Archief

Archief

Eerdere berichtgeving (voor september 2016).

De gemeenteraad stelt varianten vast

Op 23 mei 2016 heeft de gemeenteraad per deelgebied besloten met welke ontwikkelingsvarianten de deelgebieden van het Katwijkerlaantracé kunnen worden ontwikkeld en gerealiseerd:

  • Agaat: variant A
  • Zenobiagang: variant E
  • Milenagang: variant C

In een brief van 2 juni 2016 (pdf) aan de omwonenden zijn deze varianten ook weergegeven. De ontwikkelende partijen werken de plannen nu vervolgens per deelgebied verder uit binnen deze varianten.

Behandeling Katwijkerlaantracé in de raadscommissie

Het Katwijkerlaantracé is op 4 april 2016 behandeld in de raadscommissie Stad. Er werden veel vragen gesteld over het gereserveerde fietspad in de groenstrook van het Katwijkerlaantracé. Dit heeft geleid tot een raadsmemo waarin deze vragen zijn beantwoord. Zie hiervoor dit raadsmemo (pdf). Op korte termijn wordt het Katwijkerlaantracé opnieuw behandeld in commissie en de raad.

Kijk voor meer informatie over agenda's en stukken van de gemeenteraad en de raadscommissies op www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.

College stelt voorkeursvarianten vast voor de realisatie levensloopbestendige, zorgwoningen en eengezinswoningen in Rokkeveen

Het college van burgemeester en wethouders heeft 2 maart 2016 ingestemd met de voorkeursvarianten voor de drie deelgebieden van het Katwijkerlaantracé: het raadsadvies en alle bijlagen zijn hierna aan de gemeenteraad gestuurd. De omwonenden hebben hierover rond 3 maart een brief ontvangen. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad en de raadscommissies het Katwijkerlaantracé vanaf 4 april 2016. Kijk voor meer informatie over agenda's en stukken van de gemeenteraad en de raadscommissies op: www.zoetermeer.nl/gemeenteraad.

De ontwikkeling van het Katwijkerlaantracé voorziet in levensloopbestendige woningen en een woonzorgcomplex aan de Agaat, Zenobiagang en Milenagang in Rokkeveen. De gemeente ontwierp met de opmerkingen van de bewoners nieuwe varianten op bestaande plannen. De komende weken besluit de gemeenteraad over de voorstellen. Onderaan deze pagina vindt u de diverse documenten, die aan de gemeenteraad zijn gestuurd.

Samenspraakbijeenkomst 25 november 2015

Op 25 november 2015 is in de wijkpost Rokkeveen een samenspraakbijeenkomst Katwijkerlaantracé georganiseerd. Tijdens deze avond heeft de gemeente de varianten van de diverse deelgebieden (Agaat, Zenobiagang, Milenagang) van het Katwijkerlaantracé gepresenteerd, die zijn uitgewerkt op basis van de eerder ingediende opmerkingen van 9 juli 2015.

U treft hier het tweekolommenstuk aan met de beantwoording van de vragen en opmerkingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 maart 2016 besloten de stukken ter besluitvorming aan de raad sturen. Naar verwachting vindt op 4 april 2016 een eerste (beeldvormende) commissievergadering plaats, waarin over het advies over de varianten voor de deelgebieden van het Katwijkerlaantracé wordt gesproken. Meer informatie over de raadsvergaderingen en de stukken vindt u op de website van de gemeenteraad. Op 24 maart wordt de agenda voor de raadscommissie van 4 april op de website van de gemeenteraad gezet, ook dan zullen pas de stukken beschikbaar zijn. Wij hebben de stukken ter informatie nu alvast hier op de website geplaatst.

De presentatie is al eerder geplaatst op de website en nu kunt u ook het verslag van deze bijeenkomst hier vinden.

Vragen en antwoorden bijeenkomsten 9 juli 2015 en 8 april 2014

Het college wil nadrukkelijk de bewoners actief en vooraf betrekken bij de ontwikkelingen op het Katwijkerlaantracé. Op 8 april 2014 en op 9 juli 2015 zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden van het Katwijkerlaantracé. Tijdens beide bijeenkomsten hebben bewoners vragen gesteld. Tijdens de informatiebijeenkomst van 9 juli 2015 is aangegeven dat alle vragen zullen worden beantwoord. Ook eerder gemaakte opmerkingen naar aanleiding van een bijeenkomst op 8 april 2014.

Beantwoording vragen bijeenkomst 8 april 2014

Op 8 april 2014 is er een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd waar de toenmalige plannen van Dura Vermeer voor het Katwijkerlaantracé zijn gepresenteerd. Een aantal bewoners heeft tijdens of na deze bijeenkomst van de gelegenheid gebruik gemaakt om via meldingsformulieren vragen te stellen. Het was destijds de bedoeling om in klankbordgroepen de plannen verder uit te werken en ook tijdens deze bijeenkomsten alle vragen van bewoners te beantwoorden. Doordat Dura Vermeer en de beide zorgpartijen niet tot een akkoord zijn gekomen, zijn we er niet aan toegekomen om in de klankbordgroepen een inhoudelijk gesprek aan te gaan of de opmerkingen verder uit te werken.

Nu willen we graag iedereen de kans geven zijn/ haar opmerkingen te maken. De eerder gemaakte opmerkingen worden als bijlage toegevoegd bij het verslag van deze avond. Zie hiervoor het onderstaande document 'reacties na informatieavond 8 april 2014' (pdf).

Beantwoording vragen bijeenkomst 9 juli 2015

Tijdens deze bijeenkomst is bewoners gevraagd om in cafévorm in verschillende groepen diverse thema's zoals gebouwen, verkeer/parkeren en openbaar gebied en de drie deelvlekken A (Agaat), B (Zenobiagang) en C (Milenagang) te bespreken, onder begeleiding van vakinhoudelijke experts en een tafelvoorzitter van de gemeente. Bewoners hebben op deze avond al hun vragen en opmerkingen naar voren gebracht door direct de ideeën en voorstellen op een speciaal tafelkleed te schrijven om zo samen de problemen en mogelijke oplossingen te verkennen. Uiteindelijk zijn er twee in plaats van drie (gespreks-)rondes geweest en is de avond afgesloten met een plenaire terugkoppeling, waarbij is aangegeven dat de gemeente alle gemaakte vragen en opmerkingen in een tweekolommenstuk van een antwoord zal voorzien. Zie hiervoor het onderstaande document 'tweekolommenstuk 9 juli 2015' (pdf).

Wat gebeurt er met de opmerkingen?

Alle openstaande vragen zijn beantwoord door de gemeente en gepubliceerd op de website van de gemeente. Het college wil de uitkomsten van het samenspraaktraject van 9 juli en 25 november, samen met de nu gepubliceerde documenten voorleggen aan de gemeenteraad om afwegingen te maken ten aanzien van de randvoorwaarden voor de planontwikkeling.

Samenspraakbijeenkomst Katwijkerlaantracé 9 juli 2015

De gemeente en Dura Vermeer hebben de afgelopen tijd de bewoners en omwonenden van het Katwijkerlaantracé regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het Katwijkerlaantracé.

In maart 2015 is per brief meegedeeld dat de toenmalige plannen niet door konden gaan, omdat ontwikkelaar Dura Vermeer en de zorgaanbieders Middin en Fundis geen overeenstemming konden bereiken binnen de voorwaarden van de aanbesteding. Het college van burgemeester en wethouders willen op het Katwijkerlaantracé alsnog graag een volwaardige woonzorgzone met woonzorgeenheden en levensloopbestendige appartementen voor kwetsbare doelgroepen en ouderen laten realiseren. Juist voor deze groepen is het erg belangrijk dat zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

Op 9 juli 2015 is er een samenspraakavond voor de omwonenden van het Katwijkerlaantracé geweest. Op deze avond hebben omwonenden door middel van een zogenaamd “wereldcafé”  hun opmerkingen kunnen meedelen en vragen kunnen stellen. Er waren zes tafels met een thema: Vlek Milenagang, Vlek Zenobiagang, vlek Agaat, Openbare ruimte, Gebouwen en Verkeer/Parkeren. De aanwezigen konden plaatsnemen bij een thematafel naar keuze. Na een half uur werd er gewisseld. Aan het eind van de avond hebben de tafelvoorzitters alle opmerkingen samengevat en plenair meegedeeld. Van deze avond wordt een verslag gemaakt met alle opmerkingen van concreet tot algemeen. Dit verslag zal in augustus op de website worden geplaatst.

Het college wil de uitkomsten van het samenspraaktraject voorleggen aan de gemeenteraad om afwegingen te maken ten aanzien van de planontwikkeling.

Wanneer komt er een vervolg ?

  • In augustus 2015 ontvangen alle bewoners het verslag, dit verslag zal tegelijkertijd op de website worden geplaatst. De documenten hebben ook ter inzage bij wijkpost Rokkeveen gelegen.
  • Naar verwachting zal de gemeenteraad in oktober een afweging maken over het uitgangspunt voor een nieuw of aangepast plan van Dura Vermeer.
  • Medio oktober zal een nieuwe bijeenkomst met bewoners plaatsvinden, om resultaten te delen en de vervolgaanpak te bespreken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen aan projectenpmv@zoetermeer.nl.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.