Referendum afvalbeleid

Home > Inwoners > Referendum afvalbeleid

Referendum afvalbeleid

Stand van zaken

Inleidend en definitief verzoek tot referendum

Op 26 december 2020 is een inleidend verzoek ingediend voor het houden van een referendum over het door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeleidsplan. Dit verzoek, waarvoor 335 rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen waren vereist, is op 12 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders toegewezen. Zoetermeerse kiesgerechtigden hadden vervolgens zes weken de tijd (tot 23 februari 2021) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moest ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen, in totaal 4876 handtekeningen. In het proces verbaal van de uitslag van het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen voor het definitief verzoek tot het houden van het referendum is de uitslag vastgesteld. Het aantal geldig ingediende ondersteuningsverklaringen per 23 februari 2021 betreft een totaal van 5.396. Het vereiste aantal rechtsgeldige ondersteuningsverklaringen van 4876 is daarmee gehaald.

Referendum op 16 maart 2022

Het definitieve verzoek voor een referendum over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 'Afvalscheiden, ik haal er alles uit' is toegewezen door de gemeenteraad. Lees de uitslag van de briefstemming raadsvergadering 6 april 2021. Met dit besluit staat vast dat het referendum over het afvalbeleid plaats zal vinden samen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Referendumcommissie

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 17 mei 2021 de referendumcommissie benoemd. Lees de uitslag van de briefstemming raadsvergadering 17 mei 2021.

Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. Zij adviseren onder andere over de vraagstelling van het referendum en het verloop en de organisatie van het referendum. Daarnaast ziet de referendumcommissie toe op de objectiviteit van de communicatie over het referendum. De referendumcommissie bestaat uit:

  • De heer L. Schaap, Directeur-secretaris Noordelijke Rekenkamer en sinds 2016 lid/voorzitter referendumcommissie gemeente Rotterdam.
  • De heer G. Schermers, Interimmanager NCOD in die functie van maart 2017-juli 2018: Directielid Bedrijfsvoering/concerncontroller, plaatsvervangend directeur bij gemeenschappelijke regeling Avalex; voorzitter rekenkamercommissies gemeente Altena en Waterschap Aa en Maas.
  • Mevrouw M. Veerbeek, medewerker Team lokale democratie en Veiligheid VNG en lid/voorzitter van referendumcommissies van een aantal gemeenten en van de referendumkamer van Leiden en Delft.
  • Mevrouw C. Wagenaar, onderzoeker aan de universiteit van Tilburg en lid/voorzitter van referendumcommissies in een aantal gemeenten.

De vergaderingen van de referendumcommissie zijn openbaar en vinden digitaal plaats. Als u een vergadering wilt bijwonen, kunt u dat melden via e-mail d.bogdanic@zoetermeer.nl. Afhankelijk van de te bespreken onderwerpen kan de referendumcommissie besluiten in beslotenheid te vergaderen.

Aankomende vergadering:

  • 29 september 2021 - 19.30 uur

Agenda's en actielijsten referendumcommissie

Het vervolg

Na de benoeming van de referendumcommissie start het college van burgemeester en wethouders met de voorbereidingen voor het referendum. Via deze webpagina en de gemeentelijke communicatiekanalen houden we u op de hoogte van de voortgang en al het nieuws rondom het referendum.

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet

Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval- en grondstoffenbeleid, niet gestart.

Meer informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.