Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

Home > Inwoners > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

 • Wat is het?

  Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verliezen zelfstandige ondernemers (een deel van) hun inkomsten. Om de getroffen ondernemers (waaronder zzp’ers) tegemoet te komen zijn er een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen. 

  Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling)'. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die door de crisis-maatregelen tijdelijk geen inkomsten hebben van een inkomen te voorzien. Daarnaast kunnen ondernemers, als er sprake is van acute financiële problemen, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. 

  De regeling geldt in eerste instantie voor 3 maanden.

  Let op: heeft u vóór 14 april al een aanvraag gedaan via het RBZ? Dan hoeft u niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Deze dossiers zijn aan Zoetermeer overgedragen. Er is extra capaciteit aan medewerkers ingezet en wij werken er hard aan om deze dossiers binnen 4 weken af te handelen. Helaas is het mogelijk dat door het grote aantal aanmeldingen dit langer kan duren. Onze excuses voor de wachttijd.

  Wij begrijpen dat u graag snel informatie wenst over de uitbetaling. Maar als wij nog vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op. U hoeft dan op dit moment niets te doen.

  Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Broodnood (zie 'Wat moet ik doen?').

  Wijzigingen TOZO-aanvraag doorgeven

  Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

 • Aanvragen

  Wijziging doorgeven

  Neemt u deel aan Tozo regeling? Dan moet u zich houden aan de inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet). Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie.

  Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

 • Hoe werkt het?

  Uitkering voor levensonderhoud

  Een ondernemer, die door de corona-crisis en de afgekondigde maatregelen van de Rijksoverheid op dit moment geen inkomen heeft, kan een tijdelijke uitkering krijgen van de gemeente waar hij of zij woont. Het verlies van inkomen moet dus echt komen door de corona-crisis, bijvoorbeeld omdat u uw horecaonderneming heeft moeten sluiten, uw opdrachten zijn weggevallen of u geen klanten meer mag ontvangen.

  De uitkering levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het normbedrag dat op uw persoonlijke situatie van toepassing is. U hoeft deze ondersteuning van uw inkomen niet terug te betalen (tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had). Er is ook geen vermogens- en/of partnertoets. 

  Lening voor bedrijfskapitaal

  Naast een uitkering voor levensonderhoud kunt u ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is maximaal € 10.157. Het rentepercentage is 2%. Tot 1 januari 2021 hoeft u de lening niet af te lossen. Om in aanmerking te komen moet u verklaren en aantonen dat er sprake is van financiële problemen als gevolg van de corona-crisis.

  Het verstrekken van bedrijfskrediet Tozo is een vorm van staatssteun van de Nederlandse overheid. Wanneer overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is.

  U moet daarom een de-minimis verklaring afgeven. Een de-minimis verklaring wil zeggen dat de Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de mededinging niet vervalsen. In deze verklaring moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven die over de 2 voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden getekend voordat de steun wordt verleend. Binnen de online aanvraag Tozo, vragen wij u hierover een verklaring af te leggen. U hoeft dus niet nog een apart een verklaring te sturen.

  Heeft u vragen over de de-minimis verklaring? Neem dan contact op met de Helpdesk van Europa decentraal.

  Voorwaarden

  • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd vanaf 18 jaar.
  • U woont in Zoetermeer.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldig verblijfsdocument.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • Met uw bedrijf voert u alleen of voornamelijk werkzaamheden uit in Nederland.
  • U beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om uw beroep via uw onderneming uit te mogen voeren.   
  • U bent met uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17 maart 2020, 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U voldoet aan het urencriterium. Dat betekent dat u minimaal 1225 uur per jaar werkzaam moet zijn als zelfstandige. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Hierbij worden ook de uren geteld die u besteedt aan uw administratie of acquisitie.
  • Er wordt in deze regeling niet gekeken naar het inkomen van uw partner of uw vermogen.

  Ingangsdatum TOZO

  U kunt aanspraak maken op de Tozo vanaf het moment dat u geen inkomen meer heeft of een inkomen heeft dat lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte hangt af van uw leefsituatie en leeftijd. De uitkering kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden toegekend, als vaststaat dat u vanaf dat moment een lager of geen inkomen had. Dient u bijvoorbeeld op 15 mei 2020 een aanvraag in? En kunt u aantonen dat u vanaf 1 maart 2020 voldoet aan de voorwaarden? Dan krijgt u met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een uitkering. U hoeft dus niet nu direct een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Als wij uw aanvraag maar vóór 1 juni 2020 hebben ontvangen.

  Hoogte van de uitkering

  De regeling kent 2 normen: de gehuwden-norm en de alleenstaanden-norm.

  • De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd, leefsituatie en als u een partner heeft, de leeftijd van uw partner.
  • De uitkering is een aanvulling op het eigen inkomen. 
  • Heeft u nog wel inkomen (uit bijvoorbeeld uw bedrijf, loondienst, uitkering of alimentatie)? Maar is dit lager dan de bijstandsnorm? Dan wordt het inkomen aangevuld tot de norm die op u van toepassing is.
  • Het inkomen dat u ontvangt moet betrekking hebben op de periode waarover u een uitkering vraagt.
   • Krijgt u bijvoorbeeld in maart 2020 nog inkomsten die betrekking hebben op werkzaamheden in februari 2020? Dan tellen deze inkomsten niet mee.
   • Heeft u uw werkzaamheden een deel van de maand maart 2020 nog kunnen voortzetten? En u krijgt daaruit nog inkomsten? Dan is dat wel van invloed op de hoogte van de uitkering. Als deze inkomsten hoger zijn dan het sociaal minimum dan heeft u in de maand maart 2020 geen recht op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud.

  Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

  Als u deelneemt aan de Tozo dan moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag, dat uw inkomsten gedaald zijn als gevolg van de corona-crisis en dat uw inkomen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm. Krijgt u de uitkering? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of persoonlijke situatie.

  De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de gemeenten achteraf controleren of de juiste informatie is gegeven en of de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit onderzoek blijkt dat u niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan wordt de uitkering (deels) teruggevorderd. Ook loopt u het risico dat u een bestuurlijke boete krijgt. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

  Uitbetaling

  Vanwege het grote aantal aanvragen en de afhandeltijd per aanvraag, krijgt u eerst een voorschot. Dit voorschot wordt later verrekend als u de uitkering wordt toegekend.

  Wij proberen om uiterlijk 4 weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier (inclusief alle benodigde stukken en de goedkeuring van die stukken) een voorschot te verstrekken. Dit doen wij met terugwerkende kracht. Daarna zal de uitkering levensonderhoud maandelijks aan het eind van de maand aan u overgemaakt worden. 
   

 • Wat moet ik doen?

  Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

  • Een DigiD inlogcode (u moet verplicht inloggen met DigiD).
  • Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner inloggen met DigiD. De uitkering wordt aan u beiden toegekend en moet worden opgegeven bij uw aangifte IB/PVV 2020.

  Welke bijlagen moet u meesturen?

  Zorg dat u, voordat u het formulier gaat invullen, onderstaande bewijsstukken alvast digitaal klaar heeft staan zodat u deze direct kunt toevoegen aan het formulier:

  • Inschrijving KvK (het uittreksel moet na 1 januari 2020 zijn afgegeven).
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart (voor- en achterkant) of vreemdelingendocument, géén rijbewijs). 
  • Het laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen (dit moet een privérekening zijn en geen zakelijke rekening). U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank. Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift. 
  • Bewijsstukken van inkomsten. Bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, uitkering, alimentatie of de inkomsten die u nog uit uw eigen bedrijf ontvangt. Als u de hoogte van de inkomsten uit uw bedrijf niet exact kunt aangeven, dan vragen wij u om een schatting te maken van de hoogte van de inkomsten.
  • De meest recente jaarcijfers.

  Het kan zijn dat de landelijke overheid later besluit dat er toch meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval nemen wij contact met u op.

  Let op! Er zijn signalen dat er personen of ondernemers zijn die aanbieden de aanvraag namens u te doen. Dit is niet toegestaan. U moet de aanvraag zelf indienen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Bel dan met 14 079.

  Broodnood

  Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien (u kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen). Het gaat hierbij nadrukkelijk om primaire levensbehoeften, zoals eten en drinken.  
  • Uw eventuele partner heeft geen inkomen boven de bijstandsnorm
  • U heeft een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud óf een aanvraag voor de Tozo-regeling ingediend, die nog niet is afgehandeld. 

  Kampt u met broodnood? Bel dan met 14 079.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.