Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Home > Inwoners > Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Alle inwoners van de gemeente staan in de basisregistratie personen (BRP). Soms worden deze gegevens verstrekt aan derden op basis van de Wet BRP (bijvoorbeeld aan een kerk of instelling). Uw gegevens worden alléén met uw toestemming verstrekt aan particulieren.

  Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt. Dit heet 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aanvragen van een verstrekkingsbeperking persoonsgegevens is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Het is voor anderen niet mogelijk zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente. Hiervoor gelden strikte regels. U heeft altijd recht op een verstrekkingsbeperking van uw gegevens. De gemeente stelt geen eisen aan een verzoek tot verstrekkingsbeperking. Uw aanvraag wordt altijd goedgekeurd.

  De verstrekkingsbeperking geldt niet voor alle instanties.

  Overheidsinstellingen

  Het is niet mogelijk om een verstrekkingsbeperking te vragen voor instellingen van de overheid zoals bijvoorbeeld:

  • Belastingdienst
  • politie
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • ministeries, waterschappen
  • UWV
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  'Verplichte derden'

  Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, die voor het voeren van sommige procedures persoonsgegevens nodig hebben. Dit noemen wij 'verplichte derden'.

  Als een verplichte derde uw gegevens opvraagt, maakt de gemeente een afweging maken tussen uw belang en het belang van de aanvrager. Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan kan de gemeente toch besluiten om uw gegevens te verstrekken, maar vraagt u dan vooraf om uw mening.

  'Aangewezen derden (vrije derden)'

  Er zijn instanties en personen waaraan de gemeente onder strenge regels gegevens kan verstrekken voor publieke doeleinden (nooit voor commerciële doelen!).

  Voorbeelden zijn:

  • Woningbouwcorporaties.
  • Organisaties die graven beheren.
  • Instellingen voor maatschappelijk werk.

  Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wijst de gemeente elk verzoek van deze 'vrije derden' af. De gemeente vraagt niet om uw mening.

  Particulieren

  Aan particulieren worden alléén gegevens verstrekt, als u daar toestemming voor heeft gegeven. Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wordt een verzoek van een particulier altijd afgewezen. De gemeente vraagt niet om uw mening.

  Kerkelijke ledenadministratie

  Er kunnen gegevens verstrekt worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Dit is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen dat gegevens bijhoudt voor de ledenadministratie van de aangesloten kerken.

  Deelnemers zijn:

  • de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
  • de Rooms-Katholieke Kerk
  • de Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • de Oudkatholieke Kerk van Nederland
  • de Vrij-Katholieke Kerk
  • de Nieuw-Apostolische Kerk

  Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wordt een verzoek van de SILA altijd afgewezen. De gemeente vraagt niet om uw mening.

 • Wat moet ik doen?

  • U dient online een verzoek in (zie 'Online regelen').
  • De beperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om een wijziging vraagt.
  • Een wijziging geeft u ook online door. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier.

  Door wie?

  De keuze voor verstrekkingsbeperking persoonsgegevens kan worden gedaan door:

  • Betrokkene zelf (vanaf 16 jaar).
  • Echtgenoten (m/v, als zij op hetzelfde adres wonen). Ongetrouwde partners moeten zelf kiezen.
  • Ouder/Verzorger voor een kind jonger dan 16 jaar (als zij op hetzelfde adres wonen).
  • Curator voor een onder curatele gestelde.
  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Afhandeling

  De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen.

 • Vraag en antwoord