Jaarrekening 2018 positief: bezuinigingen blijven nodig

Home > Inwoners > Nieuws > Jaarrekening 2018 positief: bezuinigingen blijven nodig

Jaarrekening 2018 positief: bezuinigingen blijven nodig

RSS

Diverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een licht positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. Het netto financieel resultaat komt daarmee in totaal uit op € 1,7 miljoen Ten opzichte van het totaal van de begroting van ruim € 350 miljoen een afwijking van 0,5%.

Halverwege het jaar werd duidelijk dat Zoetermeer net als vele andere gemeenten geconfronteerd werd met een aanzienlijk tekort op het budget voor jeugdhulp zorg.

Het verwachte tekort van € 8 miljoen is in het jaar 2018 vooral gedicht met tijdelijke maatregelen. Door een aantal incidentele meevallers als hogere rijksvergoeding en hogere opbrengst uit grondverkoop sluit de jaarrekening positief af.

Wethouder Rosier (Financiën): 'Dat de jaarrekening uiteindelijk nog een plus laat zien is mooi, maar daarmee is het structurele tekort van 2019 nog niet opgelost. De gemeente wil structureel een positief jaarresultaat behouden én kunnen blijven werken aan de toekomst van onze stad.'

Om het evenwicht tussen de gemeentelijke uitgaven en inkomsten te herstellen werkt het college aan bezuinigingsvoorstellen. En aan een pakket van investeringen in de stad en samenleving die de leefbaarheid, vitaliteit en het groene karakter in de stad versterken. Deze voorstellen zullen eind mei in de voorjaarsnota aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Terugblik 2018

In 2018 is gemeente Zoetermeer samen met vijf zorg- en welzijnspartners de Werkagenda 'Op weg naar 2020' gestart om psychisch kwetsbare inwoners volwaardig deel te laten nemen aan de maatschappij en zo zelfstandig mogelijk wonen. In 2018 is voortgang geboekt op de transformatie in het sociaal domein.

Inwoners hebben in 2018 een nieuw gemeentebestuur gekozen. In het coalitieakkoord ‘Groene, veilige stad met ambitie’ geeft het college van burgemeester en wethouders met name aandacht aan wijkgericht werken. Andere belangrijke onderwerpen daarin zijn een betere doorstroming op de woningmarkt, veiligheid, duurzaamheid, investeren in groen en stadsnatuur en goed onderhoud van het openbaar gebied.

Begin 2018 opende het Stadhuis-Forum aan het Stadhuisplein/Engelandlaan. De bibliotheek met de vele maatschappelijke partners en de gemeente in één gebouw. Daarmee is ook gestart met een nieuwe vorm van samenwerking met als mooi voorbeeld de gastvrijheid. Tegelijkertijd werd het vernieuwde Stadhuis met de balies aan de Engelandlaan en de kantoorruimte boven de bibliotheek in gebruik genomen.

De raad bespreekt de jaarstukken op 3 juni 2019 in het Resultatendebat.