Referendum afvalbeleid

Home > Inwoners > Referendum afvalbeleid

Referendum afvalbeleid

Stand van zaken

  • Over het raadsbesluit Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2021 is een inleidend verzoek tot het houden van een referendum ingediend en het college van burgemeester en wethouders heeft dit verzoek op 12 januari 2021 toegewezen.
  • In de volgende fase moet een definitief referendumverzoek worden ingediend en neemt de gemeenteraad een besluit.

Procedure definitief verzoek referendum

Kiesgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben vanaf 12 januari 2021 vervolgens 6 weken de tijd (tot 23 februari 2021) om een definitief verzoek in te dienen. Dit moet ondersteund worden door tenminste 5 procent van de kiesgerechtigden door middel van ondersteuningsverklaringen, in totaal 4876 handtekeningen.

We geven u op deze webpagina wekelijks een update van het aantal ingediende ondersteuningsverklaringen. Op 13 januari 2021, 9.00 uur, zijn er 5094 ondersteuningsverklaringen ingediend. Deze moeten nog worden gecontroleerd.

Na afloop van de termijn tot 23 februari 2021 volgt uiterlijk in de tweede raadsvergadering een besluit van de gemeenteraad. Dit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Als wordt besloten het definitieve verzoek toe te wijzen, is het college van burgemeester en wethouders op grond van de verordening en de Gemeentewet belast met de organisatie van het referendum. De gemeenteraad benoemt in dat geval een referendumcommissie. Dit is een commissie van onafhankelijke deskundigen.

Uitvoering raadsbesluit tijdelijk stopgezet

Zolang de procedure van het referendum loopt, wordt de uitvoering van het raadsbesluit van 14 december 2020, het Afval- en grondstoffenbeleid, niet gestart.

Meer informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.