Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Home > Inwoners > Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Alle inwoners van de gemeente zijn geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP).

  Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van persoonsgegevens aan overheidsorganen en derden. Zij hebben deze gegevens nodig voor de uitvoering van hun taken.

  De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden ook gebruikt door een aantal aangewezen derden. Zo wordt voorkomen dat u bij wijzigingen in uw persoonsgegevens deze zelf moet doorgeven aan de instanties.

  Soms worden persoonsgegevens verstrekt aan derden (bijvoorbeeld aan een kerk of instelling). Uw gegevens worden alleen verstrekt aan particulieren als u zelf daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan deze particulier. 

  Op uw verzoek kunnen verstrekkingen worden beperkt. Dit heet 'verstrekkingsbeperking persoonsgegevens'.

 • Wat u moet doen

  • U dient online een verzoek in (zie 'Online regelen').
  • De beperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om een wijziging vraagt.
  • Een wijziging geeft u ook online door. Hiervoor gebruikt u hetzelfde formulier.

  Door wie?

  De keuze voor verstrekkingsbeperking persoonsgegevens kan worden gedaan door:

  • Betrokkene zelf (vanaf 16 jaar).
  • Echtgenoten (m/v, als zij op hetzelfde adres wonen). Ongetrouwde partners moeten zelf kiezen.
  • Ouder/Verzorger voor een kind jonger dan 16 jaar (als zij op hetzelfde adres wonen).
  • Curator voor een onder curatele gestelde.
  • Elke meerderjarige voor een persoon die hem daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Aanvragen

 • Online regelen

 • Kosten

  Aanvragen van een verstrekkingsbeperking persoonsgegevens is gratis.

 • Hoe werkt het?

  Het is voor anderen niet mogelijk om zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente. Hiervoor gelden strikte regels. U heeft altijd recht op verstrekkingsbeperking van uw gegevens. De gemeente stelt geen eisen aan een verzoek tot verstrekkingsbeperking.

  De verstrekkingsbeperking geldt niet voor alle instanties.

  1. Overheidsinstellingen

  Het is wettelijk niet mogelijk om een verstrekkingsbeperking te vragen voor instellingen van de overheid, zoals bijvoorbeeld:

  • Belastingdienst
  • politie
  • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
  • ministeries, waterschappen
  • UWV
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Notarissen

  2. Aangewezen derden door de minister

  Er zijn derden die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn aangewezen om gegevens te mogen ontvangen uit de BRP. Reden hiervoor is dat deze derden een gewichtig maatschappelijk belang dienen.

  Voorbeelden hiervan zijn pensioenfondsen of stichtingen die zich met bevolkingsonderzoek bezig houden om ernstige ziekten vroegtijdig te kunnen ontdekken.

  Verstrekkingsbeperking is wel mogelijk voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De SILA is een samenwerking van kerkgenootschappen dat gegevens bijhoudt voor de ledenadministratie van de aangesloten kerken.

  Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wordt een verzoek van de SILA altijd afgewezen. De gemeente vraagt niet om uw mening.

  3. Aangewezen derden door de gemeente (Verordening BRP)

  Er zijn instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente. De gemeente kan onder strenge regels gegevens verstrekken. Voorbeelden zijn:

  • woningcorporaties
  • organisaties die graven beheren
  • instellingen voor maatschappelijk werk
  • organisaties voor belangenbehartiging vervolgingsslachtoffers en nabestaanden

  Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wijst de gemeente elk verzoek van deze organisatie of instelling af. De gemeente vraagt niet om uw mening.

  4. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

  Sommige instanties of personen hebben voor de uitvoering van wettelijke taken juiste persoonsgegevens nodig. Denk bijvoorbeeld aan advocaten, die voor het voeren van een gerechtelijke procedure persoonsgegevens nodig hebben.

  Heeft u om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens gevraagd? Dan kan de gemeente toch besluiten om uw gegevens te verstrekken, maar vraagt u dan vooraf om uw mening. De gemeente maakt een afweging tussen uw belang en het belang van de aanvrager.

  5. Particuliere of commerciële verzoeken

  Aan particulieren of commerciële instellingen worden alléén gegevens verstrekt, als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

  Heeft u een verstrekkingsbeperking? Dan wordt een verzoek van een particulier of commerciële instelling altijd afgewezen. De gemeente vraagt niet om uw mening.

 • Hoe lang duurt het?

  De gemeente is verplicht om binnen 4 weken aan uw verzoek te voldoen.

 • Veelgestelde vragen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.