Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

Home > Inwoners > Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

 • Wat is het?

  Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verliezen zelfstandige ondernemers (een deel van) hun inkomsten. Om de getroffen ondernemers (waaronder zzp’ers) tegemoet te komen zijn er een aantal tijdelijke regelingen in het leven geroepen.

  Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandige ondernemers een beroep doen op de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling)'. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die door de crisis-maatregelen tijdelijk geen inkomsten hebben van een inkomen te voorzien. Daarnaast kunnen ondernemers, als er sprake is van acute financiële problemen, een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Tot 31 maart 2021 kon u Tozo 3 aanvragen. Van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen.

  De Tozo-regeling wordt verlengd van 1 april 2021 tot 1 juli 2021 (= Tozo 4)

  De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 4 uitgevoerd als u de uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Komt het inkomen van uw huishouden boven het sociaal minimum? Dan kunt u, net als bij Tozo 2 en 3, geen aanspraak maken op Tozo 4 uitkering voor levensonderhoud.

  Voorwaarden Tozo 4

  Het kabinet heeft aangekondigd geen beperkte vermogenstoets in te voeren. De voorwaarden voor Tozo 4 komen daarmee overeen met die van Tozo 3.

  Uitkering tot 1 juli 2021

  De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 juni 2021.

  Na 1 juli 2021 blijft ondersteuning mogelijk voor zelfstandige ondernemers die dat nodig hebben. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. 

  Tozo 4 aanvragen met terugwerkende kracht

  U kunt Tozo 4 aanvragen met ingang van 2021. Ook als u al eerder een aanvraag voor Tozo 1, 2 en/of Tozo 3 heeft ingediend.

  Ook gedurende Tozo 4 kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag wordt ingediend, maar niet verder terug dan 1 april 2021, de ingangsdatum van Tozo 4.

  Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1, 2 en/of 3

  Heeft u geldproblemen als gevolg van de coronacrisis? Dan kunt u ook in de vervolgregeling een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157.

  U kunt geen beroep doen op Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt.

  • De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 juli 2021 in plaats van op 1 januari 2021.
  • De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd met 6 maanden van 3 jaar tot 3,5 jaar;
  • Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.
  • Bent u wel in staat om over te gaan tot betaling van de tot 1 januari 2021 opgebouwde rente- en aflossingsverplichtingen? Dan bent u vrij om dit te doen.

  Tozo en de jaaropgave van de gemeente

  Als u en uw partner in 2020 gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling (Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3) dan ontvangt u beiden een jaaropgave van de gemeente. Deze jaaropgave heeft u nodig bij uw belastingaangifte voor 2020. Meer informatie over de Tozo-regeling en de jaaropgave vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.

  Aandachtspunten aan het einde van het jaar

  Aan het einde van het jaar zijn er aandachtspunten waar u rekening mee moet houden. Denk aan rechtmatigheidscontrole, financiële bijzonderheden, belastingaangifte en het tijdig doorgeven van wijzigingen.

  Lees alle informatie in de flyer van de Rijksoverheid: Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers aan het einde van het jaar (pdf).

  Aanvragen

  Voor Tozo 4 moet een aanvraag ingediend worden, ook door de mensen die al eerder een aanvraag hebben ingediend voor de Tozo 1, 2 en/of 3.

  Wijzigingen doorgeven

  Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

 • Hoe werkt het?

  Uitkering voor levensonderhoud

  Een ondernemer, die door de corona-crisis en de afgekondigde maatregelen van de Rijksoverheid op dit moment geen inkomen heeft, kan een tijdelijke uitkering krijgen van de gemeente waar hij of zij woont. Het verlies van inkomen moet dus echt komen door de corona-crisis, bijvoorbeeld omdat u uw horecaonderneming heeft moeten sluiten, uw opdrachten zijn weggevallen of u geen klanten meer mag ontvangen.

  De uitkering levensonderhoud vult uw inkomen aan tot het normbedrag dat op uw persoonlijke situatie van toepassing is. U hoeft deze ondersteuning van uw inkomen niet terug te betalen (tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had). Bij Tozo aanvragen na 1 juni 2020 geldt een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan u geen aanspraak maken op Tozo 4. Er is geen vermogenstoets.

  In de online folder: Alles wat u moet weten over de Tozo (pdf) leest u uitgebreid over de Tozo-regeling. De folder is gemaakt door ZZP-Nederland, ONL, FNV-zelfstandigen, PZO, en de Kamer van Koophandel.

  Partnertoets

  U bent partners als u:

  • getrouwd of geregistreerd partners bent
    of
  • op hetzelfde adres woont en 
   • samen een huishouden heeft
   • ex-echtgenoten of ex-partners bent
   • samen een kind heeft
   • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
    of
   • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Gezinsinkomen

  Dit is per 1 januari 2021 netto per maand inclusief vakantiegeld voor:

  Gehuwden en samenwonenden:

  • Beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.536,34.
  • 1 partner 21 jaar tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.620,74.
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.340,93.
  • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.033,66.
  • Van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 838,25.
  • Van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 530,98.

  Alleenstaanden en alleenstaande ouders:

  • Van 21 tot AOW-leeftijd € 1.075,44.
  • Van 18 tot 21 jaar € 265,49.

  Verlengen uitkering levensonderhoud
   

  Wanneer kan de verlenging ingaan?

  U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering.

  Hoe lang duurt de verlenging?

  De Tozo 4 regeling loopt tot uiterlijk 30 juni 2021.

  Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?

  Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:
  •    het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
  •    de gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

  Inkomen van uw partner

  Heeft u een partner? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner i mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

  Aanvullende voorwaarden

  Bij de aanvraag van de 1e Tozo-uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen.
  Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat de gemeente de Tozo-regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

  Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

  • Nieuwe aanvraag Tozo 4.
   • Zelfstandigen die niet eerder een Tozo-uitkering hebben ontvangen moeten een volledige nieuwe aanvraag Tozo 4 indienen. Dit geldt ook als uw Tozo 1, 2 of 3-uitkering drie maanden of langer geleden is beëindigd.
   • Een nieuwe of aanvullende aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal? Ook dan moet het volledige aanvraagformulier Tozo 4 worden ingevuld.
  • Verlenging uitkering Tozo 
   • Zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 Tozo 3 hebben ontvangen kunnen Tozo 4 aanvragen via een verkort formulier. 
   • Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

  Ingangsdatum

  U kunt aanspraak maken op de Tozo vanaf het moment dat u geen inkomen meer heeft of een inkomen heeft dat lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm. De hoogte hangt af van uw leefsituatie en leeftijd.

  Het is met ingang van 1 december 2020 niet langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

  Hoogte van de uitkering

  De regeling kent 2 normen: de gehuwden-norm en de alleenstaanden-norm.

  • De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd, leefsituatie en als u een partner heeft, de leeftijd en het inkomen van uw partner.
  • De uitkering is een aanvulling op het gezamenlijke inkomen. 
  • Heeft u en/of uw partner nog wel inkomen (uit bijvoorbeeld uw bedrijf, loondienst, uitkering of alimentatie)? Maar is dit lager dan de bijstandsnorm? Dan wordt het inkomen aangevuld tot de norm die op u van toepassing is.
  • Het inkomen dat u ontvangt moet betrekking hebben op de periode waarover u een uitkering vraagt.
   • Krijgt u bijvoorbeeld nog inkomsten die betrekking hebben op werkzaamheden in februari 2020? Dan tellen deze inkomsten niet mee.
   • Heeft u uw werkzaamheden een deel van de maand waarvoor u Tozo aanvraagt nog kunnen voortzetten? En u krijgt daaruit nog inkomsten? Dan is dat wel van invloed op de hoogte van de uitkering. Als deze inkomsten hoger zijn dan het sociaal minimum dan heeft u in die maand geen recht op een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud.

  Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

  Als u deelneemt aan de Tozo dan moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag, dat uw inkomsten gedaald zijn als gevolg van de corona-crisis en dat uw inkomen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm. Krijgt u de uitkering? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of persoonlijke situatie.

  De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de gemeenten achteraf controleren of de juiste informatie is gegeven en of de hoogte van de uitkering goed is berekend. Als uit onderzoek blijkt dat u niet de juiste informatie heeft gegeven en/of er teveel uitkering is verstrekt, dan wordt de uitkering (deels) teruggevorderd. Ook loopt u het risico dat u een bestuurlijke boete krijgt. Deze boete is minimaal € 150,00 en maximaal het bedrag dat wij van u moeten terugvorderen. Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

  Uitbetaling

  Wij proberen om uiterlijk 4 weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier (inclusief alle benodigde stukken en de goedkeuring van die stukken) een voorschot te verstrekken. Dit doen wij met terugwerkende kracht. Daarna zal de uitkering levensonderhoud maandelijks aan het eind van de maand aan u overgemaakt worden.

  Lening voor bedrijfskapitaal

  Naast een uitkering voor levensonderhoud kunt u ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Ook in de vervolgregeling kunt u een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en de Tozo 4 gezamenlijk, van maximaal 10.157 euro. Als u voor Tozo 1, 2 en/of 3 een lager bedrag heeft aangevraagd dan € 10.517,-, kunt u voor Tozo 4 een aanvullende aanvraag indienen tot maximaal € 10.517. Het rentepercentage is 2%. Tot 1 juli 2021 hoeft u de lening niet af te lossen. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.

  Om in aanmerking te komen moet u verklaren en aantonen dat er sprake is van financiële problemen als gevolg van de corona-crisis.

  Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 4 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 4 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

  Het verstrekken van bedrijfskrediet Tozo is een vorm van staatssteun van de Nederlandse overheid. Wanneer overheden steun verlenen aan bepaalde ondernemingen, kan dit de concurrentieverhoudingen verstoren. Dat is ongunstig voor het handelsverkeer. De lening bedrijfskapitaal vanuit Tozo valt hieronder omdat de rente van de lening niet marktconform is.

  U moet daarom een de-minimis verklaring afgeven. Een de-minimis verklaring wil zeggen dat de Europese Commissie verklaart dat bepaalde steunmaatregelen niet van invloed zijn op het handelsverkeer tussen lidstaten en de mededinging niet vervalsen. In deze verklaring moet de onderneming alle steun en de-minimis opgeven die over de 2 voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar is verleend. De berekening moet bij het moment van toekenning worden gemaakt. De verklaring moet worden getekend voordat de steun wordt verleend. Binnen de online aanvraag Tozo, vragen wij u hierover een verklaring af te leggen. U hoeft dus niet nog een apart een verklaring te sturen.

  Heeft u vragen over de de-minimis verklaring? Neem dan contact op met de Helpdesk van Europa decentraal.

  Voorwaarden

  • U bent een gevestigde zelfstandige in de leeftijd vanaf 18 jaar.
  • U woont in Zoetermeer.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een geldig verblijfsdocument.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • Met uw bedrijf voert u alleen of voornamelijk werkzaamheden uit in Nederland.
  • U beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om uw beroep via uw onderneming uit te mogen voeren.   
  • U bent met uw bedrijf gestart vóór het moment dat het kabinet de Tozo aankondigde (17 maart 2020, 18.45 uur) en stond op die datum ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U voldoet aan het urencriterium. Dat betekent dat u minimaal 1225 uur per jaar werkzaam moet zijn als zelfstandige. Dit komt neer op ongeveer 24 uur per week. Hierbij worden ook de uren geteld die u besteedt aan uw administratie of acquisitie.
  • Er wordt in deze regeling niet gekeken naar het inkomen van uw partner of uw vermogen. Er wordt wel gekeken naar eventueel gedeeld vermogen met uw partner.
  • Voor uw bedrijf is geen surseance of faillissement aangevraagd of verkregen.

 • Wat u moet doen

  • Lees onder 'Hoe werkt het' de informatie en de voorwaarden.
  • Kijk voordat u een aanvraag indient ook eens op de website www.krijgiktozo.nl. U kunt daar een beslisboom doorlopen en gelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor Tozo.
  • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag indienen voor Tozo (zie 'Aanvragen').

  Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

  • Een DigiD inlogcode (u moet verplicht inloggen met DigiD).
  • Heeft u een partner? Dan moet ook uw partner inloggen met DigiD. De uitkering wordt aan u beiden toegekend en moet worden opgegeven bij uw aangifte IB/PVV 2020/2021.

  Welke bijlagen moet u meesturen?

  Zorg dat u, voordat u het formulier gaat invullen, onderstaande bewijsstukken alvast digitaal klaar heeft staan zodat u deze direct kunt toevoegen aan het formulier.:

  • Uw KvK nummer.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart (voor- en achterkant) of vreemdelingendocument, géén rijbewijs). 
  • Het laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering wilt ontvangen (dit moet een privérekening zijn en geen zakelijke rekening). U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank. Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift. 
  • Bewijsstukken van inkomsten van u en uw partner. Bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, uitkering, alimentatie of de inkomsten die u nog uit uw eigen bedrijf ontvangt. Als u de hoogte van de inkomsten uit uw bedrijf niet exact kunt aangeven, dan vragen wij u om een schatting te maken van de hoogte van de inkomsten.
  • De meest recente jaarcijfers.

  Het kan zijn dat de landelijke overheid later besluit dat er toch meer informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen. In dat geval nemen wij contact met u op.

  Bij de aanvraag voor een verlenging van de Tozo regeling vragen wij u alleen naar de aanvullende gegevens en of het bankrekeningnummer ongewijzigd is

  Let op! Er zijn signalen dat er personen of ondernemers zijn die aanbieden de aanvraag namens u te doen. Dit is niet toegestaan. U moet de aanvraag zelf indienen. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Bel dan met 14 079.

  Broodnood

  Heeft u helemaal geen geld meer? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling broodnood. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft op dit moment onvoldoende saldo op uw rekening staan en kunt niet in uw levensonderhoud voorzien (u kunt bijvoorbeeld geen boodschappen doen). Het gaat hierbij nadrukkelijk om primaire levensbehoeften, zoals eten en drinken.  
  • Uw eventuele partner heeft geen inkomen boven de bijstandsnorm
  • U heeft een aanvraag voor een uitkering levensonderhoud óf een aanvraag voor de Tozo-regeling ingediend, die nog niet is afgehandeld. 

  Kampt u met broodnood? Bel dan met 14 079.

 • Aanvragen

  • Lees eerst onder 'Hoe werkt het' de informatie en de voorwaarden.
  • Kijk voordat u een aanvraag indient ook eens op de website www.krijgiktozo.nl. U kunt daar een beslisboom doorlopen en gelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor Tozo.

  Wijziging doorgeven

  Neemt u deel aan de Tozo regeling? Dan moet u zich houden aan de inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet). Krijgt u de uitkering of heeft u deze aangevraagd? Dan bent u verplicht om ons te informeren wanneer er veranderingen zijn in uw inkomen of in uw persoonlijke situatie.

  Wijzigingen geeft u door via Aanvraag Tozo wijzigen.

  TOZO 4 aanvragen

 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.