Bouw en verbouwing, welstand

Home > Inwoners > Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

 • Wat is het?

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

  De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Online regelen

  In dit product kunt u niets online regelen.

 • Wat kost het?

  Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 • Hoe werkt het?

  Een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen hebben betrekking op de volgende punten

  • de karakteristiek van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige context
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)

  Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt of een aanvraag vooroverleg indient, dan legt de gemeente uw aanvraag voor aan de stadsbouwmeester. Het advies van de stadsbouwmeester is gebaseerd op de in de Welstandsnota genoemde criteria.

  Welstandsnota

  In de Welstandsnota is onder andere opgenomen:

  • het bestuurlijk en juridisch kader
  • welstandsniveau's en algemene criteria
  • gebiedsbeschrijvingen
  • aanvullende criteria
  • sneltoetscriteria voor kleine bouwwerken
  • stijlenatlas met stijlbeschrijvingen per gebied
  • stijlkaarten

  Voor kleine bouwwerken die vaak voorkomen, bijvoorbeeld overkappingen, kozijn- en gevelwijzigingen, dakkapellen en erfafscheidingen, zijn sneltoetscriteria opgesteld. Voordat u een bouwplan indient kunt u zelf toetsen of uw plannen aan de criteria voldoen.

 • Wat moet ik doen?

  Procedure

  • Na de aanvraag van de omgevingsvergunning volgt de procedure van beoordeling
  • Het plan wordt getoetst aan het bestemmingsplan
  • De stadsbouwmeester beoordeelt of het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand (wekelijks)
  • Tot slot volgt een technische toetsing

 • Wat moet ik meenemen?

  Het bij de aanvraag aangeboden beeldmateriaal moet duidelijk maken hoe het plan is ingepast in de omgeving:

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

  De eisen voor de stukken die ingeleverd moeten worden bij de aanvraag zijn opgenomen in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht.

 • Handige links