Ontwikkeling Voorweg Noord

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Ontwikkeling Voorweg Noord

Ontwikkeling Voorweg Noord

Kleinschalige woningbouw met behoud historisch karakter

Kleinschalige woningbouw met behoud van het historische en groene karakter van de Voorweg. Dat is het gezamenlijke kenmerk van drie varianten die de gemeente heeft laten ontwikkelen voor de locatie Voorweg Noord. Dat is de locatie waar tot medio 2014 de wijktuinen en het Vrijetijdscentrum waren gevestigd.

Voorgeschiedenis

In december 2014 bleek onder omwonenden onvrede te bestaan over de manier waarop de gemeente plannen voor dit gebied ontwikkelde. De gemeenteraad heeft  via een motie het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om varianten voor Voorweg Noord te onderzoeken. Uiteindelijk is een breed gedragen plan ontstaan.

Voorafgaand aan dat proces heeft de gemeente in samenspraak met omwonenden en andere deskundigen een visie op de gehele Voorweg opgesteld. In dit document staan bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden bij toekomstige ontwikkelingen aan of rondom de Voorweg.

Nieuwe varianten

Nadat de gemeenteraad akkoord was gegaan met de Visie Voorweg is een nieuwe klankbordgroep aan de slag gegaan om een eigen variant voor deze locatie te ontwikkelen. De gemeente werkte een variant uit die door de gemeenteraad is voorgesteld en een eigen variant met een maximaal inpasbaar programma.

Keuze college

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de variant van de gemeenteraad verder uit te werken. In deze uitwerking worden de opmerkingen van de klankbordgroep opgenomen. Bekijk hier het collegevoorstel met de drie varianten en de motivatie voor deze keuze.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestond uit bewoners van de Voorweg en omgeving en een vertegenwoordiger van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. Lees hier het verslag van het tot stand komen van deze variant.

Hoe verder

Zodra de gemeenteraad akkoord is, gaat de gemeente de wijziging van het bestemmingsplan voorbereiden en in procedure brengen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Tekening voorkeursvariant A

Voorkeursvariant A

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • donderdag 13 mei
  • maandag 24 mei