. worden verwijderd. Gebruikers zijn hierover al eerder geïnformeerd.

Te downloaden: