Boom kappen

Home > Inwoners > Boom kappen

Boom kappen

 • Wat is het?

  Voor het verwijderen, verplanten of flink snoeien* van een boom heeft u een omgevingsvergunning nodig als de boom:

  • monumentaal is
   of
  • binnen een beschermd gebied valt (zie bomenkaart)

  * meer dan 20% snoeien, bijvoorbeeld het verwijderen van een kroon uit de boom

  Wie kan de omgevingsvergunning aanvragen?

  Alleen de eigenaar van de grond waar de boom op staat kan een omgevingsvergunning voor het vellen van de houtopstand aanvragen of moet daarvoor toestemming geven. Bomen in het openbaar gebied kunnen alleen door (of in opdracht van) de gemeente gekapt worden. Aan de eigenaar moet in dit geval een verzoek tot het kappen van een boom worden ingediend, het is dan aan de gemeente om te overwegen of aan dit verzoek kan worden voldaan.

  Kapaanvragen

  Bekijk de stadskaart voor een overzicht van de kapaanvragen.

 • Wat u moet weten

 • Online regelen

 • Meenemen

  Voeg bij het aanvraagformulier een verklaring met de volgende gegevens:

  • Het soort en het aantal te kappen bomen (met duidelijke foto's en stamdiameter).
  • De plek waar deze bomen staan (in een situatietekening).
  • De reden waarom u de bomen wilt kappen.
  • Gegevens waaruit blijkt dat u eigenaar bent van het perceel waarop de houtopstand (boom) staat.
  • De schriftelijke toestemming van de eigenaar, wanneer u namens hem/haar de vergunning aanvraagt.
  • Motiveer hoe u andere aanwezige bomen beschermt.
  • Geef aan of u op de locatie van de te kappen boom een andere boom terugplaatst.
 • Kosten

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de WABO:

  aantal bomen
  1 t/m 5 € 101,60
  6 t/m 10 € 152,40
  11 t/m 25 € 203,20
  26 t/m 50 € 228,60
  meer dan 50 € 304,80

  Als voor de beoordeling van de aanvraag een advies nodig is van een externe bomen commissie dan bedraagt zijn de kosten € 254,00 per advies.

  2020, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

 • Hoe werkt het?

  • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
  • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  Vergunning geweigerd

  U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

  • het behoud van natuur
  • cultuurgeschiedenis
  • het landschap
  • stads- of dorpsbeeld
 • Wat moet ik doen?

  Aanvullend dient u binnen de gemeente Zoetermeer met het onderstaande rekening te houden:

  Er kunnen zich 3 situaties voordoen:

  A. de boom is van u
  B. de boom is van de gemeente
  C. de boom is van een ander, bijvoorbeeld uw buurman of de woningcorporatie

  Hieronder staan de procedures beschreven voor deze 3 situaties. In alle gevallen - dus ook voor vergunningsvrije bomen - geldt op grond van de Wet natuurbescherming dat degene die de boom wil weghalen verplicht is aan te tonen dat daarmee geen schade veroorzaakt wordt aan (beschermde) planten en dieren.

  A. De boom is van u

  • Alleen voor monumentale bomen of bomen die in beschermd gebied staan heeft u een omgevingsvergunning nodig.
  • Beschermde bomen zijn alle bomen:
   • op de bedrijventerreinen in Zoetermeer
   • in het Dorp
   • aan de historische linten: o.a. Voorweg, Vlamingstraat, Bleiswijkseweg, Zegwaartseweg, Rokkeveenseweg, Stationsstraat, Broekwegkade, Roeleveenseweg
   • bomen in de beschermde stadsgezichten zoals o.a. de Koepeltjesbuurt in Meerzicht en de Meerpolder
  • U stuurt uw aanvraag online in (of print het formulier en stuur deze per post).
  • Geef duidelijk aan waarom u de boom wilt (laten) verwijderen of verplanten.
  • De aanvraag wordt binnen 8 weken nagekeken door een boomveiligheidsinspecteur.
  • U betaalt alleen kosten als de omgevingsvergunning wordt goedgekeurd.
  • Omgevingsvergunning goedgekeurd? U mag de vergunning pas gebruiken als de bezwaartermijn van 6 weken voorbij is.
  • Omgevingsvergunning afgekeurd? U kunt bezwaar maken.
  • Wij kunnen regels vaststellen op de omgevingsvergunning. Hieraan moet u zich houden. Er kan bijvoorbeeld een periode bepaald worden waarin u de boom niet mag weghalen vanwege het broeden van vogels.

  B. De boom is van de gemeente

  • Heeft u overlast van een boom van de gemeente? U kunt een melding doen. 
  • Wij nemen uw melding in behandeling en houden u op de hoogte.
  • De melding wordt binnen 8 weken nagekeken door een boomveiligheidsinspecteur.
  • Is uw melding onterecht? Dan wordt de boom niet weggehaald.
  • Is uw melding terecht? Dan vragen wij een omgevingsvergunning aan om de boom weg te halen. De aanvraag komt in de krant, op de kapaanvraag kaart en u krijgt een brief.
  • Als niemand bezwaar maakt wordt de vergunning verleend en halen wij de boom weg.

  C. De boom is van een ander (niet van uzelf en niet van de gemeente)

  • Alleen de eigenaar van een boom kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen.
  • De eigenaar van de grond waarop de boom staat is eigenaar van de boom.
  • U kunt de eigenaar van de boom vragen om de boom weg te halen of te verplaatsen.
  • Wil de eigenaar de boom weghalen? Dan moet hij/zij eerst kijken of de boom niet monumentaal of beschermd is. Is dat het geval? Dan moet de eigenaar eerst een vergunning aanvragen.
  • Wil de eigenaar de boom niet weghalen? Dan kunt u naar de rechter gaan met het verzoek de eigenaar te dwingen de boom weg te halen.
 • Hoe lang duurt het?

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Extra informatie

  Boom

  De definitie: een boom is een overblijvend houtig gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 cm op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld. In het geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

  Algemene Plaatselijke Verordening Zoetermeer (APV)

  In de APV is door de gemeenteraad aan hoofdstuk 4 afdeling 3 'Het bewaren van houtopstanden' toegevoegd. Hierin is bepaald wanneer en voor welke bomen het verboden is om zonder vergunning bomen te verwijderen. Ook worden uitzonderingen en weigeringsgronden omschreven.

  Wanneer mag de gemeente bomen kappen zonder vergunning?

  In de volgende situaties heeft de gemeente geen vergunning nodig:

  • Noodkap, de boom is een direct gevaar voor de omgeving.
  • Als de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 10 cm, gemeten op 1.30 meter hoogte.
  • Als de boom dood is.

  Omwonenden krijgen na het kappen van de boom een brief met informatie over het planten van nieuwe bomen. Of dat kan op dezelfde plek hangt af van eventuele kabels en leidingen in de grond.

  Wet natuurbescherming (voorheen Boswet)

  De Wet natuurbescherming vervangt drie wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998
  • de Boswet
  • de Flora- en Faunawet (vanaf 1 januari 2017 is de Boswet vervangen door de Wet natuurbescherming)

  De Wet natuurbescherming heeft onder meer als doel de Nederlandse bossen en houtopstanden in stand te houden. Binnen de Wet natuurbescherming is met name het herplanten van bomen van belang. Bepaalde categorieën bomen vallen zowel onder de boswet als onder de gemeentelijke regelgeving, dit betreft o.a. wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, windschermen langs boomgaarden en bedrijfsmatige boomgaarden.

  Twee specifieke gebieden binnen Zoetermeer vallen zowel onder de APV Zoetermeer als onder de bepalingen van de Wet natuurbescherming, te weten: de Nieuwe Driemanspolder en de Zoetermeersche Meerpolder.

 • Tips

  Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  Wilt u meer informatie over bomenkap in de Zoetermeerse Meerpolder en de nieuwe Driemanspolder? Kijk dan op de website van de Provincie Zuid-Holland.

 • Handige links

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.