Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Home > Inwoners > Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

 • Wat is het?

  Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). In bepaalde gevallen worden deze gegevens verstrekt aan derden op basis van de Wet BRP (bijvoorbeeld instellingen, de interkerkelijke ledenadministratie en alleen met uw toestemming aan particulieren). Op uw verzoek kunnen deze verstrekkingen worden beperkt.

 • Online regelen

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Privacy is een groot goed in Nederland. Het is voor anderen niet mogelijk zomaar uw persoonsgegevens op te vragen bij de gemeente, hier zijn regels voor. U hebt recht op een verstrekkingsbeperking van uw gegevens. Als u een verzoek tot verstrekkingsbeperking doet, zal de gemeente dat altijd inwilligen. De verstrekkingsbeperking geldt echter niet voor alle instanties.

  Overheidsorganen: geen verstrekkingsbeperking

  Het is niet mogelijk om een verstrekkingsbeperking te vragen voor gegevensverstrekking aan overheidsorganen, zoals de Belastingdienst, de politie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

  "Verplichte derden": gemeente moet belangen afwegen

  Sommige instanties of personen moeten voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik maken van de juiste persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om advocaten die voor het voeren van bepaalde procedures gegevens nodig hebben. Dit zijn de zogenaamde ‘verplichte derden’. Als een verplichte derde uw persoonsgegevens bij de gemeente opvraagt, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belangen en de belangen van de verzoeker. De gemeente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken – ook als u om een verstrekkingsbeperking hebt gevraagd – maar moet dan vooraf om uw mening vragen.

  Door de gemeente aangewezen derden (vrije derden): verstrekkingsbeperking mogelijk

  Er zijn instanties en personen waaraan de gemeente onder strenge voorwaarden gegevens kan verstrekken voor publieke doeleinden (nooit voor commerciële doelen!). Een aantal voorbeelden: woningbouwverenigingen, instellingen organisaties t.b.v. gravenbeheer, instellingen organisaties t.b.v. maatschappelijk werk en particulieren. Als u om een verstrekkingsbeperking verzoekt, wijst de gemeente elk verzoek van deze 'vrije derden' om gegevensverstrekking altijd af. De gemeente zal dan dus niet om uw mening vragen.

  Particulieren: verstrekkingsbeperking mogelijk

  Aan particulieren worden alleen gegevens verstrekt, als u daar toestemming voor heeft gegeven. U kunt verstrekkingsbeperking aanvragen. Een verzoek wordt dan altijd afgewezen, zonder om uw mening te vragen.

  Kerkelijke ledenadministratie: verstrekkingsbeperking mogelijk

  Er kunnen gegevens verstrekt worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Dit is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen dat gegevens bijhoudt voor de ledenadministratie van de aangesloten kerken. Deelnemers zijn: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, de Vrij-Katholieke Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk. Als u om een verstrekkingsbeperking verzoekt, wordt elk verzoek van de SILA om gegevensverstrekking altijd afgewezen, zonder om uw mening te vragen.

 • Wat moet ik doen?

  Wilt u een verstrekkingsbeperking, dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit doet u online (zie "Online regelen").

  De gemeente is verplicht om binnen vier weken aan uw verzoek te voldoen en zal geen aanvullende eisen stellen. Indiening van een verzoek is gratis. De verstrekkingsbeperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente om een wijziging vraagt. Ook deze wijziging geeft u online door. Voor beide verzoeken gebruikt u hetzelfde formulier.

 • Afhandeling

  De gemeente is verplicht om binnen vier weken aan uw verzoek te voldoen.

 • Vraag en antwoord